eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa kompletnego systemu audio-wizualnego (AV) wraz z montażem i uruchomieniem dla potrzeb wystawy stałej Nowego Skarbca KoronnegoOgłoszenie z dnia 2022-05-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa kompletnego systemu audio-wizualnego (AV) wraz z montażem i uruchomieniem dla potrzeb wystawy stałej Nowego Skarbca Koronnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276009

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wawel 5

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-001

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 422 51 55

1.5.8.) Numer faksu: 12 421 51 77

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@wawelzamek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wawel.krakow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa kompletnego systemu audio-wizualnego (AV) wraz z montażem i uruchomieniem dla potrzeb wystawy stałej Nowego Skarbca Koronnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cff93706-9ff6-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00161134

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00047828/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.9 Dostawa urządzeń audio-video

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00081388/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP-282-9/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 280000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego systemu audio-wizualnego wraz z montażem i uruchomieniem dla potrzeb wystawy stałej Nowego Skarbca Koronnego obejmująca:
a) dostawę urządzeń, montaż wraz z ich zaprogramowaniem i uruchomieniem;
b) sporządzenie dokumentacji technicznej (powykonawczej);
c) przeprowadzenie instruktażu obsługi dla pracowników Zamawiającego;
d) świadczenie serwisu gwarancyjnego i wsparcia technicznego;
- zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia , stanowiącym Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32323100-4 - Kolorowe monitory wideo

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38652120-7 - Projektory wideo

51310000-8 - Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 400979,99 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 409734,08 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 400979,99 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: A+V spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 022272974

7.3.3) Ulica: Sucha 2

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 50-086

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 400979,99 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.