eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przybiernów › "BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PRZYBIERNOWIE -Część nr 1 - wykonanie robót budowlanych,Część nr 2 - wywóz odpadów, Część nr 3 wyposażenie PSZOK,Część nr 4 nadzór inwestorski"Ogłoszenie z dnia 2022-05-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PRZYBIERNOWIE -Część nr 1 – wykonanie robót budowlanych,Część nr 2 - wywóz odpadów, Część nr 3 wyposażenie PSZOK,Część nr 4 nadzór inwestorski”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PRZYBIERNÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684344

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Cisowa 3

1.5.2.) Miejscowość: Przybiernów

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-110

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 914186451

1.5.8.) Numer faksu: 914186622

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@przybiernow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przybiernow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PRZYBIERNOWIE -Część nr 1 – wykonanie robót budowlanych,Część nr 2 - wywóz odpadów, Część nr 3 wyposażenie PSZOK,Część nr 4 nadzór inwestorski”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7d8dc6e0-d50c-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00161051

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039282/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przybiernowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przybiernow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przybiernow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8.1 Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
8.2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8.3 Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Przybiernów: https://przybiernow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
8.4 Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż określony w SWZ.
8.5 Zamawiający informuje, iż wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania (pomiędzy zamawiającym a wykonawcami) będzie odbywała się za pośrednictwem Platformy Przetargowej Gminy Przybiernów : https://przybiernow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
8.6 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie przez Wykonawcę oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania z www.logintrade.pl w szczególności za sytuację, gdy oferta nie zostanie złożona w miejscu wskazanym przez platformę określoną w punkcie 8.3 SWZ. Nieprawidłowe złożenie oferty skutkować będzie nieuwzględnieniem jej w prowadzonym postępowaniu.
8.7 Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Gminy Przybiernów: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.

8.8 Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Przybiernów:
1) dopuszczalne przeglądarki internetowe:
• Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11
• Google Chrome 31
• Mozilla Firefox 26
• Opera 18
2) pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax
• włączona obsługa JavaScript
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
• zainstalowany Acrobat Reader
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy

3) Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452). Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wójt Gminy Przybiernów. Siedzibą wójta gminy jest Urząd Gminy w Przybiernowie, ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów. Kontakt: osobisty w siedzibie urzędu, telefoniczny: +48 914186451 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@przybiernow.pl
2) W sprawach związanych z danymi osobowymi Wykonawca może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest pan Bartosz Kaniuk, poprzez adres adres email: bkaniuk@proinspektor.pl


3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „„BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PRZYBIERNOWIE - realizowana w częściach:
Część nr 1 – wykonanie robót budowlanych,Część nr 2 - wywóz odpadów, Część nr 3 wyposażenie PSZOK, Część nr 4 nadzór inwestorski” prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym czasie przez okres wymagany przepisami szczególnymi prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne- zgodnie z JRWA: dokumentacja zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5 lat) natomiast umowa zawartą w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat);
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GPB.271.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania prowadzonego pod nazwą: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Przybiernowie - realizowana w częściach: Część 1 – wykonanie robót budowlanych, Część 2 - wywóz odpadów, Część 3 - wyposażenie PSZOK, Część 4 – nadzór inwestorski”.

5.2. Zamówienie jest realizowane w częściach na które wykonawca może złożyć osobne oferty. Dla potrzeb porządkowych każda z części będzie nosić nazwy:

1) Część nr 1 –
„Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Przybiernowie - realizowana w częściach: Część 1 – wykonanie robót budowlanych”.
Oznaczenie CPV:
71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45000000-7 Roboty budowlane
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45231000-5 Roboty bud. w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunik. i linii elektroenerget.
5.3. Szczegółowy przedmiot zamówienia dla poszczególnych części zamówienia określają n/w załączniki do SWZ

1) Załącznik nr 10.1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 – wykonanie robót budowlanych oraz załącznik nr 10.1.1 do SWZ - PFU

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 700 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie do 30 % wartości zamówienia podstawowego, które są przedmiotem niniejszego postępowania i są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Pozycje z harmonogramu rzeczowo finansowego i z SWZ opisują rodzaj robót jakie Zamawiający przewiduje do realizacji w ramach powtórzenia podobnych robót. Podstawą do negocjacji, w szczególności ceny za powtórzone podobne roboty, będzie harmonogram rzeczowo finansowy Wykonawcy złożony w niniejszym postępowaniu. Warunki powtórzonego zamówienia będą takie same jak zapisane w niniejszej SWZ.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena oferty (C) 60 pkt
2) wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi (G) 40 pkt
W odniesieniu do wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu dokonana zostanie ocena oferty w następujący sposób:

ad. 1) Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena oferty (C):


W kryterium cena oferty największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną (brutto).

Ocena ofert w tym kryterium zostanie przeprowadzona w oparciu o poniższy wzór:

Cmin
Wartość punktowa „C” = -------------------------------- x Max(C)
Cbad
gdzie:   
Cmin - cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert
Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej
Max(C) - maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium cena oferty (tj. 60 pkt)

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów.


Ad 2) Sposób obliczenia punktów dla kryterium wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi (G):

Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi 40,00 pkt.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione niżej wzór w oparciu o zaoferowany okres gwarancji i rękojmi, który należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SWZ):

Gbad
Wartość punktowa (G) = -------------------------------- x Max (G)
Gmax

gdzie:   
Gmax – najdłuższy okres gwarancji i rękojmi spośród wszystkich ofert
Gbad – okres gwarancji i rękojmi podany w ofercie badanej
Max(G) - maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi (tj. 40 pkt)

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów.

Wymagany minimalny przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy.

Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy. Brak wskazania w ofercie (w formularzu ofertowym) okresu gwarancji będzie równoznaczny z zaoferowaniem 36 miesięcy, za które Wykonawca otrzyma 0 pkt.

W przypadku gdy Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.


Łączna wartość punktowa zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości:
Łączna wartość punktowa = wartość punktowa „C” (cena oferty) + wartość punktowa „G” (wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania prowadzonego pod nazwą: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Przybiernowie - realizowana w częściach: Część 1 – wykonanie robót budowlanych, Część 2 - wywóz odpadów, Część 3 - wyposażenie PSZOK, Część 4 – nadzór inwestorski”.

5.2. Zamówienie jest realizowane w częściach na które wykonawca może złożyć osobne oferty. Dla potrzeb porządkowych każda z części będzie nosić nazwy:
2) Część nr 2 –
„Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Przybiernowie - realizowana w częściach: Część 2 - wywóz odpadów”.
Oznaczenie CPV:
90511000-2 Usługi wywozu odpadów,
90512000-9 Usługi transportu odpadów,
90500000-2 Usługi związane z odpadami,
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000-2 Usługi gospodarki odpadami
90514000-3 Usługi recyklingu odpadów

Załącznik nr 10.2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 – wywóz odpadów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

13. Zamawiający w tym postępowaniu przewiduje prawo opcji. Zgodnie z regulacjami ustawowymi prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, a nie obowiązkiem Zamawiającego do realizacji pełnego zakresu przedmiotu zamówienia tj. z prawem opcji.

1) Zamawiający planuje zrealizować w terminie obowiązywania umowy, czyli zakresie zamówienia podstawowego zakres w cenach zgodnych z cenami jednostkowymi wskazanymi przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.2 SWZ

2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia zamówienia podstawowego o 20% wartości zamówienia jak także zwiększenia o 30% wartości zamówienia (zgodnie z cenami jednostkowymi wykazanymi przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.2 do SWZ (prawo opcji)
3) Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu ilości przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego, również w sytuacji wyczerpania kwoty maksymalnej umowy, przeznaczonej na zrealizowanie zamówienia podstawowego. W tej sytuacji jest możliwość zmiany terminu wykonania umowy o czas niezbędny do zrealizowania wszczętej do realizacji opcji.
4) Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.
5) O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem lub oświadczeniem.
6) Postanowienia umowy odnoszące się do zamówienia podstawowego przedmiotu zamówienia znajdują odpowiednie zastosowanie do zamówienia objętego prawem opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane powtórzeniu podobnych usług w zakresie do 30 % wartości zamówienia podstawowego, które są przedmiotem niniejszego postępowania i są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Pozycje z formularza ofertowego i SWZ opisują rodzaj usług jakie Zamawiający przewiduje do realizacji w ramach powtórzenia podobnych usług. Podstawą do negocjacji, w szczególności ceny za powtórzone podobne usługi, będą ceny jednostkowe podane w formularzy ofertowym złożonym w niniejszym postępowaniu. Warunki powtórzonego zamówienia będą takie same jak zapisane w niniejszej SWZ.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla Części nr 2
1)
Koszt (K)
100%
100 punktówMaksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie wszystkich kryterium =100 pkt.

W odniesieniu do wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu dokonana zostanie ocena oferty w następujący sposób:


Sposób obliczenia punktów dla kryterium koszt oferty (K):


W kryterium Koszt oferty największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższym kosztem (brutto).

Ocena ofert w tym kryterium zostanie przeprowadzona w oparciu o poniższy wzór:

Kmin
Wartość punktowa „K” = -------------------------------- x Max(K)
Kbad
gdzie:   
Kmin - Koszt brutto najniższy spośród wszystkich ofert
Kbad - Koszt brutto podany w ofercie badanej
Max(C) - maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium kosztu oferty (tj. 100 pkt)

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania prowadzonego pod nazwą: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Przybiernowie - realizowana w częściach: Część 1 – wykonanie robót budowlanych, Część 2 - wywóz odpadów, Część 3 - wyposażenie PSZOK, Część 4 – nadzór inwestorski”.

5.2. Zamówienie jest realizowane w częściach na które wykonawca może złożyć osobne oferty. Dla potrzeb porządkowych każda z części będzie nosić nazwy:
3) Część nr 3 –
„Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Przybiernowie - realizowana w częściach: Część 3 - wyposażenie PSZOK”.
Oznaczenie CPV:
43300000-6 - Maszyny i sprzęt budowlany
16311100-1 - Kosiarki
42995000-7 - Różne maszyny czyszczące
16160000-4 - Różny sprzęt ogrodniczy
44511000-5 - Narzędzia ręczne
Załącznik nr 10.3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 – wyposażenie PSZOK.

4.2.6.) Główny kod CPV: 43300000-6 - Maszyny i sprzęt budowlany

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

16311100-9 - Kosiarki do pielęgnacji trawników, zieleni parkowej lub terenów sportowych

42995000-7 - Różne maszyny czyszczące

16160000-4 - Różny sprzęt ogrodniczy

44511000-5 - Narzędzia ręczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla Części nr 3


1)
cena oferty (C)
60%
60 punktów
2)
wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi (G)
40%
40 punktów


Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie wszystkich kryterium =100 pkt.

W odniesieniu do wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu dokonana zostanie ocena oferty w następujący sposób:


ad. 1) Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena oferty (C):


W kryterium cena oferty największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną (brutto).

Ocena ofert w tym kryterium zostanie przeprowadzona w oparciu o poniższy wzór:

Cmin
Wartość punktowa „C” = -------------------------------- x Max(C)
Cbad
gdzie:   
Cmin - cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert
Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej
Max(C) - maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium cena oferty (tj. 60 pkt)

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów.


Ad 2) Sposób obliczenia punktów dla kryterium wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi (G):

Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi 40,00 pkt.Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione niżej wzór w oparciu o zaoferowany okres gwarancji i rękojmi dla maszyny wielofunkcyjnej wraz z osprzętem, pilarki spalinowej, kosy spalinowej, dmuchawy spalinowej myjki ciśnieniowej, który należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SWZ):


Gbad
Wartość punktowa (G) = -------------------------------- x Max (G)
Gmax

gdzie:   
Gmax – najdłuższy okres gwarancji i rękojmi spośród wszystkich ofert
Gbad – okres gwarancji i rękojmi podany w ofercie badanej
Max(G) - maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi (tj. 40 pkt)

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów.

Wymagany minimalny przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi wynosi 12 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy.


Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy. Brak wskazania w ofercie (w formularzu ofertowym) okresu gwarancji będzie równoznaczny z zaoferowaniem 12 miesięcy, za które Wykonawca nie otrzyma dodatkowych punktów.

W przypadku gdy Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.


Łączna wartość punktowa zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości:
Łączna wartość punktowa = wartość punktowa „C” (cena oferty) + wartość punktowa „G” (wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania prowadzonego pod nazwą: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Przybiernowie - realizowana w częściach: Część 1 – wykonanie robót budowlanych, Część 2 - wywóz odpadów, Część 3 - wyposażenie PSZOK, Część 4 – nadzór inwestorski”.

5.2. Zamówienie jest realizowane w częściach na które wykonawca może złożyć osobne oferty. Dla potrzeb porządkowych każda z części będzie nosić nazwy:
4) Część nr 4 –
„Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Przybiernowie - realizowana w częściach: Część 4 – nadzór inwestorski”.
Oznaczenie CPV:
71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71247000-1 Nadzór na robotami budowlanymi
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Załącznik nr 10.4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 4 – nadzór inwestorski.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 700 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane dla części nr 4 - powtórzeniu podobnych usług w zakresie do 30 % wartości zamówienia podstawowego, które są przedmiotem niniejszego postępowania i są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Pozycje z formularza ofertowego i SWZ opisują rodzaj usług jakie Zamawiający przewiduje do realizacji w ramach powtórzenia podobnych usług. Podstawą do negocjacji, w szczególności ceny za powtórzone podobne usługi, będą ceny jednostkowe podane w formularzy ofertowym złożonym w niniejszym postępowaniu. Warunki powtórzonego zamówienia będą takie same jak zapisane w niniejszej SWZ.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla Części nr 4L.p

Kryterium
Znaczenie
procentowe
kryterium
Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta
za dane kryterium
1)
cena oferty (C)
60%
60 punktów
2)
Doświadczenie inspektora o specjalności konstrukcyjno- budowlanej
20%
20 punktów
3)
Doświadczenie inspektora o specjalności drogowej
20%
20 punktów


Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie wszystkich kryterium =100 pkt.

W odniesieniu do wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu dokonana zostanie ocena oferty w następujący sposób:


ad. 1) Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena oferty (C):


W kryterium cena oferty największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną (brutto).

Ocena ofert w tym kryterium zostanie przeprowadzona w oparciu o poniższy wzór:

Cmin
Wartość punktowa „C” = -------------------------------- x Max(C)
Cbad
gdzie:   
Cmin - cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert
Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej
Max(C) - maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium cena oferty (tj. 60 pkt)Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów.


Ad 2) Sposób obliczenia punktów dla kryterium doświadczenie inspektora o specjalności konstrukcyjno- budowlanej (IK):

Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi 20,00 pkt.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione niżej sposób:

1. Za 3 letnie doświadczenie inspektora o specjalności konstrukcyjno- budowlanej wykonawca uzyska - 5 pkt
2. Za 6 letnie doświadczenie inspektora o specjalności konstrukcyjno- budowlanej wykonawca uzyska - 10 pkt
3. Za 9 letnie doświadczenie inspektora o specjalności konstrukcyjno- budowlanej wykonawca uzyska - 15 pkt
4. Za 12 letnie doświadczenie inspektora o specjalności konstrukcyjno- budowlanej wykonawca uzyska - 20 pkt
Ad 3) Sposób obliczenia punktów dla kryterium doświadczenie inspektora o specjalności drogowej (ID):

Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi 20,00 pkt.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione niżej sposób:
1. Za 3 letnie doświadczenie inspektora o specjalności drogowej wykonawca uzyska - 5 pkt
2. Za 6 letnie doświadczenie inspektora o specjalności drogowej wykonawca uzyska - 10 pkt
3. Za 9 letnie doświadczenie inspektora o specjalności drogowej wykonawca uzyska - 15 pkt
4. Za 12 letnie doświadczenie inspektora o specjalności drogowej wykonawca uzyska - 20 pkt
Łączna wartość punktowa zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości:
Łączna wartość punktowa = wartość punktowa „C” (cena oferty) + wartość punktowa „IK” + wartość punktowa „ID”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie inspektora o specjalności konstrukcyjno- budowlanej

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie inspektora o specjalności drogowej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Część nr 1 - wykonanie robót budowlanych
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.
3) sytuacji ekonom lub finansowej
Zamawiający wymaga by wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 800 000 zł.

4) zdolności tech lub zawodowej
a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia tj., że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości minimum 800 000 zł łącznie z podatkiem VAT obejmującą swoim zakresem utwardzenie dróg, placów, parkingów kostką brukową.
Wyżej wymienione roboty mogły być wykonane w trakcie jednej umowy, Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót budowlanych o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych dla jednej z w/w branż.
1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu Prawa Budowlanego do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu Prawa Budowlanego do projektowania dróg w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu Prawa Budowlanego do projektowania sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
d) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu Prawa Budowlanego do projektowania sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
e) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy
- min wymagania:
kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
f) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót drogowych: min wymagania:
kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności inżynieryjnej drogowej

g) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót elektroenergetycznych - min wymagania:
kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
h) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót sanitarnych - min wymagania:
kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnej

Część nr 2 - wywóz odpadów
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
b) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w ramach BDO.
c) aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. O odpadach
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
i. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj. że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedną usługę o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. usługą polegającą na odbiorze odpadów komunalnych w ilości co najmniej 200 Mg, wykonanej należycie lub wykonywanej należycie
Część nr 3 - wyposażenie PSZOK
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ
Część nr 4 - nadzór inwestorski 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ3) sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.
4) zdolności tech lub zawodowej a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia tj., że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie: co najmniej jedną usługę polegającą na nadzorowaniu, koordynowaniu i kontrolowaniu robót ogólnobudowlanych oraz robót budowlanych polegających na budowie lub/i przebudowie drogi, parkingu, placu o nawierzchni z kostki betonowej o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 20 000,00 zł (łącznie z podatkiem VAT) w ramach której nadzorowano, budowę lub/i przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej oraz w ramach której nadzorowano budowę lub/i przebudowę sieci energetycznej.
Zamawiający uzna również warunek za spełniony jeżeli wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej i. jedną usługę polegającą na nadzorowaniu, koordynowaniu i kontrolowaniu robót ogólnobudowlanych, ii. polegających na budowie lub/i przebudowie drogi, parkingu, placu o nawierzchni z kostki betonowej lub masy bitumicznej,iii. jedną usługę polegającą na nadzorowaniu, koordynowaniu i kontrolowaniu robót budowlanych polegających na budowie lub/i przebudowie sieci kanalizacji deszczowej, iv. jedną usługę polegającą na nadzorowaniu, koordynowaniu i kontrolowaniu robót budowlanych polegających na budowie lub/i przebudowie sieci energetycznej5) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:a) inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej minimalne wymagania:- kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b) inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej – min wymagania:- kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności inżynieryjnej drogowej c) inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych – min wymagania:
- kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych d)inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – min wymagania:kwalifikacje zawodowe: upr budowlane do kierowania robotami budowlanymi odp przed zam w specjalności inst w zakresie sieci, inst i urz elektr i elektroenerge

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania dla odpowiedniej części na którą Wykonawca składa ofertę - zgodnie z załącznikiem nr 3.1 do SWZ dla części nr 1, załącznikiem nr 3.2 do SWZ dla części nr 2, załącznikiem nr 3.3 do SWZ dla części nr 3, załącznik nr 3.4 do SWZ dla części nr 4,;
2.Dla wszystkich części - Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – z załącznikiem nr 8.1 do SWZ dla części nr 1, załącznikiem nr 8.2 do SWZ dla części nr 2, załącznikiem nr 8.3 do SWZ dla części nr 3, załącznik nr 8.4 do SWZ dla części nr 4;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) ośw Wyk o speł warunków udziału w post dla odpowiedniej cz na którą Wyk składa ofertę – zgodnie z zał nr 2.1 do SWZ dla cz nr 1, zał nr 2.2 do SWZ dla cz nr 2, zał nr 2.3 do SWZ dla cz nr 3, zał nr 2.4 do SWZ dla części nr 4;
Część nr 1 1) wykaz robót budowlanych wyk w okresie ostatnich 5 lat,z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dow określających, czy te RB zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wyk, zał nr 5.1 do SWZ dla cz nr 1.
2) wykaz osób, skierowanych przez wyk do realizacji zam publ, w szcz odpow za świad usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z inf na temat ich kwalifikacji zaw, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zam publ, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 6.1 do SWZ dla cz nr 1.
3) Inf banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potw wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu skład ofert albo wniosków o dopu do udziału w post;
Część nr 2 1) wykazu usług wyk, a w przypadku świad okresowych lub ciągłych również wyk, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu skład ofert albo wniosków o dop do udziału w post, a jeżeli okres prow dział jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wyk, oraz zał dowodów określ czy te usługi zostały wyk lub są wyk należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dok wyst przez podmiot, na rzecz którego usługi były wyk, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wyk, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wyk nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wyk; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wyk referencje bądź inne dok potw ich należyte wyk powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu skła ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w post; zał nr 5.2 do SWZ dla części nr 2.
2) wpis do rejestru działalności reg w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właśc nieruchomości zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
3) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Marszałka Województwa Zachodniopom w ramach BDO.
4) aktualne zezw obejmu prow dział w zakresie transportu odpadów, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. O odpadachCzęść nr 41) wykazu usług wyk, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wyk, w okresie3 lat przed upł ter skła ofert albo wniosków o dop do udziału w post podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wyk, oraz zał dow określających czy te dostawy lub usługi zostały wyk lub są wyk należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dok wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane– ośw wyk referencje bądź inne dokumenty potw ich należyte wyk powinny być wydane nie wcześniej niż 3 mce przed upływem terminu skł ofert albo wniosków o dop do udziału w post; - zgodnie z zał nr 5.4 do SWZ dla cz nr 4.2) wykaz osób, skierowanych przez wyk do realizacji zam publ, w szcz odpow za św usług, kontrolę jakości lub kierowanie RB, wraz z inf na temat ich kwalifikacji zaw, uprawnień, dośw i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z zał nr 6.4 do SWZ dla cz nr 4

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.formularz ofertowy odpowiednio dla danej części na którą wykonawca składa ofertę przygotowany - zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do SWZ dla części nr 1, załącznik nr 1.2 do SWZ dla części nr 2, załącznik nr 1.3 do SWZ dla części nr 3, załącznik nr 1.4 do SWZ dla części nr 4,
2. pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
3. pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);
4. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy odpowiednio dla danej części na którą wykonawca składa ofertę przygotowany - zgodnie z załącznikiem nr 7.1 do SWZ dla części nr 1, załącznikiem nr 7.2 do SWZ dla części nr 2, załącznikiem nr 7.3 do SWZ dla części nr 3, załącznik nr 7.4 do SWZ dla części nr 4, (jeżeli dotyczy);
5. oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu – odpowiednio dla danej części na którą wykonawca składa ofertę przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 4.1 do SWZ dla części nr 1, (jeżeli dotyczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 13.2. SWZ powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek określony w pkt 13.2.4 ppkt 1) SWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.
15.16. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
15.16.1 Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
15.16.2 Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
15.16.3 Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ,
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
 dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
 dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

15.17. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

15.18. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019r. poz. 1010 i 1649), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 9.1 dla części I Roboty budowlane, 9.2 dla części II Wywóz odpadów, 9.3 dla części III Wyposażenie PSZOK, 9.4 dla części IV Nadzór inwestorski do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-01 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Przetargowej Gminy Przybiernów https://przybiernow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-01 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.