eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów kulturalnych dla Instytutu Adama Mickiewicza, w szczególności z obszaru nowych technologiiOgłoszenie z dnia 2022-05-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów kulturalnych dla Instytutu Adama Mickiewicza, w szczególności z obszaru nowych technologii

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Adama Mickiewicza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140470071

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mokotowska 25

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-560

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: hzonko@iam.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.iam.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://iam.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów kulturalnych dla Instytutu Adama Mickiewicza, w szczególności z obszaru nowych technologii

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-860f3276-b8ca-11ec-97c7-b646b0ba23df

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00161030

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00071857/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.29 Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów z obszaru nowych technologii

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00119847/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 2/IAM/2022/04

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 85000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie realizacji projektów kulturalnych dla Instytutu Adama Mickiewicza, w szczególności z obszaru nowych technologii, w tym:

1) Współpraca z polskimi i zagranicznymi partnerami, w tym m.in. artystami, menadżerami oraz instytucjami kultury, w zakresie realizacji projektów z obszaru nowych technologii;
2) Współpraca przy realizacji wizyt studyjnych w Polsce i zagranicą;
3) Współtworzenie strategii programowej z obszarów nowych technologii;
4) Opiniowanie i rekomendowanie projektów z obszaru nowych technologii;
5) Organizacja realizowanych/współrealizowanych przez IAM projektów, działań, wydarzeń z dziedziny nowych technologii, w tym:
a) opracowywanie koncepcji projektów,
b) planowanie, ustalanie harmonogramów projektów,
c) przygotowywanie dokumentacji projektów,
d) realizacja projektów, rozliczanie i prowadzenie ewaluacji projektów,
e) tworzenie i prowadzenie budżetów szczegółowych realizowanych projektów,
f) prowadzenie dokumentacji realizowanych projektów w elektronicznym
systemie zarządzania projektami,
- zgodnie z przyjętymi w IAM procedurami i regulacjami;
6) Przygotowywanie i koordynacja umów, zamówień, wniosków z zakresu zamówień publicznych, nadzór nad realizacją umów, rozliczenia faktur i sprawozdań oraz archiwizacja dokumentacji, w ramach realizowanych projektów, zgodnie z przyjętymi w IAM procedurami i regulacjami;
7) Współpraca z innymi Wydziałami i programami Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie komunikacji projektów z obszaru nowych technologii.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 4 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 79500000-9 - Dodatkowe usługi biurowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 84000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 84000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 84000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: REALITY CHECK PATRYK LABAN

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9482582145

7.3.3) Ulica: Ul. Ludwika Kondratowicza 63A lok.29

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-285

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 84000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-05-01 do 2023-04-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.