eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kruszwica › Remont promu linowego "Ostrówek II" dla odnowy klasy żeglugowejOgłoszenie z dnia 2022-05-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Remont promu linowego „Ostrówek II” dla odnowy klasy żeglugowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRUSZWICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350777

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nadgoplańska 4

1.5.2.) Miejscowość: Kruszwica

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-150

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@kruszwica.um.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont promu linowego „Ostrówek II” dla odnowy klasy żeglugowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-50359093-c7ad-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00160819

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019616/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Remont promu linowego „OSTRÓWEK II dla odnowy klasy żeglugowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00141626/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PIFZ-Z.271.10.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 943783,49 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień:
CPV 50241200-8 Usługi w zakresie naprawy promów

Zamawiający: Gmina Kruszwica
Termin realizacji: 12 tygodni od dnia zawarcia umowy

I. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont promu „OSTRÓWEK II” w miejscowości Złotowo. Remont ma na celu odnowić świadectwo klasy żeglugowej oraz uzyskać świadectwo zdolności żeglugowej.
Zakres wymaganych prac:
- wydokowanie promu, rozdzielenie sekcji, a po zakończonych pracach scalenie
i zwodowanie,
- oczyszczenie metodą piaskowania części podwodnej i nadwodnej kadłuba,
- wykonanie pomiaru poszycia kadłuba,
- konserwację farbą okrętową podkładową części podwodnej i nadwodnej,
- malowanie farbą nawierzchniową części podwodnej i nadwodnej kadłuba,
- malowanie farbą antyporostową podwodnej i nadwodnej części kadłuba,
- malowanie wszystkich znaków i nazw na kadłubie,
- wykonanie przeglądu wciągarki kotwicznej wraz z jej konserwacją,
- wykonanie przeglądu wind służących do podnoszenia i opuszczania klap wyjazdowych wraz z ich konserwacją,
- wymianę rolek kierunkowych liny głównej promu,
- piaskowanie i malowanie pokładu pod drewnianymi belkami,
- demontaż, montaż drewnianego pokładu bocznego,
- demontaż, montaż belek drewnianych oddzielających pokład główny od pokładów bocznych,
- demontaż, montaż belek drewnianych pokładu głównego,
- wymiana płyt wodoodpornych na klapach najazdowych,
- sprawdzenie szczelności komór wypornościowych,
- montaż czterech pokryw stalowych do wietrzników komór,
- wykonanie barierek ochronnych,
- wymianę blach poszycia kadłuba promu,
- wymianę klap najazdowych

Podstawowe dane eksploatacyjne:
- Nazwa: „Ostrówek II”
- Miejsce eksploatacji: W ciągu drogi gminnej Ostrówek – Złotowo
- Rok budowy promu:1990
- Długość 23,76m
- Największa długość 29,12m
- Szerokość 7,62m
- Największa szerokość 8,85m
- Wysokość 0,85m
- Maksymalna szerokość przelotowa 3,97m
- Minimalna szerokość przelotowa 3,77m
- Średnie zanurzenie statku pustego 0,37m
- Wolna burta 280mm
- Nośność 32 tony
- Wyporność 84t

II. Warunki ogólne naprawy

1) Remont dla przedłużenia dokumentu bezpieczeństwa zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.
2) Zamawiający wyznaczy przedstawiciela do bezpośredniego nadzoru i uzgodnień nad pracami remontowymi.
3) Zamawiający dopuszcza zmiany ilościowe do 30% poszczególnych elementów rozliczeniowych zawartych w przedmiarze robót w trakcie realizacji.
Zamawiający może zrezygnować z poszczególnych etapów prac.
4) Materiały użyte do wykonywania prac remontowych dostarcza Wykonawca wraz z niezbędnymi certyfikatami materiałowymi.
5) Farby użyte do wykonywania prac remontowych muszą pochodzić z pakietu farb używanych w przemyśle okrętowym.
6) Wykonawca przedstawi prom do prób szczelności na wodzie w obecności inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego, celem sporządzenia protokołu końcowego. Koszty przeprowadzenia prób szczelności na wodzie ponosi Zamawiający.
7) Wykonawca w ramach zadania dostarczy drewno potrzebne do montażu pokładu głównego oraz pokładów bocznych.
8) Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie prac remontowych poza miejscowością Złotowo. Przedmiot umowy zostanie wydany wykonawcy na podstawie protokołu przekazania promu do remontu.

III. Uwagi remontowo – eksploatacyjne

● Wykonawca remontu winien przedstawić wymagane atesty na materiały użyte do naprawy i zakupiony sprzęt.
● Protokoły konieczności wymagają uzgodnienia i zatwierdzenia do wykonawstwa przez przedstawiciela zamawiającego.
● Wykonawca zleci upoważnionemu podmiotowi gospodarczemu wykonanie pomiarów grubości podszycia kadłuba.

IV. Wytyczne dla Wykonawcy

1) Zamawiający wymaga załączenia kosztorysu ofertowego wypełnionego na podstawie załączonego przez Zamawiającego przedmiaru robót zawierającego pełen zakres zamówienia.
2) Zamawiający informuje, że ilości podane w przedmiarze robót są ilościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. Co za tym idzie wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiednio zmianie. Zmiana ilościowa robót musi dokonana wyłącznie na protokołu konieczności.
3) Obowiązuje wynagrodzenie kosztorysowe.
4) Ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym złożonym wraz z ofertą nie ulegają zmianie przez cały okres trwania umowy.
V. Wymagania Zamawiającego w związku z art. 95. ustawy PZP:
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z pracami remontowymi w zakresie realizacji przedmiotu umowy w ilości osób niezbędnej do ich realizacji, w tym pracownik ogólnobudowlany – prace spawalnicze, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Szczegółowe wymagania w związku z art. 95 ustawy Pzp zostały zawarte w §15 wzoru umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50241200-8 - Usługi w zakresie naprawy promów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert pn. „Remont promu linowego „Ostrówek II” dla odnowy klasy żeglugowej”
z powodu: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
W postępowaniu wpłynęły cztery oferty, których ceny przekraczają kwotę, jaką dysponuje zamawiający. Wobec powyższego postępowanie zostaje unieważnione.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.