eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mietków › Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGROgłoszenie z dnia 2023-04-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mietków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935098

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 35

1.5.2.) Miejscowość: Mietków

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-081

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 713168113

1.5.8.) Numer faksu: 713168184

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@mietkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mietkow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://mietkow.biuletyn.net/?bip=2&cid=23&id=2262

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-355d36f8-43e0-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160635

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00089728/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu sparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie jest finansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377370/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Rp.271.6.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą ,,Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego, oryginalnego oraz nieeksploatowanego wcześniej sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

2.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia:
18 szt. komputerów stacjonarnych,
67 szt. komputerów przenośnych,
3 szt. tabletów,
85 szt. oprogramowania
wolnych od wad fizycznych i prawnych oraz wydania dokumentacji dotyczącej dostarczanego przedmiotu zamówienia, np. atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi, dokumentów gwarancyjnych, deklaracji zgodności CE.
3.Dostarczony sprzęt musi posiadać odpowiednie okablowanie, zasilacze oraz wszystkie inne komponenty, zapewniające właściwą instalację i użytkowanie (np. przewody zasilające, itp.).
4. W ramach realizacji dostawy obowiązkiem Wykonawcy będzie rozładunek zakupionego sprzętu.
5. O terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego co najmniej z 2-dniowym wyprzedzeniem.
6. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w godzinach 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
8. Adres dostawy przedmiotu zamówienia: Urząd Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków.
9. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, z datą produkcji nie wcześniejszą niż 12 (dwanaście) miesięcy od terminu złożenia oferty.
10. Ilekroć w niniejszej specyfikacji podane są nazwy własne, typy urządzeń oraz ich producenci lub konkretne wymiary należy traktować je jako przykładowe określenie cech technicznych oraz pożądanego standardu i jakości.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, tj. zaproponowania rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych, z zastosowaniem tych samych standardów technicznych i jakościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia. Poprzez pojęcie rozwiązań równoważnych należy rozumieć rozwiązania zapewniające uzyskanie wymaganych cech i parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż założone w opisie przedmiotu zamówienia, a ponadto muszą być to urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem.
W sytuacji, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, lub opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, Wykonawca powinien przyjąć, że wskazaniu takiemu lub odniesieniu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny/równoważnie”, a działanie takie miało na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego dostaw. Wykonawca w każdym przypadku może zaproponować urządzenia równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne; jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w dokumentach zamówień standardów.
Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentach zamówienia, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały- Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadających się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14.10.2013 r., sygn. akt: KIO 2315/13).

11. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Dopuszcza się zaoferowanie wyposażenia o wyższych parametrach.

12. Wykonawca musi zagwarantować możliwość ewentualnych napraw dostarczonego sprzętu. Dane teleadresowe punktu serwisowego Wykonawca wskaże w protokole odbioru dostarczonego sprzętu.

13. Odbiór dostarczonego sprzętu komputerowego nastąpi w formie protokołu, po uprzednim stwierdzeniu jego zgodności.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213200-7 - Komputer tablet

48620000-0 - Systemy operacyjne

30213000-5 - Komputery osobiste

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 265714,44 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 265714,44 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 265714,44 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kombit Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9721326009

7.3.3) Ulica: Migdałowa 60

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 61-612

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 265714,44 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-11-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.