eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lidzbark Warmiński › Dostawa paliwa do pojazdów samochodowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku WarmińskimOgłoszenie z dnia 2023-04-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa paliwa do pojazdów samochodowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308459

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 37

1.5.2.) Miejscowość: Lidzbark Warmiński

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zozlw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozlw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/733886

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa paliwa do pojazdów samochodowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b13136ce-b9a8-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160634

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026987/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa oleju napędowego do pojazdów samochodowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00122444

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZOZ.V.260-24/ZP/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 do pojazdów samochodowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim przez okres 36 miesięcy.
2. Dostawa oleju napędowego następować będzie poprzez tankowanie paliwa bezpośrednio do zbiorników paliwa pojazdów samochodowych, wskazanych przez Zamawiającego, na stacjach paliwowych Wykonawcy.
3. Ilekroć w SWZ użyto określenia „paliwo” bez bliższego dookreślenia- oznacza to: olej napędowy ON i benzynę bezołowiową 95.
4. Wykonawca zapewni tankowanie paliwa z dystrybutora 7 dni w tygodni, w tym co najmniej jedna stacja paliwowa czynna 24 godziny na dobę.
5. Wykonawca zapewni możliwość tankowania paliwa na stacjach paliw zlokalizowanych
w Lidzbarku Warmińskim i w Ornecie, tj. w miejscowościach stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego typu P, a także na terenie całej Polski.
6. Zakup paliwa będzie dokonywany w systemie bezgotówkowym za pomocą elektronicznych kart paliwowych rejestrujących każdorazowo zakup, numer rejestracyjny pojazdu, datę i godzinę, miejsce zakupu, stan licznika pojazdu, rodzaj i ilość paliwa, cenę jednostkową, wysokość przyznanego opustu i wartość brutto.
7. Wykonawca wystawi elektroniczne karty paliwowe na numery rejestracyjne pojazdów wskazanych w ust. 8, w tym także na pojazdy, w których posiadanie wejdzie Zamawiający w trakcie okresu realizacji zamówienia oraz dwie elektroniczne karty paliwowe imienne.
8. Pojazdy Zamawiającego:
1) Ambulans sanitarny Peugeot Boxer, NLI 30AF
2) Ambulans sanitarnyRenault Master, NLI 31SA
3) Ambulans sanitarny Mercedes Benz, NLI 11TG
4) Samochód osobowy Peugeot Partner, NLI 85FW
5) Ambulans sanitarny Volkswagen Crafter, NLI 77JE
6) Ambulans sanitarny Volkswagen Crafter, NLI 04YC
7) Ambulans sanitarny Volkswagen Crafter, NLI 5F92
8) Samochód osobowy Skoda Octavia, NLI 8H58
9. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość monitorowania transakcji i sporządzania zestawień ilościowych i wartościowych przez dedykowaną aplikację on-line.
10. Szacunkowa ilość paliwa jaką Zamawiający zamierza zakupić w okresie 36 miesięcy wynosi 70 000 litrów oleju napędowego oraz 500 litrów benzyny bezołowiowej 95.
11. Szacunkowe zapotrzebowanie Zamawiającego, określone zostało na podstawie udzielonych oraz planowanych zamówień.
12. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego paliwa w okresie realizacji zamówienia.
13. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, i z należytą starannością.
14. Wykonawca zapewni sprzedaż paliw - spełniających wymagania jakościowe, określone w szczególności w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 09 października 2015r.,w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U z 2015r, poz. 1680).

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 529640,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 529640,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 529640,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 610188201

7.3.4) Miejscowość: Płock

7.3.5) Kod pocztowy: 09-411

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 529640,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.