eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › WYKONYWANIE, W ZAKŁADACH LECZNICZYCH DLA ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ, ZABIEGÓW ZAPOBIEGAJĄCYCH ROZMNAŻANIU SIĘ ZWIERZĄT - SZEŚĆ CZĘŚCI POSTĘPOWANIAOgłoszenie z dnia 2023-04-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
WYKONYWANIE, W ZAKŁADACH LECZNICZYCH DLA ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ, ZABIEGÓW ZAPOBIEGAJĄCYCH ROZMNAŻANIU SIĘ ZWIERZĄT – SZEŚĆ CZĘŚCI POSTĘPOWANIA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240503940

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Reksia 48

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-305

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 691400101

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: schronisko@schronisko.bielsko-biala.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.schronisko.bielsko-biala.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2a17908e-b813-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYKONYWANIE, W ZAKŁADACH LECZNICZYCH DLA ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ, ZABIEGÓW ZAPOBIEGAJĄCYCH ROZMNAŻANIU SIĘ ZWIERZĄT – SZEŚĆ CZĘŚCI POSTĘPOWANIA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a17908e-b813-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160627

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032276/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 usługi weterynaryjne

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00116776

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 76671,67 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 7407,41 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie, w zakładach leczniczych dla zwierząt na terenie miasta Bielska-Białej, zabiegów zapobiegających rozmnażaniu się – w zależności od części postępowania – psów i kotów właścicielskich oraz kotów wolno żyjących.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85200000-1 - Usługi weterynaryjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7175,93 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7175,93 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7175,93 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przychodnia Weterynaryjna MEDVET Wojciech Toczek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9372216617

7.3.3) Ulica: ul. Trzech Diamentów 13

7.3.4) Miejscowość: Bielsko-Biała

7.3.5) Kod pocztowy: 43-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7175,93 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-15

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Ze względu na problem techniczny z podziałem zamówienia na portalu i po konsultacją z informacją prawną pod nr tel. 224587722 w celu dopełnienia obowiązku informacyjnego.

Dane w formularzu dotyczą części I postępowania.

Część II

postepowania, złożono dwie oferty, które odrzucono ze względu na brak spełnienia kryteriów wskazanych w specyfikacji warunków zamówienia,

jedna oferta nie podpisana, druga oferta nie spełniała wymogów w postaci prowadzenia lecznicy na terenie wskazanego obrębu (niedotyczącego tej części postępowania). Umorzono postępowanie co do tej części.

Część III

postępowania: wpłynęła 1 oferta od mikroprzedsiębiorcy mieszczącego się w Państwie Zamawiającego nie będąca ofertą

wariantową. Wykonawca nie ubiega się o wspólne zamówienie i nie przewiduje podwykonawców.

Brak ofert z rażąco niską ceną lub kosztem.

Cena z najniższą ceną lub kosztem (jedyna oferta) 13851,86 PLN wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

Wykonawca: Przychodnia Weterynaryjna MEDVET Wojciech Toczek ul. Trzech Diamentów 13 Bielsko-Biała

NIP9372216617

Data zawarcia umowy 17.03.2023r. okres realizacji do 15.12.2023r. wart umowy: 13851,86 PLN

Część IV

postepowania, złożono jedną ofertę, którą odrzucono ze względu na brak złożenia podpisu pod ofertą. Umorzono postępowanie co do tej części.

Część V

postępowania: wpłynęła 1 oferta od mikroprzedsiębiorcy mieszczącego się w Państwie Zamawiającego nie będąca ofertą

wariantową. Wykonawca nie ubiega się o wspólne zamówienie i nie przewiduje podwykonawców.

Brak ofert z rażąco niską ceną lub kosztem.

Cena z najniższą ceną lub kosztem (jedyna oferta) 13851,86 PLN wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

Wykonawca: Przychodnia Weterynaryjna MEDVET Wojciech Toczek ul. Straconki 182 Bielsko-Biała NIP9372216617

Data zawarcia umowy 17.03.2023r. okres realizacji do 15.12.2023r. wart umowy: 13851,86 PLN

Część VI

postępowania: wpłynęła 1 oferta od mikroprzedsiębiorcy mieszczącego się w Państwie zamawiającego nie będąca ofertą

wariantową. Wykonawca nie ubiega się o wspólne zamówienie i nie przewiduje podwykonawców.

Brak ofert z rażąco niską ceną lub kosztem.

Cena z najniższą ceną lub kosztem (jedyna oferta) 13877,78 PLN wykonawcy któremu udzielono zamówienia

Wykonawca: Gabinet Weterynaryjny Cztery Łapy Przemysław Berezowski ul. Orzeszkowej 82 43-300 Bielsko-Biała NIP

5472120180

Data zawarcia umowy 17.03.2023r. okres realizacji do 15.12.2023r. wart umowy: 13877,78 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.