eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej promującej otwarcie Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w SzczecinieOgłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej promującej otwarcie Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368811319

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nad Duńczycą 1

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-655

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@centrumnauki.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.centrumnauki.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej promującej otwarcie Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1441f540-cf9f-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160612

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00073828/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Kampania informacyjno - promocyjna związana z otwarciem Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Budowa Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie. Numer identyfikacyjny projektu: RPZP.09.06- 32-0001/20-00.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1441f540-cf9f-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 308601,63 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa kampanii reklamowej na billboardach, nośnikach typu citylihgt i na nośnikach typu siatka wielkoformatowa. Usługa
polega na wyborze miejsc reklamowych o wysokiej oglądalności, wydruku, naklejeniu (w tym montaż i demontaż) ekspozycji
oraz dokonaniu wszelkich opłat wynikających z przedmiotu zamówienia w miastach powiatowych Województwa
Zachodniopomorskiego.
1. Zakup powierzchni reklamowych na nośnikach typu billboard dokonywany będzie na okres łącznie 2 miesięcy, z
podziałem na dwie kampanie :
08.05.2023 r. - 08.06.2023 r. - kampania na otwarcie,
15.08.2023 r. - 15.09.2023 r. - kampania szkolna.
2. Zapewnienie usługi kampanii reklamowej na nośnikach typu citylight w terminach:
08.05.2023 r. - 08.06.2023 r. - kampania na otwarcie
3. Zapewnienie usługi kampanii reklamowej na nośnikach typu siatka wielkoformatowa w terminach:
08.05.2023 r. - 08.06.2023 r. - kampania na otwarcie

4.2.5.) Wartość części: 162601,63 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79341000-6 - Usługi reklamowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-08

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Część 1
Usługa kampanii reklamowej na billboardach, nośnikach typu citylight i na nośnikach typu siatka wielkoformatowa
a) Cena – 60 %
W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x 100 pkt x 60 %
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu Oferty (załącznik nr 2 do SWZ).W ramach kryterium „Cena” najwyższa możliwa do uzyskania liczba punktów to 60.
b) Dodatkowe lokalizacje bilbordów – 20 %
W kryterium dodatkowe lokalizacje Billbordów Zamawiający punktował będzie każdą dodatkową lokalizację oferowaną przez Wykonawcę w ramach ceny ofertowej, ponad minimum określone w OPZ, która zostanie wybrana przez Zamawiającego z przedstawionych propozycji. Lokalizacje muszą być inne niż te, które zaoferowano w ofercie jako podstawowe.
Każda z lokalizacji spełniać musi warunki określone w OPZ. Dodatkowe lokalizacje dotyczą kampanii od 08.05.2023 r. do 08.06.2023 r. Za każdą dodatkową lokalizację Zamawiający przyzna 2 pkt., które następnie przemnoży przez procentowe znaczenie kryterium dla danego nośnika. Wykonawca może wskazać maksymalnie 20 dodatkowych lokalizacji, z których Zamawiający wybierze 10 (i te lokalizacje będą punktowane w kryterium). Lokalizacje składane wraz z ofertą w celu potwierdzenia zgodności oferty z minimum wskazanym w OPZ nie będą dodatkowo punktowane.
c) Dodatkowe lokalizacje citylight – 15 %
W kryterium dodatkowe lokalizacje nośników citylight Zamawiający punktował będzie każdą dodatkową lokalizację oferowaną przez Wykonawcę w ramach ceny ofertowej, ponad minimum określone w OPZ, która zostanie wybrana przez Zamawiającego z przedstawionych propozycji. Lokalizacje muszą być inne niż te, które zaoferowano w ofercie jako podstawowe.
Każda z lokalizacji spełniać musi warunki określone w OPZ. Dodatkowe lokalizacje dotyczą kampanii od 08.05.2023 r. do 08.06.2023 r. Za każdą dodatkową lokalizację Zamawiający przyzna 1 pkt., które następnie przemnoży przez procentowe znaczenie kryterium dla danego nośnika. Wykonawca może wskazać maksymalnie 20 dodatkowych lokalizacji, z których Zamawiający wybierze 15 (i te lokalizacje będą punktowane w kryterium). Lokalizacje składane wraz z ofertą w celu potwierdzenia zgodności oferty z minimum wskazanym w OPZ nie będą dodatkowo punktowane.
d) Dodatkowe lokalizacje siatek wielkoformatowych – 5 %
W kryterium dodatkowa lokalizacja siatki wielkoformatowej Zamawiający punktował będzie dodatkową lokalizację oferowaną przez Wykonawcę w ramach ceny ofertowej, ponad minimum określone w OPZ. Lokalizacja musi być inna niż te, które zaoferowano w ofercie jako podstawowe.
Zaoferowana lokalizacja spełniać musi warunki określone w OPZ. Dodatkowe lokalizacje dotyczą kampanii od 08.05.2023 r. do 08.06.2023 r. Za dodatkową lokalizację siatki Zamawiający przyzna 5 pkt., które następnie przemnoży przez procentowe znaczenie kryterium dla danego nośnika. Wykonawca może wskazać maksymalnie 2 dodatkowe lokalizacje, z których Zamawiający wybierze 1 (i ta lokalizacja będzie punktowana w kryterium). Lokalizacje składane wraz z ofertą w celu potwierdzenia zgodności oferty z OPZ nie będą dodatkowo punktowane.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe lokalizacje bilbordów

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe lokalizacje citylight

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe lokalizacje siatek wielkoformatowych

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W tej części przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i emisję spotów w rozgłośni radiowej o zasięgu ogólnopolskim, w której słuchalność w okresie październik- grudzień 2022 wynosiła
co najmniej 10% (wg. raportu Radio Track, Instytut Millward Brown). Kampania radiowa będzie dotyczyła promocji otwarcia Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie w terminie od 8 maja do 8 czerwca 2023 roku. Do Wykonawcy należeć będzie zapewnienie czasu antenowego w stacji radiowej zgodnie z zaproponowanym i uzgodnionym planem kampanii w tym m.in.: emisja spotów informacyjnych, przygotowanie 2 konkursów radiowo- antenowych
z nagrodami, przygotowanie i emisja audycji sponsorowanych, relacji reporterskich
oraz wywiadów z przedstawicielem instytucji (Morskim Centrum Nauki).

Do Wykonawcy należeć będzie:
Zapewnienie czasu antenowego w stacji radiowej o zasięgu ogólnopolskim zgodnie
z zaproponowanym i uzgodnionym z Zamawiającym planem emisji spotów radiowych
w terminach od 8 maja do 8 czerwca 2023 r. Nie dopuszcza się emisji spotu w rozgłośniach radiowych nadających jedynie w Internecie.

4.2.5.) Wartość części: 110000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79341000-6 - Usługi reklamowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-08

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Cena – 60 %
W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x 100 pkt. x 60 %
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu Oferty (załącznik nr 2 do SWZ). W ramach kryterium „Cena” najwyższa możliwa do uzyskania liczba punktów to 60.
b) Emisje dodatkowych spotów radiowych – 40 %

W kryterium Zamawiający punktował będzie każdą dodatkową emisję spotów radiowych o których mowa w dziale V pkt. 2 OPZ, oferowaną przez Wykonawcę w ramach ceny ofertowej, ponad minimum określone w OPZ. Emisje spełniać muszą warunki określone w OPZ. Za każdą dodatkową emisję spotu radiowego Zamawiający przyzna 2 pkt., które następnie przemnoży przez procentowe znaczenie kryterium. Wykonawca może zaoferować maksymalnie 20 dodatkowych emisji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Emisje dodatkowych spotów radiowych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W tej części Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i emisji spotów w radio o zasięgu lokalnym. Kampania radiowa będzie dotyczyła promocji otwarcia Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie, w terminie od 8 maja do 8 czerwca 2023 roku.
Do Wykonawcy należeć będzie zapewnienie czasu antenowego w stacji radiowej zgodnie
z zaproponowanym i uzgodnionym planem kampanii min. emisji spotów informacyjnych,
oraz przygotowanie 2 konkursów radiowo- antenowych z nagrodami, codzienna audycja tematyczna, relacje reporterskie oraz wywiad z przedstawicielem instytucji.

4.2.5.) Wartość części: 10000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79341000-6 - Usługi reklamowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-08

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Cena – 60 %
W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x 100 pkt. x 60 %
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu Oferty (załącznik nr 2 do SWZ). W ramach kryterium „Cena” najwyższa możliwa do uzyskania liczba punktów to 60.

b) Emisje dodatkowych spotów radiowych – 40 %
W kryterium Zamawiający punktował będzie każdą dodatkową emisję spotów radiowych o których mowa w dziale V pkt. 3 OPZ, oferowaną przez Wykonawcę w ramach ceny ofertowej, ponad minimum określone w OPZ. Emisje spełniać muszą warunki określone w OPZ. Za każdą dodatkową emisję spotu radiowego Zamawiający przyzna 2 pkt., które następnie przemnoży przez procentowe znaczenie kryterium. Wykonawca może zaoferować maksymalnie 20 dodatkowych emisji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Emisje dodatkowych spotów radiowych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W tej części Wykonawca zobowiązany będzie do wykupienia publikacji 4 stron artykułu wraz
z okładką w lokalnym bezpłatnym magazynie wydawanym raz w miesiącu przygotowanych
na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego. Termin realizacji maj 2023,
Publikacja winna nastąpić w lokalnym bezpłatnym magazynie lifestylowym wydawanym raz
w miesiącu. Przygotowana zostanie na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego, tj. treść artykułu zostanie dostarczona przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni natomiast sesję zdjęciową pracowników MCN spójną z tematyką artykułu
Terminy publikacji artykułu: maj 2023

4.2.5.) Wartość części: 10000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79341000-6 - Usługi reklamowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Publikacja artykułu wraz z okładką w lokalnym miesięczniku
Cena – 100 %
W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x 100 %
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Formularzu Oferty (załącznik nr 2 do SWZ). W ramach kryterium „Cena” najwyższa możliwa do uzyskania liczba punktów to 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W tej części Wykonawca zobowiązany będzie do wykupienia i opracowania łącznie 26 artykułów sponsorowanych, po 4 (po 2 w okresie 8 maj do 8 czerwiec 2023r i po 2 w okresie 15 sierpnia
do 15 września 2023r) artykuły na 4 portalach internetowych informacyjnych, których główny content opisuje wydarzeniach na terenie Szczecina i okolic, osiągających najwyższa popularność wśród mieszkańców, w miastach powiatowych tj. Świnoujściu, Kamieniu Pomorskim, Gryficach, Koszalinie, Goleniowie, Białogardzie, Gryfinie, Stargardzie, Wałczu.
Po 1 artykule w okresie 8 maj do 8 czerwiec 2023r na miejskim portalu internetowym informacyjnym o najwyższej popularności.

4.2.5.) Wartość części: 20000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79341000-6 - Usługi reklamowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Artykuły w portalach internetowych.
Cena – 100 %
W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x 100 %
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Formularzu Oferty (załącznik nr 2 do SWZ). W ramach kryterium „Cena” najwyższa możliwa do uzyskania liczba punktów to 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a
w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje należycie co najmniej jedną usługę odpowiadającą
swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia dla danej części, przy czym za usługę taką zamawiający rozumie:
a) Część 1:
Usługę (realizowaną w ramach jednej umowy) polegająca na przeprowadzeniu kampanii reklamowej na powierzchniach
reklamowych typu bilbord o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto
b) Część 2:
Usługę (realizowaną w ramach jednej umowy) polegająca na przeprowadzeniu kampanii reklamowej obejmującej
przygotowanie i emisję spotów w radiu o zasięgu ogólnopolskim, o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto
c) Część 3:
Usługę (realizowaną w ramach jednej umowy) polegająca na przeprowadzeniu kampanii reklamowej obejmującej
przygotowanie i emisję spotów w radiu o zasięgu lokalnym o wartości nie mniejszej niż 5 000 zł brutto
d) Część 4:
Zamawiający nie formułuje warunku zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie części 4.
e) Część 5:
Usługę (realizowaną w ramach jednej umowy) polegająca na przeprowadzeniu kampanii reklamowej obejmującej publikację
artykułów sponsorowanych w na nie mniej niż 2 portalach internetowych o tematyce ogólnopolskiej o wartości nie mniejszej
niż 10 000 zł brutto.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający wymaga aby
wyżej wymienione warunki udziału w postępowaniu wykonawcy spełniali łącznie.
Usługi zrealizowane w ramach świadczenia ciągłego i będące w trakcie realizacji, powinny spełniać opisany przez
Zamawiającego warunek i zostać wykonane na kwoty wskazane w opisie warunku dla każdej z części. W przypadku usług
ciągłych, ich ocena dokonana zostanie w zakresie faktycznie wykonanego fragmentu usługi, który winien odpowiadać
wartości i zakresowi warunku określonego w SWZ dla każdej z części.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) mogą wykazać się doświadczeniem
wykonywania usług opisanych powyżej, w których brali udział jako konsorcjum. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, na
potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w Postępowaniu, usługę, przy realizacji której brał udział jako
członek konsorcjum, z dowodów czy usługi zostały wykonane należycie, powinien wynikać zakres prac wykonanych przez
Wykonawcę jako członka konsorcjum.
5) W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami skierowanymi do realizacji zamówienia
umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełnił
następujące oczekiwania:
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w tym zakresie.
3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 2 powinni spełniać łącznie wszyscy
Wykonawcy.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w pkt 2 ppkt4) SWZ, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy.
6. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie art. 116 ust. 2 PZP w
zw. z art. 266 PZP może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz
podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zawarty został w dziale X
SWZ.
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 oraz Załącznikiem nr 3 do
SWZ;
2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
art.108 ust. 1 pkt. 1 i 2 PZP,
sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 z późn.
zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od
innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5
PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 5 do SWZ),
3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
4) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP - w
zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP
e) art. 109 ust. 1 pkt 7 PZP, oraz
f) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
(Załącznik nr 10 do SWZ)
5) wykaz usług wykonanych (złożony dla każdej części z osobna),a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
zgodnie z Załącznikiem nr 6 a, 6 b, 6 c, 6 d do SWZ.
UWAGA! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami
informacje, o których mowa wyżej dotyczą usług faktycznie przez niego wykonanych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) dla części 1:
a) Listę proponowanych lokalizacji Bilboardów, wraz ze zdjęciami i szczegółowymi informacjami (dokładna lokalizacja, widzialność, wymiary).
b) Listę proponowanych lokalizacji Citylightów, wraz ze zdjęciami i szczegółowymi informacjami (dokładna lokalizacja,widzialność, wymiary).
c) Listę proponowanych lokalizacji siatek reklamowych, wraz ze zdjęciami i szczegółowymi informacjami (dokładna
lokalizacja, widzialność, wymiary).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 11-15 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 13 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-11 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.