eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miastko › "Budowa przechowalni sadzonek na szkółce leśnej w Nadleśnictwie Dretyń - II postępowanie"Ogłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa przechowalni sadzonek na szkółce leśnej w Nadleśnictwie Dretyń – II postępowanie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Dretyń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770528348

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dretyń 84

1.5.2.) Miejscowość: Miastko

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 598581655

1.5.8.) Numer faksu: 598581696

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dretyn@szczecinek.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dretyn.szczecinek.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Państwowe

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa przechowalni sadzonek na szkółce leśnej w Nadleśnictwie Dretyń – II postępowanie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f6b6f4ca-cfec-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160601

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00416715/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa przechowalni sadzonek na szkółce leśnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwodretyn

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwodretyn

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne
dotyczące korzystania z Platformy:
a) przesyłane dokumenty powinny być załączone w formie plików w formacie odpowiednio . png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls,
.xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg,
b) wymagania sprzętowe dla Wykonawcy:
 przeglądarka internetowa Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze,
Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11
 lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek,
 system operacyjny Windows 7 i późniejsze,
 zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
 w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,
 oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym,
 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s,
 komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów
operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje,
 zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf.
Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy.
Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: http://www.nccert.pl/kontakt.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest
Nadleśnictwo Dretyń, Dretyń 84, 77-200 Miastko. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować
się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dretyn@szczecinek.lasy.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 59 858 16
55.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające
upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki
określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także
udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o
przepisy PZP, a także na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą
przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
Niezależnie od postanowień pkt 21.7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: S.270.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1446251,36 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Budowa przechowalni sadzonek na szkółce leśnej w Nadleśnictwie Dretyń – II postępowanie”. Projektowana budowa przechowalni oraz magazynu sprzętu wraz z magazynem środków ochrony roślin na szkółce leśnej w Nadleśnictwie Dretyń zakłada wykonanie:
Branża budowlana:
- przygotowanie placu budowy
- wytyczenie geodezyjne obiektu
- wykonanie ław, stóp fundamentowych i fundamentów budynku
- wykonanie kotwienie pod halę stalową
- wykonanie izolacji poziomych i pionowych ław fundamentów
- wykonanie zasypek fundamentów potwierdzonych badaniem zagęszczenia
-wykonanie podbetonu dla stanu „0”
- wykonanie ścian nośnych parteru
- montaż nadproży
- montaż stropu w części murowanej z wieńcem oraz betonowanie stropu
- murowanie ścian parteru z wieńcami
- montaż hali stalowej oraz dachu nad częścią murowaną
- montaż stolarki drzwiowej i okiennej
- montaż izolacji poziomej przeciwwodnej i termicznej
- wykonanie robót posadzkarskich
- wykonanie prac tynkarskich wewnętrznych (metodą lekką)
- poszycie elewacji części murowanej blachą trapezową
- wykonanie robót tynkarskich zewnętrznych
- montaż logo i napisu wycinanego CNC,
- wykonanie robót brukarskich zewnętrznych
- wykonanie stanowiska do mycia opryskiwacza
- wykonanie izolacji termicznej chłodni płytą warstwową
- montaż schodów na poziom „1” budynku
- inwentaryzacja budynku oraz uporządkowanie terenu po budowie

Branża instalacyjna elektryczna:
- wykonanie nowego przewodu elektrycznego od szafki licznikowej do budynku o długości 72 mb
- wykonanie uziemienia instalacji budynku
- wykonanie instalacji odgromowej
- wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej
- wykonanie wewnętrznej instalacji oświetleniowej
- wykonanie instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach nr 8, 9 i 10,
- wykonanie instalacji i montaż generatorów pary wodnej
- wykonanie instalacji chłodniczej
- wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego
- wykonanie instalacji dzwonkowej dla komory chłodni
- wykonanie instalacji alarmowej
- wykonanie bram z napędem elektrycznym oraz awaryjnym napędem ręcznym,
- montaż instalacji myjki ciśnieniowej
- montaż grzejników elektrycznych
- montaż ogrzewania posadzki
- montaż podgrzewanych wpustów posadzkowych
- montaż baterii umywalkowych z podgrzewaczami
- montaż instalacji fotowoltaicznej

Branża instalacyjna sanitarna:

- montaż 2 zbiorników na ścieki z przyłączeniem do budynku
- montaż instalacji hydrantowej
- montaż kanalizacji podposadzkowej
- montaż wpustów posadzkowych
- montaż 3 umywalek z instalacją wod – kan
- montaż stanowiska do płukania oczu
- montaż przyłącza z instalacji wodociągowej
- montaż przyłącza hydrantu
- montaż instalacji zasilania nawilżaczy z systemem filtrowania
- montaż instalacji odprowadzenia skroplin dla systemu chłodzenia
- próba szczelności i odbiór instalacji wodnych
Projekt instalacji chłodniczej znajduje się na rysunkach E1, E6, S1 oraz S2 – Tom V - Budowa instalacji elektrycznej, zimnej wody użytkowej, hydrantowej, kanalizacyjnej, sanitarnej.
Przedmiotowa instalacja musi spełniać następujące parametry:
• instalacja chłodnicza o mocy elektrycznej 15 kW
• zgodnie z rozporządzeniem 2015/1095 na dzień 1 lipca 2018 COP powinien wynosić co najmniej 2,55
• urządzenie chłodnicze powinno umożliwić obniżenie temperatury w chłodni do -5 stopni Celsjusza (standardowo będzie utrzymywać temp. -2 stopnie Celsjusza w okresie od września do kwietnia)
• urządzenie chłodnicze powinno składać się z jednostki wewnętrznej i zewnętrznej z możliwością sterowania temperaturą w chłodni - instalacja powinna posiadać odprowadzenie skroplin
• pomieszczenie chłodni jest obsługiwane w przez automatyczny generator pary umieszczony w pom . nr 5 i nr 6 (może być ultradźwiękowy lub pneumatyczne dysze zraszające z automatycznym sterowaniem) Instalacja zraszaczy umieszczona poza komorą chłodniczą - aby uniknąć procesu obmarzania - Jedynie dysze wprowadzone są do komory chłodnicze. W komorze chłodniczej musimy zapewnić 98 % wilgotności względnej.
Lokalizacja jednostki zewnętrznej nie została określona na projekcie graficznym ze względu na różne wymagania producentów agregatów chłodniczych.
Opis instalacji chłodniczej znajduje się w Tomie V Budowy instalacji elektrycznej, zimnej wody użytkowej, hydrantowej, kanalizacyjnej, sanitarnej w punkcie 8 na stronie 6.
Opis odbioru prac określony został w „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacja ogólna”.
Określenie wartości przedmiotowych prac należy ująć w pozycji LP. 106 (wiersz 154) Formularza ofertowego – Załącznik nr 2B

W zakresie wentylacji mechanicznej:
wentylowane mechanicznie są tylko 3 pomieszczenia za pomocą kanałów 150 mm:
• pomieszczenie nr 8 - magazyn środków trujących - wymiana powietrza 150 m3/h
• pomieszczenie nr 9 - magazyn środków trujących - wymiana powietrza 150 m3/h
• pomieszczenie nr 10 - magazyn środków trujących - wymiana powietrza 200 m3/h
• Wentylatory uruchamiane niezależnym włącznikiem ściennym ręcznie .
Nawiew prowadzony przez kanał nawiewny fi 150 mm przez ścianę a wywiew kanałem wywiewnym przez ścianę. Na kanałach należy umieścić zawory grawitacyjne ( otwierają się tylko wtedy gdy pracują wentylatory kanałowe).
Schemat umieszczenia kanałów na rysunku E2 w tomie V dokumentacji (Budowa instalacji elektrycznej, zimnej wody użytkowej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej).
Przyłącze wody istniejące - rura PE 40 zgodnie z rysunkiem S2 w tomie V dokumentacji (Budowa instalacji elektrycznej, zimnej wody użytkowej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej).
Projektowane przyłącze wodne o długości 72 mb wskazano na PZT kolorem niebieskim.
Przyłącze wody hydrantowej rura 110 PE 10 metrów od budynku zgodnie z rysunkiem S2 w tomie V dokumentacji (Budowa instalacji elektrycznej, zimnej wody użytkowej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej).
Przewód elektryczny zasilający budynek oznaczony kolorem czerwonym na rysunku E9 w tomie V dokumentacji (Budowa instalacji elektrycznej, zimnej wody użytkowej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej).
Parametry przewodu zgodnie ze schematem na rysunku E8 w tomie V dokumentacji (Budowa instalacji elektrycznej, zimnej wody użytkowej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej).
W zakresie wentylacji mechanicznej:
• Elementem podlegającym przechowaniu w komorze chłodniczej będą sadzonki drzew leśnych w wieku 1-3 lata o maksymalnej wysokości do 80 cm umieszczane w skrzyniopaletach plastikowy o objętości jednostkowej 1 m3 każda.
Wkład jednorazowy to 30 m3 plastikowych skrzyń. Schładzanie sadzonek musi odbyć się w ciągu 24 godzin z temperatury 10 stopni do temperatury 0,5 stopnia Celsjusza.

• Drzwi do chłodni spełniające parametry drzwi mroźniczych z podgrzewaną uszczelką uniemożliwiającą przymarzanie drzwi do konstrukcji chłodni w ujemnych temperaturach. Wymiary drzwi zgodnie z projektem - 200 cm szerokość i wysokość 340 cm - przesuwane.

• Odpływ skroplin z chłodnicy nawiewowej musi być wyposażony w grzałkę ze względu na możliwość utrzymywania w chłodni temperatury ujemnej.

• W chłodni wymagana jest posadzka izolowana zgodnie z projektem - 5 cm styrodur o nośności 1000 kg/m2+ izolacja przeciw wodna 2 x folia PE 0,3 mm. Zgodnie z projektem T6 - Tom I - Projekt techniczny, Plan zagospodarowania i architektura.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena (C) - 60 %
2) Okres gwarancji (G) - 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku zdolności do występowania w
obrocie gospodarczym
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w
odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej.
Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Warunek ten, w zakresie wiedzy i doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie obiektu
murowanego lub stalowego o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto każda (przez jedną robotę budowlaną należy
rozumieć wykonywanie roboty budowlanej na podstawie jednej umowy).
b) Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje
lub będzie dysponować:
a) Zamawiający nie formułuje tego warunku
c) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony,
jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
a) co najmniej 1 osobą, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji
zamówienia,
b) co najmniej 1 osobą, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,
Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza uprawnienia wydane na
podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących aktów prawnych.
Dopuszcza się również odpowiadające im uprawnienia, wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane
z dnia 07.07.1994 r. oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej -
(wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej stanowi załącznik nr 6 do SWZ),
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem, Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109
ust. 1 pkt 1) PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
f) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP (oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg załącznika nr 3B do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
określonych w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ),
f) art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 PZP
- wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.2. lit. a), wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 7 do SWZ).
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa wyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Okres wyrażony w latach, o którym mowa wyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składnia ofert.
c) dowodów określających, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
d) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ),
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
określonych w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ),
f) art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 PZP
- wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. i 6.3. oraz w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. Wykonawca składa wraz z ofertą
oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, sporządzone zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3A do SWZ oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone zgodne
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3B do SWZ.
Oświadczenia, o których mowa wyżej stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe
środki dowodowe. Oświadczenia te składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

21.500 zł
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2080).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby w treści wadium
wnoszonego w formach, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-3) SWZ zostali wymienieni wszyscy Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia albo powinno z niej wynikać, że Wykonawca, na którego gwarancja/poręczenie
zostały wystawione działa w imieniu innych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, bądź w ich
treści powinien zostać ujęty szerszy zakres odpowiedzialności gwaranta/poręczyciela niż tylko dotyczący działań/zaniechań
odnoszących się do Wykonawcy, na którego gwarancja/poręczenie to zostało wystawione (zob. wyrok Krajowej Izby
Odwoławczej z dnia 24 czerwca 2020 r. sygn. akt KIO 662/20; wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 czerwca 2020 r.,
sygn. akt KIO 970/20; wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2020 r., sygn. akt KIO 1183/20, uchwała Krajowej
Izby Odwoławczej z dnia 11 marca 2021 r., sygn. akt KIO/KD 6/21).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy polegających na wprowadzeniu zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w
zakresie zmiany sposobu wykonania robót oraz w zakresie zmiany wynagrodzenia.
2. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu lub jeżeli
zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów PZP.
3. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy:
1) Dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych do wykonania
w ramach niniejszej Umowy w przypadku:
a) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie
Przedmiotu Umowy, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji projektowej,
b) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu
Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego,
c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone wady, co spowoduje
konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych;
d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte Umową, powodujące
zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej,
2) dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, zakresu
robót, lokalizacji robót w sytuacji:
a) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te wskazane przez Zamawiającego
w dokumentacji projektowej, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy;
b) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów, znalezisk archeologicznych lub innych
niezinwentaryzowanych obiektów, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w
Umowie
3) Dopuszczalna jest zmiana technologii robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji proj w przypadku
niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów
przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania Przedmiotu Umowy, tj. w szczególności
powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec.
4) Dopuszczalna jest zmiana terminu Umowy w przypadku:
a) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie
prac, w których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP, w sposób prawidłowy, zgodny z
umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się
nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające
prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów utrzymujące się dłużej niż 3
dni,
b) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub innych zamawiających,
które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych Umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe
wykonanie Umowy,
c) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów powszechnie
obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawcę,
d) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub innych aktów
administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie
organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, e) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów,
szczegóły w Zał nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwodretyn

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający nie przewiduje zamówień z art 214
Okres realizacji do 6 miesięcy od zawarcia umowy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.