eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu finansów i rachunkowości oraz kadr"Ogłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu finansów i rachunkowości oraz kadr”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001962

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Broniewskiego, 48

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-771

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@chat.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chat.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ee70c621-ccd2-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu finansów i rachunkowości oraz kadr”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ee70c621-ccd2-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160598

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00083295/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów szkoleniowych z zakresu prawa, finansów, zakresu metodycznego i statystycznego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt „ChAT przyszłości” realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-z044/18

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00152818

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 6/ZP/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szkolenia z zakresu finansów i rachunkowości:
• Inwentaryzacja w ujęciu rachunkowym i podatkowym
• Fakturowanie – zmiany, bieżące problemy, faktury zwykłe, ustrukturyzowane, uproszczone, korygujące, paragony, noty
korygujące, dokumentacja transakcji na potrzeby podatku VAT
• Vat w projekcie zmian od 2023
• Dokumentacja w zakresie podatku VAT w 2023 roku
• VAT 2022/2023-transakcje krajowe i międzynarodowe
• Środki trwałe w aktualnym stanie prawnym
• Planowane zmiany w podatku VAT
• Koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych
• Rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych – kompendium wiedzy
• Podatek od towarów i usług w aktualnym stanie prawnym
• Sprawozdawczość finansowa Uczelni
• Koszty kształcenia i badawcze uczelni - kalkulacja kosztów działalności uczelni
• Pracownicze Plany Kapitałowe - nowelizacja ustawy z czerwca 2022, dokumentacja oraz praktyczne przykłady
• Wynagrodzenia w 2023 r. - problemy i wątpliwości
• Prawa autorskie i prawa pokrewne na liście płac
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 20490,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szkolenie w zakresie Kadr:
• Warsztat wymaganych procedur, polityk i treści nowych dokumentów kadrowych do opracowania przed wejściem w życie
zmian do Kodeksu pracy – przygotowanie do zmian w prawie pracy
• Zmiany w prawie pracy 2023
• Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2022/2023– z uwzględnieniem zmian w przepisach oraz rozwiązywanie problemów
praktycznych
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 4360,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z treścią art. 256 pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.
Zamawiający wyjaśnia, że z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w przedmiotowym postępowaniu. Na wstępie wyjaśnienia wymaga, że postępowanie przetargowe dla tych właśnie części jest organizowane po raz trzeci. Dotychczas Zamawiający unieważniał te postępowania z uwagi na ograniczenia budżetowe. W konsekwencji tych zdarzeń Zamawiający stracił bardzo dużo czas zaś projekt w ramach którego realizowane są te zamówienia kończy się z datą 30 czerwca 2023 roku. Przeprowadzenie tak szerokiego przedmiotu szkoleń w zakresie obu części nie jest możliwe z przyczyn obiektywnych tj. kadra zarządzająca która jest adresatem tych szkoleń nie będzie w stanie w nich uczestniczyć w taki sposób aby wszystkie odbyły się do dnia 23 czerwca 2023 roku. Przesunięcie terminu realizacji tych szkoleń z uwagi na projekt nie jest obecnie możliwe. W tej sytuacji zaistniała zatem obiektywna przesłanka unieważnienia postępowania.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z treścią art. 256 pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.
Zamawiający wyjaśnia, że z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w przedmiotowym postępowaniu. Na wstępie wyjaśnienia wymaga, że postępowanie przetargowe dla tych właśnie części jest organizowane po raz trzeci. Dotychczas Zamawiający unieważniał te postępowania z uwagi na ograniczenia budżetowe. W konsekwencji tych zdarzeń Zamawiający stracił bardzo dużo czas zaś projekt w ramach którego realizowane są te zamówienia kończy się z datą 30 czerwca 2023 roku. Przeprowadzenie tak szerokiego przedmiotu szkoleń w zakresie obu części nie jest możliwe z przyczyn obiektywnych tj. kadra zarządzająca która jest adresatem tych szkoleń nie będzie w stanie w nich uczestniczyć w taki sposób aby wszystkie odbyły się do dnia 23 czerwca 2023 roku. Przesunięcie terminu realizacji tych szkoleń z uwagi na projekt nie jest obecnie możliwe. W tej sytuacji zaistniała zatem obiektywna przesłanka unieważnienia postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.