eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu finansów i rachunkowości oraz kadr"Ogłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu finansów i rachunkowości oraz kadr”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001962

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Broniewskiego, 48

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-771

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@chat.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chat.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu finansów i rachunkowości oraz kadr”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ee70c621-ccd2-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00152818

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00083295/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów szkoleniowych z zakresu prawa, finansów, zakresu metodycznego i statystycznego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt „ChAT przyszłości” realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-z044/18

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ee70c621-ccd2-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://chat.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Zgłoszenie do postępowania
wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu Market Planet na subdomenie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie;
https://chat.ezamawiajacy.pl/ lub https://oneplace.marketplanet.pl.,
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres email, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”,
3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom
uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z
potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta,
wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w potwierdzeniu,
4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty wraz załącznikami, poprzez dodanie ww. dokumentów w zakładce
„Oferty". Czynności określone powyżej realizowane są poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku,
który ma zostać wczytany do systemu,
5) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności przekazywanie wszelkich zawiadomień, wyjaśnień oraz
innych informacji, następuje przy użyciu zakładki „Korespondencja” poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument" lub z
wykorzystaniem opcji okna dialogowego „Zadaj pytanie”, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść pytania lub
informacji. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki
„Korespondencja”, z zastrzeżeniem pkt 6,
6) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-mail: m.frica@chat.edu.pl,
7) W przypadku, gdy w prowadzonym postępowaniu Wykonawca zastrzeże określone informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, informacje te winny być zawarte w odrębnym
dokumencie i dokument ten należy złożyć poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument” wskazując typ dokumentu: „Tajny”,
8) W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z platformy, Wykonawca winien skontaktować się z
dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Market Planet tel. +48 (22) 25 72 223 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach
9.00 - 17.00) e-mail: ezamawiajacy_zgloszenia@marketplanet.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” oraz umową o dofinansowanie nr POWR.03.03.00-00-
PN14/18 zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji
Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926
Warszawa oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – mająca siedzibę ul. Polna 40, 00-635 Warszawa. Zamawiający na
podstawie w/w umowy ma powierzone dane do przetwarzania;
2) Zamawiający ustanowił Inspektor Ochrony Danych - kontakt: iod@chat.edu.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Zamawiającego prowadzący postępowanie jako komisja
przetargowa, a także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja, w tym protokół postępowania, na podstawie
art. 74 w związku z art. 18 PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane u Zamawiającego, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania oraz przez cały czas obowiązywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania;
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z
przepisów PZP, związanym z Pani/Pana dobrowolnym uczestnictwem w postępowaniu oraz jest warunkiem zawarcia umowy w
sprawie zamówienia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zastosowania przepisów PZP dotyczących
weryfikacji podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także niemożność dokonaniaoceny ofert i w efekcie brak możliwości zawarcia umowy;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i dane te nie będą
przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej;
8) Posiada Pani/Pan prawo:
● dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
● do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym że skorzystanie z tego prawa nie może powodować zmiany wyniku
postępowania ani zmiany postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami PZP oraz nie może naruszać integralności
protokołu określonego w przepisach art. 71-74 PZP, w tym załączników do tego protokołu;
● żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO, przy czym prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
● wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 6/ZP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szkolenia z zakresu finansów i rachunkowości:
• Inwentaryzacja w ujęciu rachunkowym i podatkowym
• Fakturowanie – zmiany, bieżące problemy, faktury zwykłe, ustrukturyzowane, uproszczone, korygujące, paragony, noty
korygujące, dokumentacja transakcji na potrzeby podatku VAT
• Vat w projekcie zmian od 2023
• Dokumentacja w zakresie podatku VAT w 2023 roku
• VAT 2022/2023-transakcje krajowe i międzynarodowe
• Środki trwałe w aktualnym stanie prawnym
• Planowane zmiany w podatku VAT
• Koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych
• Rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych – kompendium wiedzy
• Podatek od towarów i usług w aktualnym stanie prawnym
• Sprawozdawczość finansowa Uczelni
• Koszty kształcenia i badawcze uczelni - kalkulacja kosztów działalności uczelni
• Pracownicze Plany Kapitałowe - nowelizacja ustawy z czerwca 2022, dokumentacja oraz praktyczne przykłady
• Wynagrodzenia w 2023 r. - problemy i wątpliwości
• Prawa autorskie i prawa pokrewne na liście płac
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
1/ Cena
2/ Dodatkowe doświadczenie osób (trenerów) skierowanych do realizacji zamówienia
W kryterium cena oferta może otrzymać maksymalnie 60 punktów.
Ocena ofert w kryterium dodatkowe doświadczenie osób(trenerów) skierowanych do realizacji zamówienia odbędzie się poprzez
przyznanie punktacji za wskazanie w ofercie: imienia i nazwiska oraz liczby godzin szkoleniowych przeprowadzonych szkoleń przez
trenera w ciągu ostatnich trzech lat w zakresie jak określono dla ocenianej części zamówienia (warunku) w rozdziale VI ust. 5 SWZ
4. W kryterium dodatkowe doświadczenie osób (trenerów) skierowanych do realizacji zamówienia oferta może otrzymać
maksymalnie 40 punktów.
5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie (suma punków przyznanych we wszystkich kryteriach oceny
ofert) uzyska największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w SWZ
1. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 punktów. W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty uzyskały ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
zgodnie z treścią art. 248 ust. 1 ustawy Pzp, wybierze ofertę z niższą ceną brutto za całość przedmiotu zamówienia.
2. Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych
środków dowodowych, o których mowa w rozdziale VII ust. 2 i 3.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert
lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
4 Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta
otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
6. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 11, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej
zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia
postępowania.
UWAGA!
W celu uzyskania dodatkowych punktów w kryterium pozacenowym wykonawcy muszą wykazać osoby (trenerów) z dodatkowym
doświadczeniem w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. Na potrzeby uzyskania dodatkowych punktów w tym
kryterium formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu w tym zakresie po terminie otwarcia ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie osób (trenerów) skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szkolenie w zakresie Kadr:
• Warsztat wymaganych procedur, polityk i treści nowych dokumentów kadrowych do opracowania przed wejściem w życie
zmian do Kodeksu pracy – przygotowanie do zmian w prawie pracy
• Zmiany w prawie pracy 2023
• Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2022/2023– z uwzględnieniem zmian w przepisach oraz rozwiązywanie problemów
praktycznych
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
1/ Cena
2/ Dodatkowe doświadczenie osób (trenerów) skierowanych do realizacji zamówienia
W kryterium cena oferta może otrzymać maksymalnie 60 punktów.
Ocena ofert w kryterium dodatkowe doświadczenie osób(trenerów) skierowanych do realizacji zamówienia odbędzie się poprzez
przyznanie punktacji za wskazanie w ofercie: imienia i nazwiska oraz liczby godzin szkoleniowych przeprowadzonych szkoleń przez
trenera w ciągu ostatnich trzech lat w zakresie jak określono dla ocenianej części zamówienia (warunku) w rozdziale VI ust. 5 SWZ
4. W kryterium dodatkowe doświadczenie osób (trenerów) skierowanych do realizacji zamówienia oferta może otrzymać
maksymalnie 40 punktów.
5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie (suma punków przyznanych we wszystkich kryteriach oceny
ofert) uzyska największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w SWZ
1. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 punktów. W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty uzyskały ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
zgodnie z treścią art. 248 ust. 1 ustawy Pzp, wybierze ofertę z niższą ceną brutto za całość przedmiotu zamówienia.
2. Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych
środków dowodowych, o których mowa w rozdziale VII ust. 2 i 3.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert
lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
4 Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta
otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
6. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 11, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej
zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia
postępowania.
UWAGA!
W celu uzyskania dodatkowych punktów w kryterium pozacenowym wykonawcy muszą wykazać osoby (trenerów) z dodatkowym
doświadczeniem w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. Na potrzeby uzyskania dodatkowych punktów w tym
kryterium formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu w tym zakresie po terminie otwarcia ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie osób (trenerów) skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca wskaże odpowiednio wykwalifikowany personel do realizacji zamówienia, tj.
Część 1
1 trenera, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził szkolenia lub warsztaty
grupowe z obszaru objętego przedmiotem zamówienia (finanse i rachunkowość) na łączną liczbę co najmniej 8 godzin
szkoleniowych (1 h szkolenia = 45 minut).
Część 2
1 trenera, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził szkolenia lub warsztaty
grupowe z obszaru objętego przedmiotem zamówienia (kadry) na łączną liczbę co najmniej 8 godzin szkoleniowych (1 h
szkolenia = 45 minut).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: na
potwierdzenie spełnienia warunku - zdolności technicznej:
Wykaz osób (trenerów), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowani tymi osobami według wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed
wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy
Pzp (Wymóg obowiązuje dla wszystkich części zamówienia):
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do SWZ).
Wykonawca, który podlega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp będzie
zobowiązany do złożenia w/w dokumentu również w odniesieniu do tych podmiotów, jak również każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
3) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy
Pzp (Wymóg obowiązuje dla wszystkich części zamówienia)::
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Wykonawca, który podlega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp będzie
zobowiązany do złożenia w/w dokumentu również w odniesieniu do tych podmiotów, jak również każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Oświadczenia wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. - Załącznik nr 8 (Wymóg obowiązuje dla
wszystkich części zamówienia):

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółki cywilne):
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika (Lidera) do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania oraz dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenia zamówienia wszelka korespondencja oraz rozliczenia
będą dokonywane z pełnomocnikiem (Liderem).
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 8 do SWZ).
5) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z SWZ (załącznik - projekt umowy)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://chat.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.