eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › "Sukcesywna dostawa produktów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Gdyni przy ul. Chwaszczyńska 26 "Ogłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Sukcesywna dostawa produktów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Gdyni przy ul. Chwaszczyńska 26 ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 W GDYNI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367992951

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chwaszczyńska 26

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-571

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 586291269

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp46.edu.gdynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zsp4gdynia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sukcesywna dostawa produktów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Gdyni przy ul. Chwaszczyńska 26 ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e3894ede-cfda-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160590

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00160584/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 „Sukcesywna dostawa produktów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Gdyni przy ul. Chwaszczyńska 26 ”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e3894ede-cfda-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z portalu ezamowienia oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej(ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSP4.231.01.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na rzecz Zamawiającego : Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Gdyni przy ul.Chwaszczyńskiej 26
3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części :
3.2.1. Część 1 obejmująca sukcesywne dostawy : Produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych ;
3.2.2. Część 2 sukcesywne dostawy : Pieczywa, świeżych wyrobów piekarniczych i cukierniczych,
3.2.3. Część 3 obejmująca sukcesywne dostawy : Wyroby garmażeryjne;
3.2.4. Część 4 obejmująca sukcesywne dostawy : Jaj;
3.2.5. Część 5 obejmująca sukcesywne dostawy : Produktów głęboko mrożonych
3.2.6. Część 6 obejmująca sukcesywne dostawy : Produktów mleczarskich , mleka i drożdży;
3.2.7. Część 7 obejmująca sukcesywne dostawy : Pozostałych artykułów spożywczych;
3.2.8. Część 8 obejmująca sukcesywne dostawy: Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych;
3.2.9. Część 9 obejmująca sukcesywne dostawy: Świeżych ryb i filetów rybnych, ryb głęboko mrożonych , wędzonych ;
3.2.10. Część 10 obejmująca sukcesywne dostawy: Warzyw i owoców
3.2.11. Część 11 obejmująca sukcesywne dostawy : Napojów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

3.13. Realizacja zamówienia w ramach opcji i jej warunki :
3.11.1.Na podstawie art. 441 ust.1 Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającej na ewentualnym zwiększeniu zamówienia spowodowanego zwiększonym zapotrzebowaniem .
3.11.2.Zamawiający skorzysta z prawa opcji w wysokości nie większej niż do 50 % kwoty zamówienia podstawowego.
3.11.3.Zamówienia objęte prawem opcji będą realizowane w cenach zamówienia podstawowego.
3.11.4. Zasady dotyczące realizacji zamówień objętych prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.
3.11.5. Prawo opcji jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego, z którego może skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

21.1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.
21.2. Projektowane postanowienia umowy przed zawarciem umowy zostaną uzupełnione o niezbędne informacje dotyczące w szczególności: dane Wykonawcy, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, wysokość i formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz inne niezbędne do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
21.3. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian umowy w okolicznościach przewidzianych ustawą Pzp a także zmian przewidzianych w projekcie umowy - stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.