eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myślenice › Wykonanie zatwierdzonych stałych organizacji ruchu na drogach powiatowych powiatu myślenickiegoOgłoszenie z dnia 2022-05-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie zatwierdzonych stałych organizacji ruchu na drogach powiatowych powiatu myślenickiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351571742

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przemysłowa 6

1.5.2.) Miejscowość: Myślenice

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-400

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@zdp-myslenice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp-myslenice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka organizacyjna powiatu

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarząd dróg

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie zatwierdzonych stałych organizacji ruchu na drogach powiatowych powiatu myślenickiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d01fa727-d509-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00160560

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023207/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Wykonanie zatwierdzonych stałych organizacji ruchu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdp-myslenice.pl https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
https://zdp-myslenice.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl oraz poczty elektronicznej. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz formularza komunikacji. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektrycznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane są w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SWZ.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki PUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem, pod rygorem nieważności, formy/postaci elektronicznej w formacie danych: .doc, .docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany jest w Instrukcji użytkownika, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeż jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w niniejszej SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty, dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty jest opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zdp@zdp-myslenice.pl lub m.zieba@zdp-myslenice.pl (nie dotyczy składania ofert z załącznikami) Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany adres email.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki
wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą dysponuje już tymi informacjami. Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach, ul. Przemysłowa 6, 32-400 Myślenice, tel. 12 272-17-33, e-mail: zdp@zdpmyslenice. pl; 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego nr ZDP.ZP.261.7.2022, prowadzonego w trybie podstawowym; 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którymi udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej „ustawa Pzp”; 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7) posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lic. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP.ZP.261.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oznakowania pionowego i poziomego cienkowarstwowego zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami ruchu dla wskazanych dróg powiatowych, stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji.
Zakres zamówienia obejmuje:
- dostawę i montaż znaków drogowych pionowych,
- dostawę i montaż konstrukcji wsporczych,
- demontaż znaków drogowych i tablic reklamowych,
- wykonanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej.
Prace wykonywane będą na podstawie projektów organizacji ruchu, stanowiących załączniki do niniejszej SWZ.
Zakres zamówienia – wykaz dróg, na których będzie wykonywane oznakowanie:
droga powiatowa nr K1947 Siepraw – Kawęciny
droga powiatowa nr K1950 Siepraw – Grabie
droga powiatowa nr K1956 Dobczyce – Stadniki – Gdów
droga powiatowa nr K1958 Raciechowice – Mierzeń – Wieża
Ogólne warunki wykonania zamówienia:
1) Wykonawca winien realizować zlecone roboty zgodnie z załącznikiem do Dz. U. z 2019 poz. 2311 pn. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.
2) Wykonawca winien samodzielnie dotrzeć do miejsca wykonywania robót. Lokalizacja robot określona będzie numerem drogi i kilometrażem, zgodnymi z ewidencją dróg ZDP Myślenice. Zamawiający zastrzega sobie użycie do uściślenia miejsca prac współrzędnych GPS i wymaga od Wykonawcy stosowania urządzeń umożliwiających poruszanie się w terenie zgodnie ze współrzędnymi GPS.
3) Wykonanie robót odbywać się będzie na podstawie rysunków szczegółowych zatwierdzonych projektów organizacji ruchu. Przy uściślaniu położenia oznakowania stosowana będzie forma pisemna zleceń. Przyjmuje się, że e-mail jest formą pisemną. Wykonawca winien ocenić stan istniejącego oznakowania. Jego ewentualne użycie w wykonywanej stałej organizacji ruchu należy konsultować z Zamawiającym.
4) za bezpieczeństwo podczas montażu i demontażu oznakowania w pasie drogowym odpowiada Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt miejsca prowadzenia robót związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji – oznakowanie pionowe

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji – oznakowanie poziome

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w niniejszej Specyfikacji dotyczące: 1. posiadania zdolności technicznej i zawodowej w zakresie: a) doświadczenia – Doświadczenie zawodowe Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej, dwa zamówienia odpowiadające przedmiotowi zamówienia tj. jedno zamówienie związane z wykonaniem lub utrzymaniem (konserwacją) oznakowania pionowego, o wartości min. 20 000,00 zł brutto, a drugie zamówienie związane z wykonaniem oznakowania poziomego, o wartości min. 40 000,00 zł brutto; W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez wykonawcę, jako spełniające warunek za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, wykonawca dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w dniu zamieszczenia ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.
b) kwalifikacji lub wykształcenia – Potencjał kadrowy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za prowadzenie prac w pasie drogowym. Zamawiający wymaga, aby osoba/osoby wyznaczone do wydawania poleceń lub sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze, w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym, posiadały odpowiednie przeszkolenie; c) potencjał techniczny – korzystania dla realizacji zamówienia z urządzeń technicznych wykorzystywanych na potrzeby realizacji zamówienia . Wykonawca musi zapewnić co najmniej 10% udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we wszystkich pojazdach samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia (art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych – Dz.U. z 2021 r. poz. 110 z późn.zm.), jeżeli do realizacji zamówienia skierowany zostanie pięć i więcej pojazdów. 2. zdolności ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiadał będzie dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związane z przedmiotem zamówienia. 3. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie 4. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 2) oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór – zał. nr 7 do SWZ); 3) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania (wzór – zał. nr 8 do SWZ). Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony jeżeli, co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających zakresowi podanemu w pkt III.1.2.1a SWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, powyższy wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył; 3. Oświadczenie dotyczące osób biorących udział w realizacji zamówienia ; W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt 1 zostaną spełnione wyłącznie jeżeli jeden z wykonawców lub co najmniej dwóch łącznie posiadało będzie zawartą i opłaconą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w ramach, której wykonywał będzie zamówienie publiczne.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) dowód wniesienia wadium. 2) dokument, z którego wynika umocowanie osoby działającej w imieniu wykonawcy do jego reprezentowania, tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru albo pełnomocnictwo:- upoważniające do złożenia oferty, jeżeli ofertę składa pełnomocnik,- dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale (w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej). Możliwe jest złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa, wcześniej sporządzonego w formie papierowej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego zgodnie z art. 97 §2 ustawy Prawo o notariacie, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, albo opatrzenie skanu pełnomocnictwa kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego – na lub wg zał. nr 3 do oferty (jeżeli dotyczy) 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wadium wynosi: 1 500,00 zł;Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w BNP Paribas Bank Polska S.A., nr rachunku: 12 1600 1462 0008 4781 8071 7038 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.Wykonawca wnosi wadium w następujących formach:a) w pieniądzu,b) w gwarancjach bankowych, c) w gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą znalezienia się środków finansowych na rachunku zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Jeżeli wadium jest wnoszone w gwarancjach lub poręczeniach, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:- upływu terminu związania ofertą,- zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,- unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,- którego oferta została odrzucona,- po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,- po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółki, konsorcja) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7-10, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują łącznie, zgodnie z wymaganiami określonymi w III.1.2 SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawcę, oświadczenia, o których mowa w IV.1.a SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt IV.3b SWZ, składa każdy w Wykonawców. W zakresie nie uregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia:
1) dotycząca terminu wykonania robót, w przypadku złych warunków atmosferycznych, trwających dłużej niż 5 dni jeżeli w tym czasie padał ciągły deszcz przez dłużej niż 5 godzin w godzinach pomiędzy 7:00 a 16:00 - o ilość dni opadów, wprowadzenia robót zamiennych, nakazanej przez uprawniony organ zmiany organizacji ruchu oraz jeżeli od podpisania umowy do określonego w niej terminu wykonania przedmiotu zamówienia pozostało mniej niż 60 dni - na warunkach i w sposób określony w umowie,
2) zmiany spowodowanej zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności zmiany stawki podatku VAT,
3) zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 i 2 Umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia w takim przypadku następuje wyłącznie:
a) na pisemny wniosek wykonawcy,
b) w zakresie niezrealizowanej części zamówienia,
c) najwcześniej od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów, o ile wniosek wraz z dowodami zostanie złożony Zamawiającemu w terminie do 30 dni przed dniem wejścia w życie przepisów stanowiących podstawę zmiany. Nie dochowanie tego warunku spowoduje zmianę wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku,
4) zmiany lub wprowadzenia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
5) gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę:
- w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy lub
- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy,
6) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znacznie zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
- wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków,
7) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą koleją zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
2. W przypadku wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy (o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić), Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy i potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć tych okoliczności, wymienione w art. 15 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn.zm.), stosując się do postanowień określonych w tym przepisie. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, wpływają na należyte wykonanie umowy jest zobowiązany podjąć kroki prawne opisane w cytowanej ustawie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-31 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini portalu ( https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania ).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-31 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.