eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wygiełzów › Usługi ochrony osób i mieniaOgłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi ochrony osób i mienia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120385719

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Podzamcze 1

1.5.2.) Miejscowość: Wygiełzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-551

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marek.s.golonka@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://mnpe.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi ochrony osób i mienia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f89d518-cf38-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160557

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00158622/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Ochrona fizyczna osób i mienia, monitoring systemów wraz z podjęciem działań grupy interwencyjnej w Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5f89d518-cf38-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie
e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert
w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się
w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań
i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”)..
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: marek.s.golonka@gmail.com (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie, Adres siedziby: 32-551 Babice, Wygiełzów, ul. Podzamcze 1, Kontakt: tel./fax tel. 32 - 613 - 40 - 62; e-mail: sekretariat@mmz.info.pl; strona internetowa: https://mmz.info.pl/. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Muzeum, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: nedzaodo@interia.pl oraz pisemnie na adres administratora. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Bezpośrednią ochronę fizyczną osób i mienia, monitoring lokalnych systemów sygnalizacji włamania i napadu wraz z podjęciem działań grupy interwencyjnej oraz monitoringu lokalnych systemów ochrony przeciwpożarowej wraz z podjęciem interwencji w obiektach Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie, znak postępowania: AD.03.332.2023, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią / Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:− prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (na podstawie art. 15 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), − prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO);− prawo żądania (na podstawie art. 18 RODO) od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AD.03.332.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia, monitoring lokalnych systemów sygnalizacji włamania i napadu wraz z podjęciem działań grupy interwencyjnej oraz monitoringu lokalnych systemów ochrony przeciwpożarowej wraz z podjęciem interwencji w obiektach Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

79713000-5 - Usługi strażnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp. Zamówienia te będą polegały na wykonywaniu usług podobnych w stosunku do tych opisanych w niniejszym postępowaniu, dotyczących w szczególności bezpośredniej ochrona fizycznej osób i mienia, monitoringu lokalnych systemów sygnalizacji włamania i napadu wraz z podjęciem działań grupy interwencyjnej oraz monitoringu lokalnych systemów ochrony przeciwpożarowej wraz z podjęciem interwencji w obiektach Muzeum, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy, przy czym warunki udziału w postępowaniu zostaną ograniczone relewantnie do powtarzanego zakresu zamówieniu. Zakres tych zamówień nie przekroczy 100% szacowanej wartości zamówienia podstawowego. Ostateczne warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie, zostaną sprecyzowane w treści umowy, która zostanie ustalona w wyniku negocjacji między zamawiającym i wykonawcą. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negacji w trybie zdalnym. Zamawiający wskazuje, iż będzie wymagał, w szczególności zamieszczenia w umowie kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania umowy, nienależytego wykonania umowy, odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena – waga kryterium 60%
Doświadczenie Koordynatora – waga kryterium 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Koordynatora

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada:
 aktualną koncesję na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 2021 z późn. zm.).
 aktualne pozwolenie na broń na okaziciela, tj. świadectwo broni wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 202 r. poz. 955).
Uwaga:
 Odnośnie koncesji Zamawiający dopuszcza równoważne dokumenty na potwierdzenie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia obowiązujące w Państwach członkowskich Unii Europejskiej.
 Odnośnie pozwolenia na broń Zamawiający dopuszcza równoważne pozwolenia / decyzje wydane przez organy właściwe w Państwach członkowskich Unii Europejskiej.
 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców musi posiadać w/w aktualną koncesję i co najmniej jeden
z Wykonawców aktualne pozwolenie na broń.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
i. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie dwa zamówienia o łącznej wartości co najmniej 500 000 zł brutto, z których:
 każde zamówienie było realizowane w sposób ciągły / nieprzerwany przez okres co najmniej sześciu miesięcy,
 minimum jedno zamówienie dotyczyło świadczenia usług ochrony fizycznej osób i mienia, obejmującej teren o powierzchni minimum 3 h wraz z przynajmniej trzema rozproszonymi obiektami budowlanymi na tym terenie,
 każde zamówienie obejmowało m.in. monitorowanie systemów telewizji dozorowej CCTV, systemu antywłamaniowego SSWiN oraz przeciwpożarowego SSP.
Pod pojęciem „obiekt budowlany” Zamawiający rozumie definicję zawartą w ustawie Prawo budowlane tj. należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.
Pod pojęciem "zamówienie" Zamawiający rozumie umowę. W przypadku gdy wartość wykazywanych zamówień (umów) jest określona w innej walucie niż PLN, dokonane zostanie przeliczenie tej wartości na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
W przypadku zamówień, które są wykonywane nadal, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że od dnia rozpoczęcia wykonywania wykazywanej usługi, do dnia składania ofert w niniejszym postępowaniu, zamówienie jest realizowane w sposób ciągły przez okres: co najmniej 6 miesięcy i zostało zrealizowane na dzień składania ofert o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto łącznie.
ii. Dysponuje lub będzie dysponować zespołem składającym się z następujących osób:
 jedną osobą pełniącą funkcję Koordynatora posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, posiadającą zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w nadzorze /koordynowaniu pracy grupy/ zespołu osób wykonujących czynności w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia. Ponadto koordynator winien wykazać, że pełnił funkcję koordynatora przy realizacji co najmniej jednego zamówienia tj. usługi ochrony fizycznej osób i mienia trwającej w sposób ciągły co najmniej 6 miesięcy dla podmiotu działającego w przynajmniej 3 rozproszonych obiektach budowlanych.
Pod pojęciem „obiekt budowlany” Zamawiający rozumie definicję zawartą w ustawie Prawo budowlane tj. należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. W przypadku umów niezakończonych do dnia składania ofert usługa winny być świadczona w sposób ciągły przez co najmniej sześć miesięcy do dnia składania ofert.
 kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej (posiadającymi zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995 z późn. zm.), posługujących się biegle w mowie i piśmie w języku polskim w liczbie co najmniej 7 posiadających (każda z tych osób) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia,
Uwaga: Zamawiający dopuszcza uprawnienia równoważne uprawnieniu kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej potwierdzone zaświadczeniem lub innym dokumentem wydanym przez instytucję / organ zajmującą się nadawaniem uprawnień w zawodzie pracownika ochrony osób / mienia, uprawnioną do prowadzenia tego typu działalności na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w państwie, w którym prowadzi tę działalność. Zamawiający dopuszcza równoważne wymogi, co do zawodu pracownika ochrony osób / mienia który NIE ma uprawnień, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w państwie, w którym obowiązują takie wymogi.
iii. posiada potencjał techniczny tj. co najmniej 1 samochód służbowy, który będzie wykorzystywany przez grupy interwencyjne podczas dokonywania interwencji do lokalizacji wskazanych w treści załącznika nr 1 do SWZ – opz w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 12. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy, zamawiający żąda:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275 ), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ;
b) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast tego dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przez jego złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniach pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
d) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą – zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 13. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda:
1) Wykaz zamówień wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
Do wykazu Wykonawca załączy dowody określające czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przy-czyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy,
2) Aktualną koncesję na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia,
3) Aktualne pozwolenie na broń na okaziciela, tj. świadectwo broni wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy o broni i amunicji,
4) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ,
5) Wykaz narzędzi dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków składa każdy z Wykonawców (wg załącznika nr 3 do SWZ). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie (wg załącznika 10 do SWZ), z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zał. nr 4 do swz - projektowane postanowienia umowy przewiduje rodzaj i zakres zmian

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-13 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-13 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

2. Ponadto z postępowania wyklucza się Wykonawcę:

1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, dalej „rozporządzenie 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, dalej „rozporządzenie 269/2014”, albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 4 tj. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, o którym mowa w art. 434 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz z 2022 r. poz. 91, 583, 830 i 835);
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 4 tj. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, o którym mowa w art. 434 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz z 2022 r. poz. 91, 583, 830 i 835);
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 4 tj. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, o którym mowa w art. 434 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz z 2022 r. poz. 91, 583, 830 i 835).
4) wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 1).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.