eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › "Modernizacja systemu monitoringu"Ogłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Modernizacja systemu monitoringu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OPERA BAŁTYCKA W GDAŃSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190320600

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Zwycięstwa 15

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-219

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 763 49 12/13

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@operabaltycka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://operabaltycka.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja systemu monitoringu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5fc3114-cf95-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160548

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034709/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Modernizacja systemu monitoringu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://operabaltycka.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://operabaltycka.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://operabaltycka.ezamawiajacy.pl
2. Pełną obsługę techniczną Platformy zakupowej świadczy firma Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 49. W przypadku ewentualnych problemów technicznych prosimy o kontakt z infolinią techniczną pod numerem +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00), lub pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl
3. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://operabaltycka.ezamawiajacy.pl w sekcji „Korespondencja”.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Opera Bałtycka w Gdańsku, al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk, tel. 58 763 49 09, e-mail: sekretariat@operabaltycka.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Operze Bałtyckiej w Gdańsku jest Pan Mateusz Gigiewicz, kontakt: iod@operabaltycka.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonym w trybie podstawo-wym z fakultatywnymi negocjacjami z zachowaniem zasad określonych ustawą Pzp dla za-mówienia klasycznego o wartości szacunkowej mniejszej niż progi unijne;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicz-nej; oraz podmioty, z którymi Opera Bałtycka w Gdańsku zawarła stosowne umowy powie-rzenia związane z przechowywaniem oraz certyfikowanym niszczeniem dokumentów;
5) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy będącego osobą fizyczną jest niezbędny w celu udziału w niniejszym postępowaniu oraz w celu za-warcia i realizacji umowy;
6) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomaty-zowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) osoba, której dane są przetwarzane, posiada:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (sko-rzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępo-wania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie nie-zgodnym z zapytaniem ofertowym oraz nie może naruszać integralności protoko-łu oraz jego załączników),
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia prze-twarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) osoba, której dane są przetwarzane, nie posiada:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawa do usunięcia danych osobo-wych,
b. prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c. na podstawie art. 21 RODO prawa sprzeciwu, wobec przetwarzania danych oso-bowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/ZP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu CCTV w budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku w oparciu o istniejącą instalację elektryczną i teletechniczną wraz z dostarczeniem fabrycznie nowych urządzeń do monitoringu CCTV.
2. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż 43 sztuk kamer wraz z osprzętem i oprogramowaniem potrzebnym do działania systemu monitoringu w budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku, o minimalnych parametrach podanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje także uruchomienie, szkolenie obsługi oraz wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi odpowiadać najwyższym standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, być wolny od wad materiałowych, fizycznych i prawnych. Towary będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad prawnych i fizycznych, nadające się do użytku zgodnie z przeznaczeniem oraz muszą posiadać atesty i certyfikaty wymagane prawem i dopuszczające do stosowania na rynku polskim.
5. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w opisie przedmiotu zamówienia – Załączniku nr 3 do SWZ oraz wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32333100-7 - Rejestratory obrazu wideo

32333000-6 - Aparatura do nagrywania lub powielania obrazu wideo

51310000-8 - Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeże-li okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 dostawy obejmujące swoim zakresem dostawę oraz montaż lub instalację lub modernizację sys-temu monitoringu wizyjnego, o wartości nie mniejszej niż 100 000.00 zł brutto każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) wykazu dostaw (w zakresie wskazanym w rozdz. VI ust. 1 pkt 1.2. SWZ) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (wg wzoru wskazanego w załączniku nr 6 do SWZ) oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są:
a. referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego do-stawy zostały wykonane,
b. a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;
2) dokumentów dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania spełnienia w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą karty katalogowe urządzeń wskazanych w formularzu technicznym.
2. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmioto-we środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupeł-nienia w wyznaczonym terminie.
3. Niezłożenie przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w ust. 1 lub złożenie środ-ków wskazujących na niezgodność oferowanego asortymentu z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 266 ustawy Pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

karty katalogowe urządzeń wskazanych w formularzu technicznym.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru określonego w załączniku nr 4 do SWZ;
b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w lit. a, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamó-wienie. Oświadczenie to ma potwierdzić brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie wa-runków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia;
c) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępnia-jących zasoby, przedstawia oświadczenie, o którym mowa w lit. a, podmiotu udostępniają-cego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;
d) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale VI ust. 4 i 5 SWZ, jeżeli wy-konawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego;
e) pełnomocnictwa lub inne dokumenty, z których wynika prawo do złożenia oferty oraz in-nych dokumentów składanych wraz z ofertą;
f) pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo;
g) inne dokumenty wymienione w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
1) w przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy Pzp;
2) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) Pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w pkt 2 powinno mieć postać dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisanego przez uprawnio-nych do ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców. Pełnomoc-nictwo należy dołączyć do oferty;
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowie-dzialność za wykonanie umowy;
5) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich Wykonawców występują-cych wspólnie;
6) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (liderem);
7) Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamó-wienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicz-nego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców;
8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie Formularz ofertowy.
9) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-świadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do reali-zacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiega-jący się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

5. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
6. Okoliczności, w jakich zmieniona może zostać umowa, są opisane we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://operabaltycka.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-10 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-09

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.