eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rajgród › Dostawa fabrycznie nowej minikoparki gąsiennicowejOgłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa fabrycznie nowej minikoparki gąsiennicowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNA SPÓŁKA WODNA W RAJGRODZIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001205419

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 32

1.5.2.) Miejscowość: Rajgród

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-206

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 535 341 611

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gsw_rajgrod@interia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ww.umrajgrod.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-83a7e706-b6b8-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Gminna Spółka Wodna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


gospodarowanie wodami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa fabrycznie nowej minikoparki gąsiennicowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-83a7e706-b6b8-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160544

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00093245/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa fabrycznie nowej minikoparki gąsiennicowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00122591

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GSW.271.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej minikoparki gąsiennicowej spełniającej wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022, poz. 988).
2. Minikoparka gąsiennicowa musi być fabrycznie nowa, w pełni sprawna i spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w SWZ.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wykaz minimalnych wymaganych parametrów techniczno-użytkowych zawiera załącznik nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 43261000-0 - Koparki mechaniczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

43261100-1 - Ładowarki mechaniczne

43640000-1 - Części koparek

42420000-6 - Łopatki, szufle, łyżki i chwytaki do dźwigów lub koparek

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 282900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 282900,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 282900,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "INTERHANDLER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001375080

7.3.3) Ulica: ul. Wapienna 6

7.3.4) Miejscowość: Toruń

7.3.5) Kod pocztowy: 87-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 282900,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.