eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piwniczna-Zdrój › Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piwnicznej - ZdrojuOgłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Piwnicznej – Zdroju

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893084

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 20

1.5.2.) Miejscowość: Piwniczna-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-350

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@piwniczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.piwniczna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://piwniczna.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Piwnicznej – Zdroju

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-54fafd44-9274-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160534

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00012259/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Kompleksowa termoodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piwnicznej-Zdroju

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00030152

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.02.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 5417844,06 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piwnicznej - Zdroju realizowana w ramach dofinansowania z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
1.2.1.Zakres robót obejmuje:
Kompleksową termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Piwnicznej - Zdroju zgodnie z dokumentacją projektowa pn.
1.. Projekt Docieplenia opracowany przez "JAKUB CZERNECKI ARCHITEKTURA I DESIGN", 38-200 JASŁO, UL. WIŚNIOWA 27A,
2. Projekt Techniczny - BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ opracowany przez PROJEKTOWANIE I NADZÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH L u d w i k W i ę c h 38-200 JASŁO, ul. Mickiewicza 21a/35
3. PROJEKT TECHNICZNY
3. I. WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH NA LAMPY LED-owe. wraz z ODTWO-RZENIE INSTALACJI ODGROMOWEJ
3. II. WLZ ZASILAJĄCY wraz z OWODAMI do POMP CIEPŁA oraz INSTALACJE ELEK-TRYCZE KOTŁOWNI i pom. TECHNICZNYCH PIWNICZNA – opracowany przez inż. Lu-dwik Więch

4. PROJEKT INSTALACJI OGRZEWANIA DOKUMENTACJA PROJEKTOWASANITARNA opracowana przez mgr. Inż. Tomasz Capek
Załącznik nr 4;
Architektura
Załącznik Nr 4 Rzut 1 piętra - pawilony i rzut dachu - część parterowa
Załącznik Nr 4 Rzut dachu - budynek stołówki
Załącznik Nr 4 Rzut dachu – pawilony
Załącznik Nr 4 Rzut parteru - budynek stołówki
Załącznik Nr 4 Rzut parteru - część parterowa i pawilony
Załącznik Nr 4 Rzut piwnic
Załącznik Nr 4 Przekrój A-01
Załącznik Nr 4 Przekrój A-02
Załącznik Nr 4 Przekrój A-03
Załącznik Nr 4 Elewacje - część parterowa II
Załącznik Nr 4 Elewacje - pawilon nr 1
Załącznik Nr 4 Elewacje - część parterowa I
Załącznik Nr 4 Elewacje - część stołówki
Załącznik Nr 4 Elewacje - pawilon (powtarzalna elewacja)
Załącznik Nr 4 Elewacje – pawilon
Załącznik Nr 4 Zestawienie drzwi
Załącznik Nr 4 Zestawienie okien
Załącznik Nr 4 Front I (wizualizacje)
Załącznik Nr 4 Front II (wizualizacje)
Załącznik Nr 4 Pawilon
Załącznik Nr 4 Wejście boczna i drzwi do biblioteki (wizualizacje)
Załącznik Nr 4 Wejście boczna i drzwi do biblioteki
Załącznik Nr 4 Widok stołówki (wizualizacje)
Załącznik Nr 4 Widok z parkingu
Załącznik Nr 4 Front I
Załącznik Nr 4 Front II
Załącznik Nr 4 Pawilon - cz. powtarzalna (wizualizacje)
Załącznik Nr 4 Pawilon - cz. Powtarzalna
Załącznik Nr 4 Pawilon (wizualizacje)
Załącznik Nr 4 Widok stołówki I
Załącznik Nr 4 Widok wejścia bocznego (wizualizacje)
Załącznik Nr 4 Widok wejścia bocznego
Załącznik Nr 4 Widok z parkingu (wizualizacje)
Załącznik Nr 4 Część opisowa Projekt Docieplenia
Załącznik Nr 4 Część rysunkowa Projekt Docieplenia
Załącznik Nr 4 Strona tytułowa Projekt Docieplenia
Elektryka
Załącznik Nr 4 elektr. piętra – Piwniczna
Załącznik Nr 4 elektryka parteru-Piwniczna
Załącznik Nr 4 Kotłownia, piwnice seg. stołówki-Piwniczna
Załącznik Nr 4 Opis LED odgrom kotłownia- Piwniczna
Załącznik Nr 4Opis PV-Piwniczna pdf
Załącznik Nr 4PV odgrom.-dach seg. stołówki Piwnicz.
Załącznik Nr 4Schem. zasil. i RG -Piwniczna
Instalacje sanitarne
Załącznik Nr 4 Piwniczna SP1_C.O.PB- opis techniczny-16.02.22
Załącznik Nr 4 Piwniczna_str tyt-05.02.22
Załącznik Nr 4 Strona tytułowa
Załącznik Nr 4 CO-01
Załącznik Nr 4 CO-02
Załącznik Nr 4 CO-03
Załącznik Nr 4 CO-04
Załącznik Nr 4 CO-05
Załącznik Nr 4 CO-06
Załącznik Nr 4 CO-07
Załącznik Nr 4 CO-08
Załącznik Nr 4 CO-10
Załącznik Nr 4CO-09
Załącznik Nr 4CO-11
Inwentaryzacja
Załącznik Nr 4 Część opisowa
Załącznik Nr 4 Część rysunkowa
Załącznik Nr 4 Strona tytułowa
1.3 Roboty budowlane realizowane będą w trakcie roku szkolnego , Wykonawca zapewni taką organizację prac żeby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie szkoły, jak również należy zapewnić ciągłość komunikacyjną .
1.4. Wbudowanie materiałów należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta wybranych materiałów, zgodnie z Polską Normą. Wszystkie materiały muszą być trwałe i posiadać atesty oraz certyfikaty bezpieczeństwa.
1.4.1. Na planowany zakup , materiałów i urządzeń wyspecyfikowanych należy każdorazowo uzyskać akceptację od Zamawiającego .
1.5.2. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową.
1.6. W przypadku, wskazania w opisie przedmiotu zamówienia, w załączniku do oferty, w pro-jekcie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który cha-rakteryzuje produkty lub usługi służy to jedynie celom identyfikacyjnym. Nazwy stanowią je-dynie precyzyjne określenie klasy oraz parametrów technicznych produktów wymaganych przez Zamawiającego i mają charakter wyłącznie przykładowy. W myśl art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość składania w tym zakresie ofert ja-kościowo równoważnych, spełniających równoważne parametry określone w opisie. Przez pro-dukt równoważny Zamawiający rozumie produkt, o parametrach takich samych bądź lepszych w stosunku do zaproponowanego produktu czy urządzenia oraz zgodny z dokumentacją opisu-jącą przedmiot zamówienia oraz produkt, odpowiadający zastosowanym rozwiązaniom techno-logicznym. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne, muszą posiadać stosowne wyma-gane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego tak, aby Zamawiający mógł sprawdzić, czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga udowodnienia przez Wyko-nawcę tego faktu, a w szczególności złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających, że te materiały lub urządzenia są równoważne.
1.7. Wszystkie oferowane materiały muszą być, wolne od wad fizycznych i prawnych, wolne od praw osób trzecich oraz nie mogą być przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.
1.8. Przedmiot zamówienia zmierza do likwidacji barier architektonicznych utrudniających po-ruszanie osobom niepełnosprawnym poprzez niwelację różnic poziomów. Przewidziano do-puszczalne spadki.
1.9 Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub pod-wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie reali-zacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz.U z 2022 r., poz. 1510 z poż.zm.): organizacja i realizacja robót budowlanych – bezpośrednie wy-konanie robót budowlanych w zakresie wszystkich branż przewidzianych w dokumentacji pro-jektowej – pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane na budowie, za wyjątkiem - kie-rownika budowy, kierowników robót - w zakresie czynności obejmujących:
a) roboty przygotowawcze
b) roboty związane z instalacją ogrzewania
c) roboty związane z urządzeniem i armaturą obiegów grzewczych
d) roboty związane z instalacją kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku
e) roboty związane z systemem p.poż
f) roboty związane z instalacją elektryczną
g) roboty związane z instalacją pomp ciepła
h) roboty związane z instalacją odgromową
i) roboty związane z oświetleniem
j) roboty związane z instalacją fotowoltaiczną
k) roboty instalacyjne
l) roboty związane z zakładaniem stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
ł) roboty związane z dociepleniem
m) roboty związane z elewacją
n) roboty związane z zielenią
o) roboty związane z zagospodarowaniem terenu
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeks pracy
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego stanowiący załącznik nr 6 do SWZ. Powyższe wymagania określono w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ projekt Umowy
1.10. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć harmonogram robót przed podpisaniem umowy , harmonogram nie może być sprzeczny z wymaganiami wskazanymi w SWZ i złożoną ofertą lub udzielonymi wyjaśnieniami w trakcie procedury badania i oceny ofert.
1.11 Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje się datę wskazaną w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisanego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę
2 Rękojmia i gwarancja
2.1 Szczegółowy opis informacji dotyczących okresu rękojmi i gwarancji opisano w § 15 i 15a projektu umowy – załącznik nr 3 do SWZ.
2.2 Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na cały przedmiot umowy tj. wy-konane roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy.
2.3 Termin rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i ustala się na okres zgodny z zaproponowanym przez Wykonawcę w treści złożonej oferty.
2.4 Wykonawca może zaproponować okres rękojmi i gwarancji zaoferowany w ofercie w za-kresie min. 60 miesięcy - max. 84 miesięcy.
2.5 wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik nr 7 do SWZ
3.3. Wspólny Słownik Zamówień:
45320000-6 Roboty izolacyjne
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 12

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 12

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6457500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10406880,31 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6457500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AW BAUTEX Sp. z o.o., ,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5170362609

7.3.3) Ulica: ul. Papieska 41

7.3.4) Miejscowość: Nowy Sącz

7.3.5) Kod pocztowy: 33-300

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

instalacje elektryczne,instalacje sanitarne

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6457500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.