eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamienna Góra › Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi w ulicach: Legnickiej, Nadrzecznej, Zielonej i Lipowej w Kamiennej Górze.Ogłoszenie z dnia 2021-08-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi w ulicach: Legnickiej, Nadrzecznej, Zielonej i Lipowej w Kamiennej Górze.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Kamienna Góra

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821316

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Grunwaldzi 1

1.5.2.) Miejscowość: Kamienna Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 756455110

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kamiennagora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamiennagora.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazkupowa.pl/kamiennagora

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi w ulicach: Legnickiej, Nadrzecznej, Zielonej i Lipowej w Kamiennej Górze.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f944b76-fff1-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00160520

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007582/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu ul. Lipowej w Kamiennej Górze

1.3.14 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu ul. Legnickiej w Kamiennej Górze

1.3.16 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu ul. Zielonej w Kamiennej Górze

1.3.18 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu ul. Nadrzecznej w Kamiennej Górze

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00152136/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZIF.271.22.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 275238,89 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla przebudowy drogi w ulicy Legnickiej w Kamiennej Górze, na odcinku około 240m (od DK 5 ulica Legnicka do drogi wewnętrznej ulica Mała) wraz z odwodnieniem i przebudową sieci podziemnych w koniecznym zakresie.
Projektowana droga jest zlokalizowana w ciągu ulicy Legnickiej w Kamiennej Górze na obszarze oznaczonym na mapie stanowiącej załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. Obszar przebudowy drogi oznaczony jest symbolem 24aKDD komunikacja drogowa w aktualnym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Legnickiej i Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze, przyjętym Uchwałą Rady Miasta Nr XIX/108/12 z dnia 28.03.2012 r. Przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne, dojazdowe, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi projektowana droga może być zmodernizowana jako ciąg pieszo-jezdny.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 52284,29 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla przebudowy drogi w ul. Nadrzecznej w Kamiennej Górze, składającej się z dwóch odcinków dróg o długości ok. 640 m oraz 400 m (od DK5 ulica Jeleniogórska do drogi wewnętrznej ulica Zielona) wraz z zaprojektowaniem przepustów nad ciekiem Młynówka oraz odwodnieniem drogi i przebudową sieci podziemnych w koniecznym zakresie.
Projektowana droga jest zlokalizowana w ciągu ulicy Nadrzecznej numer 115044D w Kamiennej Górze na obszarze oznaczonym na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. Obszar przebudowy drogi oznaczony jest jako KDD-2 w aktualnym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu ulicy Nadrzecznej w Kamiennej Górze. przyjętym Uchwałą Rady Miasta Nr XXXV/232/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. Ustalenia szczegółowe zalecają następujące parametry: droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu 2 x 2,25 m, z jedno lub dwustronnym chodnikiem, szlak rowerowy, szerokość w liniach rozgraniczających nie mniej niż 10m.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 66320,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla przebudowy drogi w ul. Zielonej w Kamiennej Górze, o długości ok. 740 m wraz z odwodnieniem i przebudową sieci podziemnych w koniecznym zakresie.
Projektowana droga jest zlokalizowana w ciągu ulicy Zielonej w Kamiennej Górze na obszarze oznaczonym na mapie stanowiącej załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. Obszar przebudowy drogi oznaczony jest jako KDW-1 w aktualnym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu ulicy Nadrzecznej w Kamiennej Górze, przyjętym Uchwałą Rady Miasta Nr XXXV/232/17 z dnia 28.06.2017r . Ustalenia szczegółowe dla ulicy Zielonej zalecają następujące parametry: droga jednojezdniowa, z dwoma pasami ruchu 2 x 2,25 m, z jednostronnym chodnikiem i z utwardzonym drugostronnie poboczem o szerokości 0,5 m lub bez chodnika z utwardzonymi obustronnie poboczami o szerokości 0,75 m, szerokość w liniach rozgraniczających nie mniej niż 10m.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 101693,60 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla przebudowy drogi w ul. Lipowej w Kamiennej Górze, o długości ok. 140 m wraz z odwodnieniem, przebudową sieci podziemnych w koniecznym zakresie (w tym likwidacją kolizji) oraz przebudową zjazdu do drogi krajowej nr 5 w ul. Bohaterów Getta.
Projektowany odcinek drogi będący zakresem niniejszego opracowania projektowego, zlokalizowany jest w ciągu ulicy Lipowej w Kamiennej Górze na obszarze oznaczonym na mapie stanowiącej załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ), od zjazdu w ul. Bohaterów Getta do, oznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) placu manewrowego.
Teren budowy dróg oznaczony jest symbolami KD/p-j.6 i KD/G.1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bohaterów Getta w Kamiennej Górze - Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI/115/12 z dnia 30 maja 2012 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 54941,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.