eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leszno › Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiegoOgłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411103510

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Kościuszki 4

1.5.2.) Miejscowość: Leszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 65 525 69 80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdp.leszno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_leszno

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Budownictwo drogowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c14a39d0-cfc4-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160517

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048249/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_leszno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_leszno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie
elektronicznej za pośrednictwem Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_leszno 2) Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej: a) W procesie składania oferty, w tym dokumentów składanych wraz z ofertą na Platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/ podpis osobisty Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez dostawcę Platformy) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku drugim Formularza składania oferty (po kliknięciu w
przycisk Przejdź do podsumowania).b) Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014- od 1 lipca 2016 roku”. t.j. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić.3) W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.4) Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na Platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 5) Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 6) Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.7) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku obcym winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy. Dodatkowe zalecenia dla Wykonawcy przygotowującego ofertę:• Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z „OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. •Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf 9) Wszelką korespondencji związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej Więcej informacji dot. komunikacji elektronicznej między Zamawiającym, a Wykonawcą opisane jest w rozdziale III pkt 1 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dot. ochrony danych osobowych określono w rozdziale I pkt 16 SWZ a także w załączniku nr 8 i 9 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy dot. ochrony danych osobowych określono w rozdziale I pkt 16 SWZ a także w załączniku nr 8 i 9 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 12/p.n/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi: „Przebudowę drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego”
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi powiatowej nr 4755P na całym odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW305 w m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca powinien wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami umowy, oraz powinien wykonać roboty budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie dla całego zakresu inwestycji.
3. Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na:
1. Opracowaniu dokumentacji projektowej
Wykonawca powinien uzyskać niezbędne opinie, uzgodnienia oraz przygotować materiały do skutecznego złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w imieniu i na rzecz Zamawiającego oraz uzyskać inne decyzje administracyjne niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia (min. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji pozwolenia wodnoprawnego).
ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:
• Mapa do celów projektowych
• Projekt budowlany
• Projekt podziału nieruchomości do decyzji ZRID (jeśli wymagane)
• Projekt wykonawczy
• Badania geotechniczne oraz badania nośności drogi
• Warunki techniczne usunięcia kolizji
• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
• Decyzja lokalizacji celu publicznego (jeśli wymagane)
• Pozwolenie wodnoprawne
• Prognoza ruchu w 20 letnim okresie eksploatacji
• Projekty organizacji ruchu
• Uzyskanie decyzji administracyjnych na realizację robót
• Harmonogram rzeczowo- finansowy
• Dokumentacja powykonawcza
• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
• Kosztorysy inwestorskie i ofertowe wraz z przedmiarem robót
2. Wykonaniu robót budowlanych
Wykonawca powinien wykonać roboty budowlane w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową, SST oraz odpowiednie przepisy prawa oraz zgodnie ze sztuka budowlaną. Po zakończeniu wszystkich robót należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie (jeśli będzie wymagane)
ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:
• wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia drogi, doprowadzenie podłoża gruntowego do grupy nośności G1,
• zdjęcie warstwy humusu,
• roboty ziemne,
• rozbiórkę istniejących nawierzchni drogowych, pozostałych elementów korpusu
drogowego oraz innych elementów kolidujących z inwestycją,
• przebudowę oraz rozbudowę drogi powiatowej nr 4755P z przebudową skrzyżowań oraz zjazdów.
• wykonanie mikro dywanika slurry seal,
• wprowadzenie nowej organizacji ruchu, w tym ustawienie stalowych barier ochronnych jeśli będą wymagane,
• budowę/przebudowę obiektów inżynierskich,
• budowę/przebudowę odwodnienia drogi
• budowę zatok autobusowych wraz z peronami i miejscami pod wiaty przystankowe,
• budowę/przebudowę zjazdów,
• budowę/przebudowę chodników, w zakresie wynikającym z bezpiecznego
kształtowania ruchu pieszego w obrębie drogi,
• należy wykonać wszelkie zabezpieczenia, obiekty oraz urządzenia wynikające z decyzji środowiskowej,
• zabezpieczenie i przebudowę kolidujących urządzeń obcych infrastruktury pod i
nadziemnej zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich właścicieli,
• wyplantowanie terenu i obsianie trawą,
• roboty wykończeniowe i porządkowe zarówno w pasie drogowym jak i poza nim
na działkach przyległych - naruszonych przez Wykonawcę w czasie realizacji robót,
• dowiązanie do stanu istniejącego poza obszarem projektowania,
• pełnienie nadzoru autorskiego,
• zapewnienie badań archeologicznych w formie badań wykopaliskowych i nadzoru archeologicznego jak również konieczność wykonania programu badań
archeologicznych poprzedzonego powierzchniowym rozpoznaniem trasy inwestycji
• wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia,
4. Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować i wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, Specyfikacją Warunków Zamówienia, Programem Funkcjonalno – Użytkowym, postanowieniami umowy, z uwzględnieniem wymogów BHP i doborem organizacji i sposobu realizacji umowy bez wprowadzenia nadmiernych zakłóceń oraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i zezwoleń (w tym przygotowaniem dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie), a także wykonaniem dokumentacji powykonawczej.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności koniecznych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia, niezależnie od tego czy w/w czynności zostały przewidziane na dzień złożenia oferty oraz do usunięcia jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji.
6. Dokumentacja winna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie jej opracowania.
7. Zamawiający nie wymaga przygotowania jednej dokumentacji projektowej na cały zakres zadania- dopuszcza się podział dokumentacji (np. na pozwolenie na budowę i zgłoszenie)
8. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i możliwości techniczne oraz wszelkie wymagane prawem kwalifikacje stosowne dla danego rodzaju i wielkości obiektu, jak również doświadczenie wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 6 do SWZ).
9. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyk związanych z realizacją inwestycji oraz na prawidłowe ustalenie zakresu prac i wysokości wynagrodzenia, a nadto oświadcza, że zapoznał się szczegółowo ze wszystkimi założeniami inwestycji i dokumentami posiadanymi przez Zamawiającego. W/w informacje i dokumenty określają przedmiot umowy w sposób wystarczający i gwarantujący jej wykonanie w całości bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
10. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się z warunkami lokalnymi dla realizacji inwestycji, w tym szczególnie z: możliwością urządzenia zaplecza budowy, możliwościami zasilania w energię elektryczną, wodę i inne media, możliwościami dojazdu do terenu budowy, stanem dróg dojazdowych i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń w tym zakresie.
11. Wykonawca przedłoży pisemne oświadczenie, iż projekt został wykonany zgodnie z projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 6 do SWZ), obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i jest wolny od wad fizycznych i prawnych.
12. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z osobami sprawujących nadzór nad realizacją niniejszej Umowy ze strony Zamawiającego.
13. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym sposobu bieżącej weryfikacji wykonanych robót. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji robót w sposób umożliwiający przypisanie konkretnych robót do danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
14. Szczegółowy zakres prac znajduje się w Programie Funkcjonalno- Użytkowym, który jest integralną cześć niniejszej umowy
15. Wykonawca oświadcza, że:
a) posiada niezbędne środki i kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia,
b) upewnił się co do prawidłowości i kompletności złożonej oferty, jak również co do prawidłowości i kompletności opisu prac w kolejności technologicznej ich wykonania,
c) zapoznał się z dokumentacją projektową, o której mowa w ust. 5,
d) dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 5 jest kompletna i prawidłowa w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy
e) wykona wszystkie roboty niezbędne do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 3, niezależnie od tego, czy wynikają wprost z dokumentów wymienionych w ust. 6.
f) zaznajomił się z warunkami lokalnymi, w których będą realizowane roboty, w tym szczególnie z ukształtowaniem terenu budowy, z możliwościami urządzenia zaplecza budowy, warunkami hydrologicznymi, możliwościami zasilania w energię, wodę i inne media, ze stanem dróg dojazdowych, urządzeniami telekomunikacyjnymi, możliwościami zakwaterowania załogi itp. oraz uwzględnił je w kalkulacji wynagrodzenia. Zakłada się, że Wykonawca uwzględnił w wynagrodzeniu również inne warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie oraz że umożliwiają one właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia.
g) roboty będą wykonywane na terenie czynnych dróg i fakt ten uwzględnił w swojej ofercie. Zamawiający informuje, że nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa drogowego.
16. Zakres i sposób wykonania robót określają:
a) Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiący załącznik nr 7 do SWZ
b) Obowiązujące przepisy techniczne,
c) Obowiązujące normy,
d) Specyfikacja Warunków Zamówienia,
e) Projektowane postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 6 do SWZ
f) Oferta Wykonawcy
g) Harmonogram rzeczowo-finansowy
17. Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarczy na swój koszt Wykonawca.
18. Użyte materiały muszą być nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z późn. zm.).

Więcej informacji o opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale II. Wymagania stawiane wykonawcy- Przedmiot zamówienia

Zamówienie publiczne dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233140-2 - Roboty drogowe

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena 60%
2. Gwarancja jakości i rękojmi 40%
Razem 100%

1) Kryterium „cena” – wskaźnik C, ranga – 60%.
Wskaźnik C obliczany jest wg wzoru:
C = (C m / C b) x 100 pkt x 60%
gdzie:
C m – najniższa cena oferty, C b – cena oferty badanej
2) Kryterium „gwarancja i rękojmia” – wskaźnik G, ranga – 40%.
a) Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 36 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót. Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres maksymalnie 60 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium „gwarancja i rękojmia”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy. Do umowy również zostanie wprowadzony termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 60 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót (pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji).
b) W przypadku, gdy Wykonawca nie poda żadnego okresu gwarancji w Formularzu oferty Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy.
c) Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty zaoferuje okres gwarancji krótszy, niż wymagane 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci jego ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy.
Wskaźnik G obliczany jest wg wzoru:
G = (G b / G m) x 100 pkt x 40%
gdzie:
G b – ilość miesięcy udzielonej gwarancji i rękojmi w ofercie badanej,
G m – największa ilość miesięcy udzielonej gwarancji i rękojmi w złożonych ofertach
Wymagane jest podanie w ofercie okresu gwarancji w miesiącach.
2. Końcowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg wzoru:
Lp = C + G
gdzie:
Lp – liczba punktów uzyskanych przez ofertę,
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”,
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „gwarancja i rękojmia”.
3. Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po przecinku).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, na drogach kategorii: gminnej, powiatowej, wojewódzkiej lub krajowej, wykonał należycie co najmniej:
• dwie roboty obejmujące swym zakresem budowę/przebudowę/rozbudowę drogi o nawierzchni bitumicznej o powierzchni nie mniejszej niż 20 000 m2 (każda),
• dwie roboty obejmujące swym zakresem wykonanie nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych/ dróg dla rowerów z mieszanek mineralno-asfaltowych lub kostki brukowej, betonowej o powierzchni min. 1 000 m2 (każda)

stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ;

Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia. Do wykazu robót należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Uwagi:
1. Pod pojęciami „budowa”, „przebudowa” i „rozbudowa” rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w art. 3 pkt. 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. b1333 z późn. zm.).
2. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
3. Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót budowlanych od wymaganych przez Zamawiającego.
4. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami spełniającymi poniższe wymagania:

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi w ofercie kandydata na stanowisko kierownika budowy. Proponowana osoba musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane i przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy/robót o specjalności odpowiadającej niniejszemu zamówieniu, a także posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy na minimum 2 budowach z zakresu infrastruktury drogowej w ciągu ostatnich 5 lat (Załącznik nr 5 do SIWZ).
Uwagi:
1. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
2. W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
3. Osoba ta musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) i – jeżeli jest to wymagane– ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
4. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi postępowaniu publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.
5. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa razem z ofertą, opisano w rozdziale II pkt 9 ust. 1, a także: - brak podstaw wykluczenia;
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
c) Dokumenty/oświadczenia, o których mowa w ww. a) i b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa razem z ofertą, opisano w rozdziale II pkt 9 ust. 1, a także: -spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykazu robót budowlanych, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, spełniających wymagania określone w rozdziale II pkt 7 ust. 1 ppkt. 4) lit. a) SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
2) Wykazu osób, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w rozdziale II pkt II pkt 7 ust. 1 ppkt. 4) lit. b) SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Dodatkowe obligatoryjne przesłanki wykluczenia, poprzez złożenie oświadczenia podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- załącznik nr 2 do SWZ: Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), zwanej dalej Ustawą o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę
1 Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
• wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006 str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (WE) 269/2014 z dn. 17 marca 2014 r, w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań poważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6 z późn. zm.) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy i przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę;
• wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w ww. rozporządzeniu 765/2006 i ww. rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy i przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę;
• wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w ww. rozporządzeniu 765/2006 i ww. rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. Ustawy i przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę;
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy- w §21. Zmiana umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_leszno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 12:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 ustawy Pzp i zastrzega sobie prawo do zaproszenia do negocjacji maksymalnie trzech Wykonawców, których oferty przedstawiają najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, obliczony na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale III pkt 4 niniejszej SWZ.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wskazane w §1 umowy(załącznik nr 6 do SWZ). Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby kierujące budową: kierownika budowy, kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, osób wykonujących usługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy również osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.
2) W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust.1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
3) Wykonawca zobowiązuje się, iż zarówno on jak i Podwykonawcy będą zatrudniać pracowników wykonujących czynności wskazane w ust. 1 w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320).
4) Wykonawca zobowiązuje się, iż każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami. Kopie umów powinny zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
5) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 16 ust. 1 pkt 1) lit. i) niniejszej umowy.
6) Zamawiający ma prawo kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy.
7) W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Podwykonawcy, możliwe jest zastąpienie osoby lub osób wskazanych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, inną/ymi osobą/ami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie wymagania co do zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu zamówienia, określone w niniejszej umowie. W takim przypadku postanowienia ust. 2 – 6 stosuje się odpowiednio.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.