eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Budowa dźwigu osobowego zewnętrznego przy Pawilonie Szpitalnym nr VIIOgłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa dźwigu osobowego zewnętrznego przy Pawilonie Szpitalnym nr VII

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000292936

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gliwicka 33

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-201

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@psychiatria.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://psychiatria.com

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa dźwigu osobowego zewnętrznego przy Pawilonie Szpitalnym nr VII

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-45106a1d-cfbf-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160497

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024993/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Dobudowa dźwigów zewnętrznych przy pawilonach II, III, V, VII i XVII

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/psychiatria_rybnik

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/psychiatria_rybnik

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie wyłącznie za pośrednictwem Platformy pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/psychiatria_rybnik [w zakładce dotyczącej postępowania do wyszukania po znaku sprawy (numerze
referencyjnym)] i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające prace na Platformie, tj.: odbioru danych za
pośrednictwem Platformy, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2)
komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych -MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna
przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., 4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany
program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf, 6) szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą
protokołu TLS 1.3., 7) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany
według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Wykonawca, przystępując do
postępowania: 1) akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący, 2) zapoznał i stosuje się do
Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/45instrukcje. Zamawiający informuje,
że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ,
składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla
Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne
z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Szczegółowy opis wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej znajduje się w rozdziale 11
SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że: 1) Administratorem danych
osobowych Wykonawcy, zwanym dalej Administratorem, jest: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik; 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych Pana Macieja Frydeckiego, z którym Wykonawca ma prawo kontaktować się w sprawach przetwarzania jego danych
osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@psychiatria.com lub telefonicznie 32/43-28-171. Pełny tekst klauzuli
informacyjnej zawiera rozdział 21 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZp.380.3.12.2023.DPr.92

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac obejmuje budowę dźwigu osobowego zewnętrznego wraz z robotami towarzyszącymi przy Pawilonie VII należącym do kompleksu budynków SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku przy ulicy Gliwickiej 33. Pawilon jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków, a także jest położony na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.
4.2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone mu roboty budowlane zgodnie z warunkami określonymi w SWZ, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwanych dalej STWiORB, dokumentacją projektową, przedmiarami robót, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy Pb, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wyznaczonego ze strony Zamawiającego.
Postanowienia zawarte w dokumentach, o których mowa powyżej, należy traktować jako wzajemnie uzupełniające. W przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej Dokumentacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach, fakt ten nie zwalnia Wykonawcy od realizacji całości umowy bądź ujęciu elementu w cenie oferty.
Dołączone przedmiary robót są dokumentem pomocniczym przy wycenie robót budowlanych. Nieujęcie w przedmiarach jakichkolwiek robót wymaganych w celu prawidłowego wykonania umowy nie zwalania Wykonawcy od ich wykonania i wyceny. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia na zasadach zawartych w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45410000-4 - Tynkowanie

45321000-3 - Izolacja cieplna

45431000-7 - Kładzenie płytek

45442100-8 - Roboty malarskie

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45313100-5 - Instalowanie wind

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261320-3 - Kładzenie rynien

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
a) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie (w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu budowy dźwigu osobowego lub osobowo - towarowego (roboty budowlane + dostawa i montaż dźwigu) o wartości min. 750 000,00 zł brutto.

Uwaga:
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, należy wykazać robotę, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
Uwaga:
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.
b) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego osobę, w szczególności odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, tj. osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem) stwierdzone decyzją wydaną przez organ samorządu zawodowego i wpisaną w drodze decyzji do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Pb oraz zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), a także z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą zaświadczenie wydane przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności. Równocześnie osoba, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy, będzie spełniała warunki określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury).
c) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych stwierdzone decyzją wydaną przez organ samorządu zawodowego i wpisaną w drodze decyzji do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Pb oraz zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), a także z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą zaświadczenie wydane przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności.
d) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych stwierdzone decyzją wydaną przez organ samorządu zawodowego i wpisaną w drodze decyzji do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Pb oraz zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), a także z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą zaświadczenie wydane przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Okres, o którym wyżej mowa,, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (Wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.);
2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz oferty (Załącznik nr 1 do SWZ);
2) Oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.1 SWZ;
3) Oświadczenie, o których mowa w pkt. 8.2 SWZ (jeżeli dotyczy);
4) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt. 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy);
5) Dokument potwierdzający wniesienie wadium w postaci gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 12.4 SWZ;
6) Dokument potwierdzający wniesienie wadium w postaci przelewu (zalecane);
7) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby;
8) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych). 12.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
12.3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na RACHUNEK PEKAO S.A. o/Rybnik 24 1240 4272 1111 0000 4835 2352, z adnotacją dopiskiem „Wadium - DZp.380.3.12.2023.DPr.92”. UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 12.4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp; 2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; 3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień w którym upływa
Specyfikacja Warunków Zamówienia Strona 22 z 72
termin składania ofert); 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer postępowania; 6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku; 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
12.5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona. 12.6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.
12.7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.1 SWZ, składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00114602/01 z dnia 2023-02-28
2023-02-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
2) w przypadku, o którym mowa w pkt. 6.3 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy
złożyć według wymogów Załącznika nr 6 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
3) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ,
przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/y, który/zy
wykazuje/ą spełnienie warunku.
Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy na podstawie art. 455 Ustawy PZP oraz
postanowień Projektu umowy (Załącznika nr 3 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-19 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/psychiatria_rybnik

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-19 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcę zainteresowanego złożeniem oferty w postępowaniu
jako czynności pomocniczej w celu prawidłowego przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu
07.04.2023 r. Zbiórka odbędzie się w SP ZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
(siedzibie Zamawiającego) - ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, w Budynku Administracji, przy Dziale Projektów (II piętro, pokój
nr 20) o godz. 10:00. Zainteresowani Wykonawcy powinni w wyznaczonym miejscu i czasie czekać na pracownika/ów Zamawiającego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.