eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Dwór Mazowiecki › SVA/BZ/4620-5/2023: Świadczenie usług Serwisu Utrzymaniowego zintegrowanych systemów Simple.ERP, Xprimer i Portal Raportowy w AMW Sinevia Sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
SVA/BZ/4620-5/2023: Świadczenie usług Serwisu Utrzymaniowego zintegrowanych systemów Simple.ERP, Xprimer i Portal Raportowy
w AMW Sinevia Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142989877

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Paderewskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@amwsinevia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://amwsinevia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SVA/BZ/4620-5/2023: Świadczenie usług Serwisu Utrzymaniowego zintegrowanych systemów Simple.ERP, Xprimer i Portal Raportowy
w AMW Sinevia Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-07ebf6e3-cf93-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160484

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.amwsinevia.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.amwsinevia.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W związku z korzystaniem ze środków komunikacji elektronicznej Zamawiający określa niezbędne informacje wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie:
1) specyfikacja połączenia - wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:- Stały dostęp do
sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;- Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, lub lepszej klasy, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10,4, Linux; lub ich nowsze wersje;- Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;- Włączona obsługa JavaScript;- Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny odczytujący pliki pdf.
2) Format przesyłanych danych: a) w zakresie wielkości i formatu plików:• pliki o wielkości do 50 MB w ogólnie dostępnych formatach. b) w zakresie stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego:• dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES, • dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES. c) w przypadku niekorzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego, należy używać podpisu zaufanego lub osobistego.
3) Szyfrowanie i oznaczenie czasu przesyłanych danych, w tym składanych ofert:• plik załączony przez Wykonawcę na elektronicznej Platformie Zakupowej i zapisany, jest w systemie zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.• Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w
kolumnie „Data przesłania”.
2. Dokumenty zamówienia i ogłoszenia dostępna są na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem amwsinevia.eb2b.com.pl/.
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia, o których mowa w Załączniku nr 3 odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W tym zakresie Zamawiający korzysta z elektronicznej Platformy Zakupowej pod adresem amwsinevia.eb2b.com.pl.
4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie za pomocą elektronicznej Platformy Zakupowej, poprzez wykorzystanie do tego celu zakładki „Pytania/ Informacje” (nie dotyczy składania ofert). W przypadku niestosowania przez Wykonawcę postanowień SWZ w tym zakresie (inny sposób lub narzędzia komunikacji) informacje przekazane przez Wykonawcę w inny sposób mogą nie zostać uwzględnione przez Zamawiającego, co w konsekwencji będzie równoznaczne z uznaniem, że nie zostały przekazane.
5. Ofertę, pod rygorem nieważności, należy sporządzić w formie elektronicznej, tj.opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SVA/BZ/4620-5/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług Serwisu Utrzymaniowego zintegrowanych systemów Simple.ERP, Xprimer i Portal Raportowy w AMW Sinevia Sp. z o.o.
Świadczenie usług Serwisu Utrzymaniowego zawiera w szczególności:
1) Zapewnienie dostępu do aktualizacji Oprogramowania systemów Simple.ERP, Xprimer i Portal Raportowy i ich instalacji u Zamawiającego,
2) Świadczenie usług asysty technicznej w zakresie systemów Simple.ERP, Xprimer i Portal Raportowy,
3) Realizacja Usług Rozwoju w wymiarze nie większym niż 1000 Godzin Roboczych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia powtórzenia zamówienia podstawowego w trybie art. 305 pkt 1 w związku z 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych do wartości 10% zamówienia podstawowego na warunkach i zakresie przewidzianym w zamówieniu podstawowym. Zamówienia podobne będą zlecane na zasadach analogicznych, jak w postępowaniu na zamówienie podstawowe po przeprowadzeniu dodatkowych negocjacji dot. w szczególności zakresu zamówienia, ceny, terminu realizacji. Opis przedmiotu zamówienia będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienia, o których mowa powyżej, wymagają zawarcia odrębnej umowy.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże się że:
dysponuje lub będzie dysponował zespołem, co najmniej 4 osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, które posiadają kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, w tym:
1. Koordynator/Kierownik utrzymania systemu - co najmniej 1 osoba - posiadająca:
a) wykształcenie wyższe,
b) co najmniej 2 - letnie, licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert, doświadczenie w pełnieniu funkcji Koordynatora/Kierownika zespołu utrzymaniowego, z czego co najmniej 1 rok doświadczenia musi być związany
ze świadczeniem serwisu dla zintegrowanych systemów SIMPLE.ERP oraz XPRIMER.
2. Programista (system SIMPLE.ERP) - co najmniej 1 osoba - posiadająca:
a) wykształcenie wyższe,
b) znajomość technologii systemu SIMPLE.ERP,
c) co najmniej 2 - letnie, licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert, doświadczenie w pełnieniu funkcji programisty w zespole utrzymaniowym, z czego co najmniej 1 rok doświadczenia musi być związany ze świadczeniem serwisu dla zintegrowanych systemów SIMPLE.ERP oraz XPRIMER.
3. Programista (system XPRIMER) - co najmniej I osoba - posiadająca:
a) wykształcenie wyższe,
b) znajomość technologii systemu XPRIMER,
c) co najmniej 2 - letnie, licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert, doświadczenie w pełnieniu funkcji programisty w zespole utrzymaniowym, z czego co najmniej 1 rok doświadczenia musi być związany ze świadczeniem serwisu dla zintegrowanych systemów SIMPLE.ERP oraz XPRIMER.
4. Specjalista o kompetencjach administratorsko - instalacyjnych - co najmniej 1 osoba - posiadająca:
a) wykształcenie wyższe,
b) co najmniej 2 - letnie, licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert doświadczenie w zakresie budowy systemów informatycznych oraz uczestnictwo w roli administratora w realizacji, co najmniej 1 projektu, w których powstał System oparty na SIMPLE.ERP i/lub XPRIMER.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; lub Zamawiający nie wezwie jeżeli uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych;
2) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych
w art. 118 ustawy, w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione
w pkt 1);
3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że
nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami,
jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się
on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 1, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 3 w zakresie
terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio.
5) Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy ust 3 oraz 4 stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
1) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, tj.
1. Koordynator/Kierownik utrzymania systemu - co najmniej 1 osoba - posiadająca:
a) wykształcenie wyższe,
b) co najmniej 2 - letnie, licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert, doświadczenie w pełnieniu funkcji Koordynatora/Kierownika zespołu utrzymaniowego, z czego co najmniej 1 rok doświadczenia musi być związany
ze świadczeniem serwisu dla zintegrowanych systemów SIMPLE.ERP oraz XPRIMER.
2. Programista (system SIMPLE.ERP) - co najmniej 1 osoba - posiadająca:
a) wykształcenie wyższe,
b) znajomość technologii systemu SIMPLE.ERP,
c) co najmniej 2 - letnie, licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert, doświadczenie w pełnieniu funkcji programisty w zespole utrzymaniowym, z czego co najmniej 1 rok doświadczenia musi być związany ze świadczeniem serwisu
dla zintegrowanych systemów SIMPLE.ERP oraz XPRIMER.
3. Programista (system XPRIMER) - co najmniej I osoba - posiadająca:
a) wykształcenie wyższe,
b) znajomość technologii systemu XPRIMER,
c) co najmniej 2 - letnie, licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert, doświadczenie w pełnieniu funkcji programisty w zespole utrzymaniowym, z czego co najmniej 1 rok doświadczenia musi być związany ze świadczeniem serwisu
dla zintegrowanych systemów SIMPLE.ERP oraz XPRIMER.
4. Specjalista o kompetencjach administratorsko - instalacyjnych - co najmniej 1 osoba - posiadająca:
a) wykształcenie wyższe,
b) co najmniej 2 - letnie, licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert doświadczenie w zakresie budowy systemów informatycznych oraz uczestnictwo w roli administratora w realizacji, co najmniej 1 projektu, w których powstał System oparty na SIMPLE.ERP i/lub XPRIMER.
wraz z podaniem imienia i nazwiska tej/tych osoby/ób oraz informacjami na temat jej doświadczenia, wykształcenia, zakresu wykonywanych przez nie czynności a także informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, wówczas mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przedmiotowe pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. 2. W przypadku wyboru
oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców poświadczoną ”za zgodność z oryginałem”. Umowa taka zaleca się aby zawierała: oznaczenie stron umowy,cel i sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z
Wykonawców, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji, rękojmi).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach nr 2 i nr 3 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie do oferty składają oświadczenie, z którego wynika, które usługi, wykonają poszczególni Wykonawcy. W sytuacji nie wpisania
informacji, o których mowa powyżej Zamawiający na podstawie art. 128 ustawy odpowiednio wezwie Wykonawców do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oświadczenia w wyznaczonym terminie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany treści Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w zakresie i na warunkach przewidzianych PZP oraz stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy zmian opisanych w ustępach poniżej:
a) nastąpiła zmiana stawki podatku VAT, zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia brutto: stawka podatku VAT oraz wartość podatku VAT,
z zastrzeżeniem ust. 5;
b) nastąpiło wprowadzenie przez producenta nowej wersji Oprogramowania lub innych Produktów, Zamawiający dopuszcza zmianę wersji Oprogramowania Dedykowanego lub Produktów pod warunkiem, że nowa wersja spełnia wymagania określone w Umowie;
c) nastąpiło zakończenie wytwarzania Oprogramowania lub innego Pro-duktu objętego Umowa lub wycofanie ich z produkcji lub z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na dostarczeniu Produktu zastępczego o parametrach spełniających wymagania określone w Umowie;
d) nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy oraz dostosowanie wszelkich innych zapisów Umowy w zakresie wymuszonym takimi zmianami prawa;
e) wystąpią przyczyny niezależne od Wykonawcy, związane z równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego projektami mającymi wpływ na realizację Umowy lub w związku ze zmianami okoliczności wynikającymi ze specyfiki działalności Zamawiającego albo w związku z podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią (audytora) kontroli jakości i sposobu prowadzenia prac, Zamawiający dopuszcza zmiany terminu realizacji Umowy o okres trwania przeszkody w realizacji Umowy;
f) ujawnią się powszechnie występujące Wady oferowanego Oprogramowania lub urządzenia Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie Przedmiotu Umowy polegającą na zastąpieniu danego Produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w Umowie dla produktu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub wykonawcę w związku z ujawnieniem Wad;
g) wystąpi działanie Siły Wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania Umowy Zamawiający dopuszcza możliwość czasowego zawieszenia wykonywania Umowy lub jej części lub zmianę terminu realizacji Umowy o czas działania siły wyższej lub czas potrzebny do usunięcia jej działania.
2. W przypadkach, w których zgodnie z powyższymi postanowieniami lub przepisami prawa możliwe jest wprowadzenie zmiany do Umowy, Zamawiający przewiduje także wprowadzenie odpowiedniej zmiany Harmonogramu Ramowego, jeżeli jest to konieczne do uwzględnienia czasu niezbędnego w celu realizacji zmienionego zakresu Przedmiotu Umowy lub w celu uwzględnienia wprowadzonych zmian organizacyjnych.
3. Wszelkie zmiany zarówno istotne, które wraz z warunkami ich wprowadzenia zostały przewidziane Umową lub których wprowadzenie możliwe jest zgodnie z przepisami prawa, jak i nieistotne będą dokumentowane i wymagają złożenia przez Stronę inicjującą wniosku o dokonanie zmiany w formie pisemnej.
4. Strony postanawiają, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT – Wynagrodzenie przewidziane niniejszą Umową ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokości podatku od towarów i usług, przy czym powyższa zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części Wynagrodzenia objętego fakturami wystawionymi po dniu wejścia w życie zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług.
Dokończenie znajduje się w Sekcji IX pkt. I.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pomocą Platformy Zakupowej w zakładce Złóż ofertę.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-12

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Dokończenie Sekcji VII pkt 7.4:
5. Strony postanawiają, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT – Wynagrodzenie przewidziane niniejszą Umową ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokości podatku od towarów i usług, przy czym powyższa zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części Wynagrodzenia objętego fakturami wystawionymi po dniu wejścia w życie zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług.
6. Przewiduje się możliwość zmiany osób skierowanych do realizacji Przedmiotu Umowy, wskazanych przez Wykonawcę w jego ofercie w celu wykazania spełnienia warunku dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, z przyczyn losowych, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, iż nowe osoby skierowane do realizacji Przedmiotu Umowy, o których mowa powyżej będą posiadały kwalifikacje zawodowe co najmniej takie, jakich wymagał Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków Zamówienia podczas procedury o udzielenie Zamówienia publicznego będącego Przedmiotem Umowy oraz takie jakie zadeklarował Wykonawca w Ofercie, co miało bezpośredni wpływ na jej ocenę w oparciu o kryteria oceny ofert poprzedzonej zawarciem Umowy, zgodnie z warunkami określonymi w § 5 Umowy.
7. Przewiduje się możliwość zmiany Podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że jeśli Wykonawca w procedurze udzielenia zamówienia publicznego w wyniku, którego zawarto Umowę, posłużył się doświadczeniem Podwykonawcy – Wykonawca musi wykazać, że nowy Podwykonawca albo Wykonawca samodzielnie posiada, co najmniej doświadczenie, które było wymagane przez Zamawiającego w Postępowaniu, zgodnie z warunkami określonymi w § 8 Umowy.
8. Każdorazowe wprowadzenie zmian do Umowy, wymaga odrębnych ustaleń Stron co do zakresu wprowadzanych zmian. Zmiany Umowy w zakresie wskazanym powyżej wymagają zawarcia aneksu do Umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
II. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, nie wcześniej niż od 27.04.2023r.
III. Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz.a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o ochronie bezpieczeństwa;
b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o ochronie bezpieczeństwa;
c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o ochronie bezpieczeństwa.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.