eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Raciąż › Zakup i dostawa mebli do Miejskiej Biblioteki w Raciążu oraz pomieszczeń przeznaczonych na pracownie tematyczneOgłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa mebli do Miejskiej Biblioteki w Raciążu oraz pomieszczeń przeznaczonych na pracownie tematyczne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO RACIĄŻ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130377853

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Adama Mickiewicza 17

1.5.2.) Miejscowość: Raciąż

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-140

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 236834850

1.5.8.) Numer faksu: 236791865

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@miastoraciaz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastoraciaz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa mebli do Miejskiej Biblioteki w Raciążu oraz pomieszczeń przeznaczonych na pracownie tematyczne

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-877f83aa-cfbe-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160466

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00021014/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup i dostawa mebli do Miejskiej Biblioteki w Raciążu oraz pomieszczeń przeznaczonych na pracownie tematyczne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/raciaz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Szczegółowe informacje znajdują się w Rozdziale 10 SWZ - https://platformazakupowa.pl/pn/raciaz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje znajdują się w Rozdziale 10 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje dotyczące klauzuli informacyjnej RODO znajdują się w rozdziale 25 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje dotyczące klauzuli informacyjnej RODO znajdują się w rozdziale 25 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KS.271.2.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – zakup i dostawa mebli bibliotecznych wraz z pozostałymi meblami biurowymi.
1. Szczegółowy OPZ zawiera załącznik nr 5 do SWZ.
Zamawiający zaznacza, iż załączona dokumentacja obejmuje szerszy zakres prac, niemniej zakres niniejszego zamówienia jest ograniczony i dotyczy wyłącznie dostawy mebli zgodnie z zestawieniem ilościowym znajdującym się w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39130000-2 - Meble biurowe

39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39153000-9 - Meble konferencyjne

39155000-3 - Meble biblioteczne

39156000-0 - Meble recepcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: • liczba punktów w kryterium – cena - 60 pkt zostanie obliczona wg wzoru
liczba punktów badanej oferty = ( cena oferty najniżej skalkulowanej spośród ofert nieodrzuconych/cena oferty badanej) x 60
• liczba punktów w kryterium – okres gwarancji i rękojmi, będzie przyznana w następujący sposób:
- 36 miesięcy – 0 pkt
- 48 miesięcy – 20 pkt
- 60 miesięcy – 40 pkt
2. Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy, o ile okres gwarancji udzielonej przez producenta nie jest dłuższy. Wykonawca nie może wskazać okresu gwarancji krótszego od okresu gwarancji udzielonego przez producenta. Termin gwarancji rozpocznie swój bieg licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru dostaw, usług montażu wraz z konfiguracją. Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji i rękojmi na okres maksymalnie 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na okres dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium „okres gwarancji i rękojmi”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy.
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda żadnego okresu gwarancji i rękojmi w Formularzu oferty, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres zgodny z gwarancją producenta na dany sprzęt/urządzenie.
4. Wymagane jest podanie w ofercie okresu gwarancji i rękojmi w miesiącach.
5. Końcowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg wzoru:
Lp = K1 + K2
gdzie:
Lp – liczba punktów uzyskanych przez ofertę,
K1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”,
K2 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji i rękojmi”.
6. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po przecinku).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – zakup i dostawa mebli do pracowni ceramicznej
1. Szczegółowy OPZ zawiera załącznik nr 5 do SWZ.
Zamawiający zaznacza, iż załączona dokumentacja obejmuje szerszy zakres prac, niemniej zakres niniejszego zamówienia jest ograniczony i dotyczy wyłącznie dostawy mebli zgodnie z zestawieniem ilościowym znajdującym się w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39130000-2 - Meble biurowe

39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: • liczba punktów w kryterium – cena - 60 pkt zostanie obliczona wg wzoru
liczba punktów badanej oferty = ( cena oferty najniżej skalkulowanej spośród ofert nieodrzuconych/cena oferty badanej) x 60
• liczba punktów w kryterium – okres gwarancji i rękojmi, będzie przyznana w następujący sposób:
- 36 miesięcy – 0 pkt
- 48 miesięcy – 20 pkt
- 60 miesięcy – 40 pkt
2. Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy, o ile okres gwarancji udzielonej przez producenta nie jest dłuższy. Wykonawca nie może wskazać okresu gwarancji krótszego od okresu gwarancji udzielonego przez producenta. Termin gwarancji rozpocznie swój bieg licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru dostaw, usług montażu wraz z konfiguracją. Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji i rękojmi na okres maksymalnie 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na okres dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium „okres gwarancji i rękojmi”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy.
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda żadnego okresu gwarancji i rękojmi w Formularzu oferty, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres zgodny z gwarancją producenta na dany sprzęt/urządzenie.
4. Wymagane jest podanie w ofercie okresu gwarancji i rękojmi w miesiącach.
5. Końcowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg wzoru:
Lp = K1 + K2
gdzie:
Lp – liczba punktów uzyskanych przez ofertę,
K1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”,
K2 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji i rękojmi”.
6. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po przecinku).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III – zakup i dostawa gablot podświetlanych do Sali Tradycji.
Szczegółowy OPZ zawiera załącznik nr 5 do SWZ.
Zamawiający zaznacza, iż załączona dokumentacja obejmuje szerszy zakres prac, niemniej zakres niniejszego zamówienia jest ograniczony i dotyczy wyłącznie dostawy mebli zgodnie z zestawieniem ilościowym znajdującym się w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39154100-7 - Szafki wystawowe

39171000-1 - Witryny wystawowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: • liczba punktów w kryterium – cena - 60 pkt zostanie obliczona wg wzoru
liczba punktów badanej oferty = ( cena oferty najniżej skalkulowanej spośród ofert nieodrzuconych/cena oferty badanej) x 60
• liczba punktów w kryterium – okres gwarancji i rękojmi, będzie przyznana w następujący sposób:
- 36 miesięcy – 0 pkt
- 48 miesięcy – 20 pkt
- 60 miesięcy – 40 pkt
2. Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy, o ile okres gwarancji udzielonej przez producenta nie jest dłuższy. Wykonawca nie może wskazać okresu gwarancji krótszego od okresu gwarancji udzielonego przez producenta. Termin gwarancji rozpocznie swój bieg licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru dostaw, usług montażu wraz z konfiguracją. Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji i rękojmi na okres maksymalnie 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na okres dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium „okres gwarancji i rękojmi”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy.
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda żadnego okresu gwarancji i rękojmi w Formularzu oferty, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres zgodny z gwarancją producenta na dany sprzęt/urządzenie.
4. Wymagane jest podanie w ofercie okresu gwarancji i rękojmi w miesiącach.
5. Końcowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg wzoru:
Lp = K1 + K2
gdzie:
Lp – liczba punktów uzyskanych przez ofertę,
K1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”,
K2 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji i rękojmi”.
6. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po przecinku).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 6 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, oraz prawidłowo ukończył: co najmniej dwie dostawy wraz montażem mebli bibliotecznych i/lub biurowych o wartości całkowitej min. 50 000,00 zł każdej z dostaw.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:
1) brak podstaw wykluczenia:
c) oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz.275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ;
d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art.109ust.1pkt1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
e) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art.109ust.1pkt1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3miesiące przed jego z łożeniem a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
f) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1pkt4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:
1) spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu dostaw i usług, zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ, spełniających wymagania określone w Rozdziale 5 SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonywania oraz podmiotów, na rzecz których zostały wykonane dostawy lub usługi, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy, usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy, usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – Załączniki nr 7 i nr 8 do SWZ.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załączniku nr 6 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz w Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-11 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/raciaz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-11 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów:
1) K1 – cena – 60 pkt
2) K2 – okres gwarancji i rękojmi – 40 pkt

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.

1. Zamawiający korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 p.z.p.
W przypadkach, o których mowa w art. 275 pkt. 2 i 3, Zamawiający może ograniczyć liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert, o ile liczba ta jest wystarczająca, aby zapewnić konkurencję i nie jest mniejsza niż 3. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający posłuży się kryterium najkorzystniejszej ceny (cena – 60%) oraz najkorzystniejszego okresu gwarancji i rękojmi (40%), na tej podstawie zostanie dokonany wybór 3 wykonawców dla każdej z III części zamówienia którzy to wykonawcy zostaną zaproszeni do negocjacji.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.