eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zambrów › Bieżące utrzymanie miejskich terenów zielonych w mieście Zambrów w okresie od 16.04.2023 do 15.04.2026Ogłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Bieżące utrzymanie miejskich terenów zielonych w mieście Zambrów w okresie od 16.04.2023 do 15.04.2026

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO ZAMBRÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670261

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Fabryczna 3

1.5.2.) Miejscowość: Zambrów

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-300

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@zambrow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zambrow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zambrow.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie miejskich terenów zielonych w mieście Zambrów w okresie od 16.04.2023 do 15.04.2026

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3e986d32-c719-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160362

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00058493/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Bieżące utrzymanie miejskich terenow zielonych w mieście Zambrów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143045

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Tereny zielone nad zalewem i przy Szkole Podstawowej nr 3. Powierzchnia 4,12 ha
W zakres prac wchodzi:
1) Trawniki- koszenie wraz z zebraniem i wywozem skoszonej trawy
2) Rabaty kwiatowe oraz kwietniki, nasadzenia i pielęgnacja
3) Formowanie, pielęgnacja oraz odchwaszczanie krzewów i żywopłotów
4) Utrzymanie czystości na terenach zielonych w tym alejek
5) Wywóz i utylizacja śmieci zebranych z terenów zielonych oraz z koszy na śmieci
6) Bieżące utrzymanie w sprawności technicznej i malowanie pomostu drewnianego
7) Utrzymanie czystości lustra wody na zalewie
8) Utrzymanie w czystości elementów małej architektury
9) Utrzymanie w czystości fontann
10) Utrzymanie zimowe chodników, alejek i schodów

4.5.3.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Usługi odśnieżania

77313000-7 - Usługi utrzymania parków

4.5.5.) Wartość części: 539161,98 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2. Zieleń miejska – parki i skwery. Powierzchnia 6,4 ha
W zakres prac wchodzi:
1) Trawniki - koszenie wraz z zebraniem i wywozem skoszonej trawy
2) Rabaty kwiatowe oraz kwietniki, nasadzenia i pielęgnacja
3) Formowanie, pielęgnacja oraz odchwaszczanie krzewów i żywopłotów
4) Utrzymanie czystości na terenach zielonych w tym alejek
5) Wywóz i utylizacja śmieci zebranych z terenów zielonych oraz z koszy na śmieci
6) Utrzymanie zimowe na terenach zielonych chodników, alejek i schodów
7) Utrzymanie w czystości elementów małej architektury i pomników
8) Park przy ul. Cmentarnej, powierzchnia: 1,2 ha
- Bieżące utrzymanie czystości na całym terenie, wywóz i utylizacja zebranych śmieci oraz opróżnianie koszy śmietnikowych
- Utrzymanie zimowe chodników
- Pielęgnacja trawników, róż, krzewów i pnączy oraz bylin

4.5.3.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Usługi odśnieżania

77313000-7 - Usługi utrzymania parków

4.5.5.) Wartość części: 828841,36 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu została złożona 1 oferta, która została odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych: Wykonawca złożył ofertę, która jest niepodpisana.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu została złożona 1 oferta, która została odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych: Wykonawca złożył ofertę, która jest niepodpisana.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.