eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrów Mazowiecka › Budowa dróg - ulic Kochanowskiego i Długosza w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanieOgłoszenie z dnia 2023-03-31

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa dróg – ulic Kochanowskiego i Długosza w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO OSTRÓW MAZOWIECKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667860

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3-go Maja 66

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Mazowiecka

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 296795433

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zzp@ostrowmaz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ostrowmaz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa dróg – ulic Kochanowskiego i Długosza w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f6d55a03-cd6d-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160352

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00016868/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa ulicy Kochanowskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=8f175757-04c9-4422-b379-a6e9de999f43

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w SWZ, Platforma on-line działająca pod adresem https://e-ProPublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy on-line działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl z zastrzeżeniem ust. 15 rozdziału 25 SWZ 2. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy: 1) ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej lub 2) podpisu zaufanego, zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub 3) podpisu osobistego, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. 3. Szczegóły dot. wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej określone są w rozdziałach 25-27 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66 , 07-300 Ostrów Mazowiecka. 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@ostrowmaz.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. będą przetwarzane w celu/celach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji tego zamówienia; 4. Szczegółowe informacje dot. ochrony danych osobowych w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.12.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa dróg – ulic Kochanowskiego i Długosza w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Budowę nawierzchni jezdni, chodnika i pobocza, dwóch skrzyżowań z ul. Zagłoby i Długosza, budowę 49 zjazdów indywidualnych, przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą, stworzenie docelowej organizacji ruchu, wycinkę drzew i krzewów, budowę muru oporowego oraz oświetlenia ulicznego na istniejących i nowoprojektowanych słupach;
2) Podstawowe parametry:
a) Klasa drogi – D
b) Prędkość projektowa – Vp = 30 km/h
c) Kategoria ruchu – KR1
d) Szerokość pasa ruchu – 2,75 m
e) Szerokość jezdni – 5,5 m
f) Szerokość jezdni w rejonie poszerzeń na łukach – 6,0 – 7,0 m
g) Szerokość chodników – 2,0 m
h) Szerokość poboczy – 0,75 m
i) Pochylenie poprzeczne jezdni – daszkowe lub jednostronne 2% - zgodnie z planem sytuacyjnym
3. Wykonawca, po zakończeniu robót, uzyska w imieniu Zamawiającego prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie oraz zgromadzi i dostarczy w tym celu wszelką niezbędną dokumentację.
4. Szczegółowy zakres robót do realizacji określony jest w załączonej dokumentacji, wykonanym przez Firmę NPI Damian Mielnik ul. Teatralna 4/1, 11-600 Węgorzewo przedmiarze i decyzji nr 11/2022 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej z dnia 26.05.2022 r.
5. Zamawiający określa kolor i rodzaj kostki na budowanym odcinku ulicy:
1) Jezdnia: Kolor szary - Kostka typu Behaton;
2) Chodniki: Kolor szary - Kostka typu Holland prostokątna fazowa betonowa;
3) Wjazdy i zjazdy: Kolor grafitowy - Kostka typu Holland prostokątna fazowa betonowa.
6. Zaleca się, aby Wykonawca sprawdził załączoną dokumentację oraz dokonał wizji lokalnej terenu robót budowlanych i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca.
7. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy o roboty budowlane, wybrany Wykonawca, ubezpieczy się na zasadach określonych w §8 ust. 2 wzoru umowy i przedstawi Zamawiającemu dowody zawarcia umów ubezpieczenia. Ubezpieczenie będzie utrzymywane w całym okresie realizacji umowy o roboty budowlane.
8. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy.
9. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien być tak skonstruowany aby uwzględniał rozpoczęcie wykonywania robót oraz ich zakończenie zgodnie z postanowieniami SWZ. Harmonogram powinien uwzględniać wymagania Zamawiającego określone w SWZ oraz we wzorze umowy i zawierać w szczególności: opis elementów poszczególnych robót oraz usług, wartość elementów poszczególnych robót oraz usług, terminy realizacji kolejnych etapów przedmiotu umowy.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia wynagrodzenia umownego do wypłaty w 2023r. do kwoty 1 080 000,00 zł brutto. W tym przypadku pozostała część wynagrodzenia będzie płatna w 2024r. Rozliczenie Wykonawcy nastąpi fakturami częściowymi (wystawianymi do osiągnięcia wysokości 90% wynagrodzenia umownego - nie mniej niż 5 faktur częściowych). Ostatnia część wynagrodzenia umownego (faktura końcowa - min. 10% wynagrodzenia umownego) zostanie wypłacona po uzyskaniu w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i dostarczeniu jej Zamawiającemu). Faktury częściowe i końcowa będą wystawiane za zrealizowany zakres zamówienia po podpisaniu przez nadzór obu stron protokołu odbioru potwierdzającego faktyczne wykonanie prac.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, w zależności od wysokości aktualnie posiadanych środków finansowych, konieczności zmian etapów wykonywania umowy lub innych sytuacji określonych w umowie.
12. Zamawiający przewiduje możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków zewnętrznych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które maja być przeznaczone na sfinansowanie części zamówienia.
13. Ze względu na zamiar finansowania zamówienia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w razie wystąpienia takiej potrzeby, wybrany Wykonawca na żądanie Zamawiającego:
1) przygotuje odrębne kosztorysy ofertowe z podziałem na wskazane przez Zamawiającego wydatki kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane;
2) opracuje i uzgodni z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy z podziałem na wskazane przez Zamawiającego wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane;
3) będzie wystawiał odrębne faktury za roboty objęte wydatkami niekwalifikowanymi.
14. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż roboty będące przedmiotem zamówienia mogą być objęte finansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nieterminowe lub nienależyte wykonanie zamówienia, bądź też jego niewykonanie może narazić Zamawiającego na utratę powyższego dofinansowania. Jeżeli na skutek zawinionych działań lub zaniechań Wykonawcy, a w szczególności zwłoki w realizacji zamówienia, zaniechania realizacji lub nienależytego wykonywania zamówienia, dofinansowanie nie zostanie przyznane, zostanie cofnięte lub utracone, Wykonawca, niezależnie od kar zastrzeżonych w umowie, zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości równej wartości utraconego dofinansowania powiększone o ewentualne odsetki wynikające z umowy o dofinansowaniu.
15. UWAGA!! Wykonawca musi wstrzymać się z rozpoczęciem prac budowlanych do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
16. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien:
1) zaopatrzyć się w aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową terenu i zapoznać się z lokalizacją wszelkich urządzeń podziemnych na dzień rozpoczynania robót przygotowawczych i budowlanych;
2) wprowadzić w razie konieczności organizację ruchu na czas prowadzenia prac w pasie drogowym, zgodnie z odrębnym projektem, zatwierdzonym przez Starostę Ostrowskiego. Oznakowanie tymczasowe i towarzyszące mu stałe oznakowanie pionowe, należy utrzymywać w odpowiednim stanie przez cały czas prowadzenia robót.
17. Wszystkie roboty w zakresie umowy należy wykonać pod nadzorem kierownika budowy, kierowników poszczególnych branż robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiającego.
18. Zamawiający wymaga obecności na budowie co najmniej kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej w każdy dzień, w którym prowadzone będą roboty budowlane.
19. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie z zasadami BHP i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zbliżeń do słupów teletechnicznych, kable energetyczne i elementy sieci wodociągowej i gazowej, należy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem właściciela urządzeń.
20. Prace ziemne w pobliżu punktów osnowy geodezyjnej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością bez ich naruszenia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktów Wykonawca prac będzie obciążony kosztami ich odtworzenia.
21. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, zobowiązany jest do wywiezienia pozyskanych w trakcie wykonywania prac: kostki, gruzu, kamienia, płyt betonowych i kruszywa na miejsce wskazane przez Zamawiającego (na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka). Ziemia, piasek oraz glina pozyskane w trakcie wykonywania prac zostaną wywiezione i zagospodarowane na koszt Wykonawcy.
22. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu wyników badania zagęszczenia podłoża i podbudowy ulicy z czterech punktów.
23. Z uwagi na ograniczenia ilości znaków wprowadzanych do treści ogłoszenia (okoliczności wynikające z ograniczeń technicznych, niezależnych od Zamawiającego) nie ma możliwości wprowadzenia wszystkich niezbędnych informacji. Z tego względu należy zapoznać się z SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2024-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według kryteriów określonych w SWZ. 2. Punkty przyznawane za podane w ust. 1 kryteria będą liczone według wzorów określonych w SWZ. 3. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż do realizacji zamówienia będzie dysponował następującą osobą/osobami:
a) kierownikiem budowy branży drogowej posiadającym wymagane uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej,
b) kierownikiem robót branży sanitarnej posiadającym wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) kierownikiem robót elektrycznych posiadającym wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
d) kierownikiem robót telekomunikacyjnych (teletechnicznych) posiadającym wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej (teletechnicznej)
- wpisaną/ymi do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa (lub równoważnej), posiadającym/i aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do projektowania w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 1 000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
- sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
2) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

n.d.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokument wadium w poręczeniach lub gwarancjach (jeżeli dotyczy). Zobowiązanie podmiotów trzecich lub inny podmiotowy środek dowodowy (dotyczy tylko sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp), Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą wskazany w Rozdziale 29 SWZ oraz niniejszym ogłoszeniu. 3. Szczegóły dot. wadium w Rozdziale 20 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W tym przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
Oświadczenia lub/i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty w zakresie i na warunkach określonych poniżej:
1) w części dotyczącej terminu/ów realizacji. W przypadku zmiany terminu realizacji, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania ww. okoliczności. Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamówienia na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;
2) w części dotyczącej sposobu realizacji przedmiotu Umowy, zakresu Umowy, materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie;
3) w części dotyczącej konieczności zastosowania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacją, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu Umowy. Jeżeli zmiana Umowy wymaga zmiany Dokumentacji lub STWiORB, Strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz informacją o konieczności lub nie zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID oraz przedmiar i niezbędne rysunki;
4) w części dotyczącej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:
a) konieczności wykonania robót lub prac, na skutek wystąpienia jednej z sytuacji określonej w pkt 1, 2 lub 3, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
b) wystąpienia przesłanek określonych w art. 632 ust. 2 Kodeksu Cywilnego;
c) wystąpienia przesłanek zmiany wynagrodzenia określonych w §10 lub §11 Umowy;
5) w części dotyczącej zmiany Harmonogramu w przypadku konieczności wprowadzenia zmian na skutek wysokości aktualnie posiadanych środków finansowych, konieczności zmian etapów wykonywania Umowy lub sytuacji określonych w pkt 1-4. Zmiana terminów pośrednich wykonania poszczególnych elementów robót, ustalonych w Harmonogramie, nie stanowi zmiany treści Umowy pod warunkiem, że zmiany te nie będą miały wpływu na końcowy termin wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 ust. 4.
Każda zmiana Harmonogramu dla swej skuteczności wymaga zgody obydwu Stron wyrażonej w formie pisemnej;
6) w przypadku zmiany w trakcie realizacji przedmiotu Umowy kierownika budowy/robót w przypadkach i na warunkach określonych w § 5 Umowy;
7) w przypadku podjęcia decyzji o wykonaniu części zamówienia przez podwykonawcę, zmianie zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy, rezygnacji z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy. Wykonawca jest obowiązany do poinformowania Zamawiającego o zmianach w tym zakresie;
8) w przypadku zmiany albo wejścia w życie nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego;
9) w przypadku konieczności sprostowania oczywistych omyłek pisarskich
i rachunkowych w treści niniejszej Umowy;
10) w przypadku konieczności zmiany danych osobowych i kontaktowych określonych w Umowie.
2. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
3. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w postaci kolejnych aneksów, pod rygorem nieważności takiej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. 5. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3, 5, 6 lub 7 nie powodują konieczności sporządzania aneksu do Umowy.
5. Z uwagi na ograniczenie ilości do ogłoszeń (okoliczności wynikające z ograniczeń technicznych, niezależnych od Zamawiającego) - nie ma możliwości wprowadzenia wszystkich niezbędnych informacji. Z tego względu należy zapoznać się SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-04 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma https://e-ProPublico.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-04 12:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-02

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający zaprosi do negocjacji trzech Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu i którzy złożyli kolejne, niepodlegające odrzuceniu oferty o najniższych cenach

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 lub 256 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków zewnętrznych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które mają być przeznaczone na sfinansowanie części zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.