eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostarczenie oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na istniejącej infrastrukturze sprzętowej Zamawiającego oraz świadczenia usług serwisu (utrzymanie i wsparcie techniczne) i rozwoju.Ogłoszenie z dnia 2022-05-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dostarczenie oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na istniejącej infrastrukturze sprzętowej Zamawiającego oraz świadczenia usług serwisu (utrzymanie i wsparcie techniczne) i rozwoju.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Mienia Skarbu Państwa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140001459

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Prosta 69

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-838

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zmsp@zmsp.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zmsp.warszawa.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zmsp.eb2b.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostarczenie oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na istniejącej infrastrukturze sprzętowej Zamawiającego oraz świadczenia usług serwisu (utrzymanie i wsparcie techniczne) i rozwoju.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3cf42951-bbbd-11ec-9f44-6e63702cb2f7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00160336

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038887/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Wdrożenie i serwis systemu informatycznego dla ZMSP

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00121988/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WNP-005/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 406504,06 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostarczenie i wdrożenie dostosowanego do potrzeb Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz ze świadczeniem Serwisu i usług rozwoju w dwóch Etapach:
A. Etap I – dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w siedzibie ZMSP,
B. Etap II – świadczenie usług serwisu i rozwoju w siedzibie ZMSP, przez okres wskazany w Umowie, na istniejącej infrastrukturze sprzętowej Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu została złożona jedna oferta, której wartość przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.

W związku z powyższym, na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie Zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1843659,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1843659,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.