eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałcz › Dostawa artykułów i materiałów biurowych dla 1 RBLog w Wałczu.Ogłoszenie z dnia 2022-05-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów i materiałów biurowych dla 1 RBLog w Wałczu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320927404

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ciasna 7

1.5.2.) Miejscowość: Wałcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-601

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 727016182

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 1rblog.szp@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: 1rblog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów i materiałów biurowych dla 1 RBLog w Wałczu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3a5cba49-d1d4-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00160177

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029930/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Dostawa artykułów i materiałów biurowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/pn/1rblog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Platforma zakupowa: https://www.platformazakupowa.pl/pn/1rblog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wszelkie instrukcje korzystania z
platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz
innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy są dostępne pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
Zamawiający w zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta
platformazakupowa.pl pod numer telefonu: 22 101 02 02 oraz adres e-mail:
cwk@platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem XXII "Ochrona Danych Osobowych (RODO)" SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 36/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kalendarzy na 2023 rok dla 1 RBLog w Wałczu, według zestawienia asortymentowo – ilościowego zawartego w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz zgodnie z szczegółowo określonym „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30100000-0 - Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30199792-8 - Kalendarze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyskała najwyższą liczbą punktów i jednocześnie jest zgodna z "Opisem przedmiotu zamówienia" stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu biurowego dla 1 RBLog w Wałczu, według zestawienia asortymentowo – ilościowego zawartego w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz zgodnie z szczegółowo określonym „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30100000-0 - Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30197330-8 - Dziurkacze

30197320-5 - Zszywacze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyskała najwyższą liczbą punktów i jednocześnie jest zgodna z "Opisem przedmiotu zamówienia" stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów papierniczych dla 1 RBLog w Wałczu, według zestawienia asortymentowo – ilościowego zawartego w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz zgodnie z szczegółowo określonym „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 22000000-0 - Druki i produkty podobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22815000-6 - Notatniki

22816300-6 - Bloczki samoprzylepnych karteczek na notatki

30199100-1 - Kalka; papier samokopiujący; zestawy powielające oraz papier bez kalki

30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

30199230-1 - Koperty

30199500-5 - Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby

22851000-0 - Skoroszyty

30193700-5 - Pudełko do przechowywania dokumentów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyskała najwyższą liczbą punktów i jednocześnie jest zgodna z "Opisem przedmiotu zamówienia" stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów piśmienniczych dla 1 RBLog w Wałczu, według zestawienia asortymentowo – ilościowego zawartego w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz zgodnie z szczegółowo określonym „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30100000-0 - Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30192125-3 - Pisaki

30192121-5 - Długopisy kulkowe

30192100-2 - Gumki

30192130-1 - Ołówki

30192131-8 - Ołówki automatyczne

30192132-5 - Wkłady grafitowe do ołówków

37822100-7 - Kredki

30192110-5 - Produkty kreślarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyskała najwyższą liczbą punktów i jednocześnie jest zgodna z "Opisem przedmiotu zamówienia" stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów biurowych dla 1 RBLog w Wałczu, według zestawienia asortymentowo – ilościowego zawartego w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz zgodnie z szczegółowo określonym „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37822300-9 - Kredy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

30192150-7 - Datowniki

39292500-0 - Linijki

39241200-5 - Nożyczki

30193200-0 - Korytka i organizatory na biurka

30197321-2 - Usuwacz zszywek

39241130-3 - Noże specjalistyczne

30192111-2 - Poduszki z tuszem

22600000-6 - Tusz

30191130-4 - Podkładki z klipsem

30192133-2 - Temperówki do ołówków

19435000-4 - Nici do szycia i przędza z włókien naturalnych

42994220-8 - Przybory do laminowania

30192100-2 - Gumki

24910000-6 - Kleje

30195700-9 - Zestawy do czyszczenia tablic lub przybory

30197220-4 - Spinacze do papieru

30194700-2 - Szablony

30197100-7 - Zszywki, gwoździki z szerokim łebkiem, pinezki kreślarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyskała najwyższą liczbą punktów i jednocześnie jest zgodna z "Opisem przedmiotu zamówienia" stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic dla 1 RBLog w Wałczu, według zestawienia asortymentowo – ilościowego zawartego w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz zgodnie z szczegółowo określonym „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30100000-0 - Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30195900-1 - Tablice do pisania i tablice magnetyczne

30195000-2 - Tablice

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyskała najwyższą liczbą punktów i jednocześnie jest zgodna z "Opisem przedmiotu zamówienia" stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa teczek i okładek na dokumenty dla 1 RBLog w Wałczu, według zestawienia asortymentowo – ilościowego zawartego w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz zgodnie z szczegółowo określonym „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 22000000-0 - Druki i produkty podobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22852100-8 - Okładki na akta

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyskała najwyższą liczbą punktów i jednocześnie jest zgodna z "Opisem przedmiotu zamówienia" stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów archiwizacyjnych dla 1 RBLog w Wałczu, według zestawienia asortymentowo – ilościowego zawartego w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz zgodnie z szczegółowo określonym „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 22000000-0 - Druki i produkty podobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22852100-8 - Okładki na akta

44424200-0 - Taśma przylepna

22816000-3 - Bloki papierowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyskała najwyższą liczbą punktów i jednocześnie jest zgodna z "Opisem przedmiotu zamówienia" stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy - wg. załącznika nr 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne lub inna forma prawna):
1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
2) Dokumenty składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu. W toku postępowania, wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego, kierowana będzie do pełnomocnika, o którym mowa powyżej.

Każda z firm wspólnie składających ofertę, złoży oddzielnie dla każdej z nich:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie przepisów art. 108 ust. 1 ustawy Pz - stanowiące załącznik nr 2 do SWZ;
b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) - stanowiące załącznik nr 3 do SWZ.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązani są przedłożyć również:
a) pełnomocnictwo, do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w pełnomocnictwie należy skonkretyzować postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego, z podaniem numeru sprawy i przedmiotu zamówienia);
b) kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców składających ofertę wspólnie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – pełnomocnika).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy, które określone zostały w § 14 "ODSTĄPIENIA OD UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY" ust. 7 - załączniku nr 4 do SWZ "Projektowane postanowienia umowy".

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-25 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz załącznikami na warunkach określonych w SWZ za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-25 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamówienie publiczne zostanie wykonane w następującym terminie:
- Zadanie nr 1 – do 40 dni od dnia złożenia zamówienia (zaakceptowania projektu);
- Zadanie nr 2, 3 i 4 – do 21 dni od dnia zawarcia umowy;
- Zadanie nr 5, 6, 7 i 8 – do 35 dni od dnia zawarcia umowy.
2. W przypadku, gdy ostatni dzień realizacji zamówienia przypada na dzień wolny od pracy tj. sobota, niedziela lub dni ustawowo wolne od pracy, to termin realizacji przypada na roboczy dzień poprzedzający dzień realizacji zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.