eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa wyposażenia AGD w ramach "Zakupu Inwestycyjnego związanego z modernizacją i rozbudową Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej".Ogłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wyposażenia AGD w ramach „Zakupu Inwestycyjnego związanego z modernizacją i rozbudową Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.

1.3.) Oddział zamawiającego: MPRI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010246680

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wybrzeże Gdyńskie 27

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-531

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mpri.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpri.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia AGD w ramach „Zakupu Inwestycyjnego związanego z modernizacją i rozbudową Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f3584cb6-cfaf-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160038

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028283/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.2 Zakupy inwestycyjne Szpital Bielański

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mpri.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mpri.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.260.3.2023.AM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 139061,23 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Czajnik bezprzewodowy
2. Ekspres do kawy
3. Ekspres do kawy 2
4. Płyta ceramiczna - elektryczna 4-palnikowa
5. Pochłaniacze powietrza
6. Kuchenka mikrofalowa
7. Lodówka h - 180 cm
8. Lodówka 320l
9. Lodówka medyczna podblatowa
10. Lodówka spożywcza podblatowa
11. Pralka
12. Suszarka elektryczna
13. Zamrażarka 60l
14. Zmywarka 45 cm, do zabudowy
15. Zmywarko - wyparzarka 60 cm

4.2.6.) Główny kod CPV: 39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: warunki gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz dowodów potwierdzających, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1.1.1 oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 7, sporządzone wg formularza - stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
1.1.2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone wg formularza - stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
1.1.3 oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

2. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych składanych wraz z ofertą przez Wykonawcę, na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania.
2.1 Na podstawie art. 107 ust 1 w związku z art. 105 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą Certyfikatów lub Deklaracji zgodności CE dla oferowanych urządzeń/wyrobów medycznych.
2.2 Wyżej wymienione dokumenty mogą być sporządzone w formie lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wystawcę tych dokumentów lub elektroniczną kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawcę.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

2.3. Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki
dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym
terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3.1 Oferta - sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ;
3.2 Formularz cenowy – sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 SWZ;
3.3 Opis przedmiotu zamówienia – sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają:
6.1 Oświadczenie Wykonawcy, wymienione w Rozdziale 9 SWZ:
6.1.1 o którym mowa w pkt. 1.1.1 składa, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w celu potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postpowania,
6.1.2 o którym mowa w pkt. 1.1.2 składa, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
6.1.3 o którym mowa w pkt. 1.1.1 w zakresie potwierdzenia aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składa, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w celu potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

6.2 Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

6.3 Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy - załącznikiem nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-12 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1.2 Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link https://mpri.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.