eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa urządzeń laboratoryjnychOgłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa urządzeń laboratoryjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000597280

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Józefa Brodowicza 13

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-965

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wiw.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiw.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

realizacja zadań administracji publicznej z zakresu weterynarii, bezpieczeństwa żywności, zdrowia i ochrony zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa urządzeń laboratoryjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b099e120-cf93-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159998

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00103664/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa urządzeń laboratoryjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b099e120-cf93-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: Pani Magdalena Osińska, e-mail: przetargi@wiw.krakow.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-b099e120-cf93-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce „Centrum Pomocy”.
Wykonawca dla pełnego korzystania z Platformy, w tym złożenia oferty, powinien oprócz rejestracji dokonać również aktywacji konta
podmiotu oraz nadać pełne uprawnienia dla użytkowników. Interaktywne instrukcje dostępne są na stronie
https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem
formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do
komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W
przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu
(zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub
dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje zawiera pkt 21 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje zawiera pkt 21 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WIW-AG.272.02.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 obejmuje dostawę aparatu do oznaczania włókna o następujących parametrach i wymaganiach:

1. Aparat przystosowany do oznaczania włókna surowego, kwaśno-detergentowego, obojętno-detergentowego i ligniny kwaśno-detergentowej w próbkach różnych typów żywności i środków żywienia zwierząt zgodnie z metodyką opisaną w normach ISO 6865, ISO 16472, ISO 13906
2. Aparat przystosowany do oznaczania włókna surowego metodą wagową wg Rozporządzenia Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009r. oraz PN-EN ISO 6865
3. Wymagane parametry i funkcje:
3.1. pełna automatyzacja,
3.2. jednostka do ekstrakcji na zimno i jednostka do ekstrakcji na gorąco
3.3. funkcja automatycznego gotowania, podgrzewania odczynników, suszenia, płukania i filtracji
3.4. brak konieczności przenoszenia próbki pomiędzy naczyniami w trakcie analizy
3.5. ekstrakcja wstępna na zimno w przeznaczonej do tego celu osobnej jednostce
3.6. automatyczne dozowanie wszystkich odczynników, w tym środka przeciwpiennego i enzymu
3.7. moc grzewcza regulowana automatycznie3.8.masa próby: min. 0,5 do maks. 3g
3.8. Zakres pomiaru: przynajmniej 0,1-100%
3.9. liczba próbek w cyklu: min 6 próbek jednocześnie
3.10.możliwość wkładania i wyjmowania wszystkich tygli jednocześnie
3.11.możliwość pracy z tyglami P0, P1, P2 i P3
3.12.czas grzania odczynnika: maks. 12 minut, typowo 10 minut
3.13.czas grzania do momentu wrzenia próbki: poniżej 7 minut
3.14.liczba programów: min. 9, w tym min. 6 do samodzielnego ustawienia wszystkich parametrów analizy
3.15.system automatycznego rozpoznawania zbiornika z odczynnikiem oraz uruchamiania odpowiedniego programu (analiza włókna surowego, kwaśno-detergentowego lub obojętno-detergentowego)
3.16.powtarzalność wyników: przynajmniej ±1% przy zawartości włókna w próbkach rzeczywistych w zakresie 5-30%
3.17.aparat wyposażony w komplet tygli P2 do ekstrakcji na zimno i na gorąco o wytrzymałości temperaturowej do 540C
3.18.zasilanie 230V, 50 Hz

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: ocenie podlegają nieodrzucone oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 obejmuje dostawę analizatora do oznaczania azotu metodą Kjeldahla i przeliczania na białko) z funkcją automatycznej destylacji i miareczkowania wraz z blokiem mineralizacyjnym oraz pochłaniaczem oparów kwasu siarkowego (skruberem) o następujących parametrach i wymaganiach:

1. aparat winien umożliwiać pracę ze stosowanymi w Pracowni metodykami badawczymi: Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) 152/2009, PN-75/A–04018 /Az3 :2002, PN EN ISO 5983-1:2006/AC 2009 oraz PN-EN ISO 5983-2:2006

2. Wymagane parametry i funkcje destylarki:
2.1. zakres analityczny: nie gorzej niż (0,1 – 210) mg N
2.2. powtarzalność: min. 1% SD (łącznie z etapem mineralizacji)
2.3. odzysk: min. 99,5 % dla zawartości (1 – 200) mg N
2.4. opróżnianie probówki: 200 ml poniżej 10s
2.5. czas destylacji: maks. 3,5 minuty przy 30 mg N (maks. 6,5 minuty przy 200 mg N) przy wydajności destylacji ok. 40 ml/min, zużycie wody chłodzącej w trakcie destylacji: maks. 3 l/min przy temp. 30oC, maks. 1 l/min przy temp. 15oC
2.6. możliwość zmiany objętości odczynników w zakresie przynajmniej (0 – 150) ml (kroki nie większe niż 10 ml) oraz czasu opóźnienia analizy w zakresie co najmniej (0 – 30) min
2.7. możliwość zmiany mocy generatora pary w zakresie co najmniej (30 – 100) %
2.8. możliwość rozcieńczania próbek wykrystalizowanych przed destylacją przez dodanie pary
2.9. automatyczne wykonywanie całej procedury: rozcieńczanie próbki, dodawanie ługu, dodawanie roztworu odbierającego, destylacja, opróżnianie probówki
2.10. system kontroli bezpieczeństwa składający się z czujników: zamknięcia drzwi, wykrywania obecności probówki, poziomu wody, ługu i ścieków (w tym braku odczynników), nadciśnienia w generatorze pary
2.11. aparat wyposażony w pompy mieszkowe do dozowania odczynników, układ kontroli temperatury destylatu przez czujnik temperatury destylatu, automatyczny system destylacji próbek wykrystalizowanych przez rozcieńczanie i mieszanie próbki przez dozowanie pary w układzie równoważącym zintegrowany z cyklem destylacji, automatyczną kontrolę przepływu wody chłodzącej z zaworem odcinającym przepływ ograniczającym zużycie
2.12. możliwość połączenia z titratorem zewnętrznym i miareczkowanie automatyczne wyzwalane sygnałem z destylarki
2.13. głowica zwrotna i naczynie do opróżniania probówek wykonane z tworzywa odpornego na działanie ługu i warunków destylacji

3. Wymagane funkcje i parametry mineralizatora:
3.1. aluminiowy blok grzewczy wyposażony w cyfrową regulację i odczyt temperatury roboczej umożliwiający równoczesną mineralizację min. 8 próbek
3.2. możliwość pracy z próbówkami 100, 250 lub 400 ml
3.3. maksymalna temperatura robocza 440oC (stabilność temperatury dla 400oC min. ± 2oC
3.4. urządzenie wyposażone w sprzętowe zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz zakłóceniami w procesie mineralizacji, system usuwania oparów składający się z głowicy (o konstrukcji zapobiegającej zanieczyszczaniu krzyżowemu próbek) w obudowie ze stali nierdzewnej, pompki wodnej wraz z niezbędnymi przyłączami, sygnalizację dźwiękową informującą o przebiegu procesu mineralizacji oraz ostrzegającą o błędach lub przerwach w trakcie procesu mineralizacji
3.5. w zestawie skruber do usuwania i neutralizacji oparów z min. dwoma zbiornikami neutralizacyjnymi (z wodą i roztworem NaOH) oraz min. jednym zbiornikiem kondensacyjnym, z płynną regulacją przepływu oparów, 8 probówek do mineralizacji prostych o pojemności 250ml, 8 zaślepek umieszczanych w pustych miejscach w przypadku niepełnego mineralizatora, 3 sztuki stożków z tworzywa do montażu probówki w destylarce

4. Wymagane funkcje i parametry titratora kompatybilnego z destylarką opisaną w pkt. 2, umożliwiającego automatyczne miareczkowanie destylatu wraz z kompletnym przyłączem do destylarki:
4.3. jednostka dozująca z wymiennymi cylindrami dostępnymi do stosowania biurety o objętości 5, 10, 20 i 50 ml
4.4. ilość kroków na objętość cylindra: min. 20 000
4.5. dokładność dozowania zgodnie z ISO/DIN 8655-3
4.6. materiał wykonania wężyków: FEP
4.7. pomiar potencjału: zakres pomiarowy min. –2,000 - +2,000 mV, rozdzielczość przynajmniej 0.1 mV, dokładność pomiaru przynajmniej ±0.5mV
4.8. pomiar temperatury: złącze na czujnik Pt1000 i NTC 30kOhm
4.9. wyjście polaryzacyjne Ipol DC: prąd polaryzacji 1, 20, 50, 100 µA, zakres pomiarowy przynajmniej 0 - 3,500 mV, rozdzielczość przynajmniej 0,1 mV
4.10. warunki referencyjne: aparat uruchomiony od min. 30 minut, adjustacja raz do roku
4.11. wbudowane mieszadło magnetyczne o zakresie prędkości obrotowych od min. 120 do maks. 1800 rpm, regulacja krokowa (+1 - +15)
4.12. wbudowane złącze polaryzowanej elektrody do miareczkowań biampero- i biwoltametrycznych
4.13. na wyposażeniu bezobsługowa elektroda kombinowana pH
4.14. wysoko impedancyjne wejście pomiarowe dla elektrody
4.15. pamięć aparatu zapewniająca zapamiętanie do 100 metod
4.16. rejestrowanie punktów pomiarowych przy miareczkowaniu: maks. 500
4.17. pamięć próbek do automatyzacji: min. 99 wartości
4.18. kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD min. 4,3’’, rozdzielczość min. 480x272 piksele.
4.19. możliwość stosowania mieszadła magnetycznego lub śmigłowego, podłączenia drukarki, połączenia i współpracy z destylarką do metody Kjeldahla (interfejs do połączenia titratora zewnętrznego: kabel, zestaw wężyków, kolba odbieralnika)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: ocenie podlegają nieodrzucone oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy tacy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
Do Wykonawców takich stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony przewidują możliwość istotnej zmiany postanowień umowy poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, w przypadku:
1) zmiany terminu realizacji zamówienia poprzez jego przedłużenie ze względu na niezawinione przez Stronę przyczyny spowodowane przez tzw. siłę wyższą w rozumieniu §8 umowy;
2) zmiany określonego typu, modelu, nazwy, producenta przedmiotu umowy bądź jego elementów, poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą w szczególności w przypadku zakończenia jego produkcji lub wstrzymania lub wycofania go z produkcji po przedstawianiu stosownych dokumentów od producenta lub dystrybutora, oraz w przypadkach których nie można było przewidzieć, z tym że cena wskazana w § 4 ust 1 nie może ulec podwyższeniu, a parametry techniczne nie mogą być gorsze niż wskazane w treści oferty.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w
art. 108 ust. 1 PZP oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)
2. Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
Dokumenty, z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (przynajmniej do złożenia
oferty) – np. odpis z KRS lub CEIDG (o ile dotyczy). Jeżeli Wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo
załączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby.
Wypełnione i podpisane:
Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SWZ;UWAGA: powyższe formularze nie podlegają uzupełnieniu.
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP o niepodleganiu wykluczeniu

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.