eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jasło › Sporządzenie dokumentacji projektowo - wykonawczej dot. budowy obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993Ogłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sporządzenie dokumentacji projektowo - wykonawczej dot. budowy obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Jasielski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440258

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 18

1.5.2.) Miejscowość: Jasło

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@powiat.jaslo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.jaslo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sporządzenie dokumentacji projektowo - wykonawczej dot. budowy obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a46d584d-cfab-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159993

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00029334/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Sporządzenie dokumentacji projektowo - wykonawczej dot. budowy obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiatjaslo.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przyużyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy Pzp, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej(dalej: „Platforma”) pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl lub https://xx.eb2b.com.pl, która spełnia wymagania opisane w art.64 ustawy Pzp

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu komunikacjamiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń odbywa się przy użyciuPlatformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.2. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje, o których mowa w SWZ, należy wczytać jako załączniki na Platformie, wedługInstrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce „Pomoc” – „Instrukcje”. Zamawiającyzaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 250 MB, a w przypadku dokumentówpodpisanych podpisem zaufanym do 10MB. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów luboświadczeń składające się na ofertę, składane są przez wykonawcę przy użyciu zakładki „Złóż ofertę” w trakcie etapu składaniaofert/wniosków. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia, elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składaneprzez wykonawcę po złożeniu ofert (np. na wezwanie zamawiającego), składane są przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”.Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wnioski o przeprowadzenie wizji lokalnej itp., także składane są przy użyciu zakładki„Pytania/informacje”. Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wnioski o przeprowadzenie wizji lokalnej itp., także składane sąprzy użyciu zakładki„Pytania/informacje”.3. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.346 z późn. zm.), tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dlasystemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt., xades.Zalecenia zamawiającego odnośnie podpisu elektronicznego:1) Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:a) dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES (PDF Advanced Electronic Signature),b) dla dokumentów w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpis formatem XAdES (XML Advanced Electronic Signature).2) odnośnie podpisu osobistego:a) w przypadku wykorzystywania aplikacji eDO App (obsługuje tylko dokumentyw formacie .pdf) na telefonach z obsługą technologii NFC wielkość dokumentów nie może przekraczać 5 MB,b) dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),c) dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym.3) odnośnie podpisu zaufanego:a) wielkość plików nie może przekraczać 10 MB,b) dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES (podpisany plik ma rozszerzenie .pdf),c) dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES (podpisany plik ma rozszerzenie .xml).11. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Działem II SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Działem II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IN-II.272.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice -Nowy Żmigród - Dukla wraz z budową, przebudową i rozbiórką infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Nowy Żmigród” w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 993”. Planowana obwodnica ma spełniać wymogi dla dróg klasy G (droga 1-jezdniowa, 2-pasowa). Jej długość wyniesie około 1 km. Wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miejscowości Nowy Żmigród.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem opinii, decyzji i uzgodnień oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej;
2) opracowanie pozostałej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz ich wykonania, w szczególności:
- projektu technicznego,
- projektu wykonawczego,
- przedmiaru robót,
- kosztorysu inwestorskiego,
- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
3) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub organu administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie określonym w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane tj. :
- stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zamawiający nie określa terminu realizacji inwestycji.

2. Opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ.
3. Zamawiający wymaga, aby zakres prac objętych zamówieniem był wykonywany przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2022 r. poz. 1510) za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333), oraz osób wykonujących czynności związane z wykonywaniem prac geodezyjnych, opracowań z zakresu ochrony środowiska, prac związanych z przygotowywaniem materiałów do decyzji administracyjnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiajacy wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ:
a) Kryterium I: Cena oferty
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60,00 punktów, pozostałe oferty otrzymują ilość punktów wyliczoną według poniższej formuły:
C – ilość punktów =najniższa oferowana cena brutto/cena brutto oferty ocenianej x 60
Oferta w Kryterium I może uzyskać maksymalnie 60,00 punktów.
b) Kryterium II: Doświadczenie projektanta – branża drogowa
Doświadczenie projektanta – branża drogowa – możliwość otrzymania 0, 10 lub 20 pkt.
c) Kryterium II: Doświadczenie projektanta – branża mostowa
Doświadczenie projektanta – branża mostowa – możliwość otrzymania 0, 7,5 lub 15 pkt.
Wykonanie odpowiednio jednej/dwóch/trzech różnych dokumentacji
d) Kryterium II: Okres gwarancji jakości i rękojmi - G
Kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi” będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji jakości i rękojmi zadeklarowanego przez wykonawcę w ofercie.
Termin gwarancji: Liczba punktów;36 miesięcy-0,00, 48 miesięcy-2,50,
60 miesięcy-5,00
Maksymalna ilość punktów według kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi” to 5,00 punktów.
Całkowita liczba punktów jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona według wzoru:
Ko = C + D1 + D2 + G
gdzie:
C- liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: cena oferty
D1 - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: doświadczenie projektanta – branża drogowa
D2 - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: doświadczenie projektanta – branża mostowa
G- liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium: dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi
Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100,00 pkt. Wynik

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta – branża drogowa

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta – branża mostowa

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile nie wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający stawia warunek w powyższym zakresie:
a) Doświadczenie wykonawcy
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie):
- wykonał min. jedną dokumentację projektową zawierającą w szczególności projekt budowlany dla zadania dotyczącego rozbudowy i/lub budowy drogi o długości min. 1 km i parametrach klasy G lub wyższej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie lub rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, i uzyskanie przez wykonawcę lub zamawiającego dla tego zadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W zakresie rozbudowy drogi Zamawiający wymaga aby zastosowane rozwiązania projektowe polegały w szczególności na polepszeniu istniejących parametrów użytkowych i wytrzymałościowych jezdni drogi. Ponadto dla rozbudowy drogi wymagane jest poszerzenie istniejącego pasa drogowego i pozyskanie na ten cel nieruchomości. W przypadku doświadczenia zdobytego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej: wykonanie min. jednej dokumentacji równoważnej w/w dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego drogi o długości min. 1 km, o charakterze robót budowlanych i parametrach równoważnych w/w i uzyskanie przez wykonawcę lub zamawiającego dla tego zadania stosownych zgód pozwalających na wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych i pozyskanie na ten cel nieruchomości - zgodnie przepisami, regulacjami zagranicznymi równoważnymi w/w przepisom polskim - Zamawiający wymaga, aby ww. zakres był wykonany w ramach jednego zadania/ zlecenia/ zamówienia/inwestycji;

- wykonał min. jedną dokumentację projektową zawierającą w szczególności projekt budowlany i projekt wykonawczy (nie koncepcji lub Programu Funkcjonalno-Użytkowego i tym podobnych opracowań nie stanowiących elementu wniosku o wydanie stosownych pozwoleń na wykonanie robót budowlanych), która obejmuje budowę drogowego obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu (nie kładki lub wiaduktu lub estakady) zaprojektowanego lub będącego w stanie przenieść obciążenia klasy A zgodnie z PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia, lub klasy I zgodnie z PN-EN 1991-2007 Eurokod1: Oddziaływanie na konstrukcje; Część 2: Obciążenia ruchome mostów. W przypadku doświadczenia zdobytego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej: wykonanie min. jednej dokumentacji równoważnej w/w dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego stałego (nie tymczasowego) mostu (nie kładki lub wiaduktu lub estakady) o charakterze robót budowlanych i parametrach równoważnych w/w - Zamawiający wymaga, aby ww. zakres był wykonany w ramach jednego zadania/ zlecenia/ zamówienia/inwestycji.


Powyższe doświadczenie musi zostać poparte dokumentami (dowodami) potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie (np. referencje)


Zamawiający dopuszcza aby ww. doświadczenie było uzyskane podczas realizacji kontraktów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

b) Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi osobami:

Projektant - branża drogowa – 1 osoba – osoba wskazana w umowie, upoważniona w imieniu Wykonawcy do zarządzania realizacją Umowy i do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym
- Kwalifikacje - uprawnienia budowlane do projektowania dróg bez ograniczeń, wydane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- Doświadczenie zawodowe - Wykonanie min. jednej dokumentacji projektowej zawierającej w szczególności projekt budowlany dla zadania dotyczącego rozbudowy i/lub budowy drogi o długości min. 1 km i parametrach klasy G lub wyższej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie lub rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych i uzyskanie przez wykonawcę lub zamawiającego dla tego zadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W zakresie rozbudowy drogi Zamawiający wymaga aby zastosowane rozwiązania projektowe polegały w szczególności na polepszeniu istniejących parametrów użytkowych i wytrzymałościowych jezdni drogi. Ponadto dla rozbudowy drogi wymagane jest poszerzenie istniejącego pasa drogowego i pozyskanie na ten cel nieruchomości. W przypadku doświadczenia zdobytego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej: wykonanie min. jednej dokumentacji równoważnej w/w dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego drogi o długości min. 1 km, o charakterze robót budowlanych i parametrach równoważnych w/w i uzyskanie przez wykonawcę lub zamawiającego dla tego zadania stosownych zgód pozwalających na wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych i pozyskanie na ten cel nieruchomości - zgodnie przepisami, regulacjami zagranicznymi równoważnymi w/w przepisom polskim.

Projektant - branża mostowa – 1 osoba – osoba wskazana w umowie, upoważniona w imieniu Wykonawcy do zarządzania realizacją Umowy i do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym
- Kwalifikacje - uprawnienia budowlane do projektowania mostów bez ograniczeń, wydane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- Doświadczenie zawodowe - Wykonanie min. jednej dokumentacji projektowej zawierającej w szczególności projekt budowlany i projekt wykonawczy (nie koncepcji lub Programu Funkcjonalno-Użytkowego i tym podobnych opracowań nie stanowiących elementu wniosku o wydanie stosownych pozwoleń na wykonanie robót budowlanych), która obejmuję budowę drogowego obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu (nie kładki lub wiaduktu lub estakady) zaprojektowanego lub będącego w stanie przenieść obciążenia klasy A zgodnie z PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia, lub klasy I zgodnie z PN-EN 1991-2007 Eurokod1: Oddziaływanie na konstrukcje; Część 2: Obciążenia ruchome mostów. W przypadku doświadczenia zdobytego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej: wykonanie min. jednej dokumentacji równoważnej w/w dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego stałego (nie tymczasowego) mostu (nie kładki lub wiaduktu lub estakady) o charakterze robót budowlanych i parametrach równoważnych w/w

Zamawiający, określając wymogi dla w/w osób w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które pozwalać będą na pełnienie przedmiotowej funkcji w zakresie objętym umową.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 5a do SWZ;
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5b do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik - pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres.*
* Pełnomocnictwo winno być sporządzone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej (opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku sporządzenia pełnomocnictwa
w postaci papierowej dopuszcza się również przedłożenie cyfrowego odwzorowania tego dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez mocodawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Każdy wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r. poz. 299)
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp oraz art. 98 ust. 2 ustawy.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść takie wadium przed upływem terminu składania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej).
7. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego podpisem elektronicznym przez Gwaranta, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
8. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Rymanowie Nr 53 8636 0005 2001 0004 5740 0009.
9. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
11. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w niniejszym punkcie, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
12. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Terminem wniesienia wadium w formie pieniężnej jest termin wpływu wadium na konto Zamawiającego.
13. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy - zostanie odrzucona .

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenie wstępne [art. 125 ust 1 ustawy pzp] o niepodleganiu wykluczeniu powinno być złożone przez każdegowykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie.2. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich wpostępowaniu albo Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia.Dokument lub dokumenty zawierający ustanowienie Pełnomocnika musi zawierać w szczególności: wskazaniepostępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,wskazanie ustanowionego Pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowieniePełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców.Ustanowienie przedmiotowego Pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą.Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie Pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginałulub notarialnie poświadczonej kopii. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniana przezupełnomocnionego.3. Oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:1) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, składa każdy zwykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.2) dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem.5. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się oudzielenie zamówienia, a nie Pełnomocnika tych wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zostały szczegółowo opisane w § 12 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-15 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiatjaslo.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-15 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.