eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mszczonów › Dostawa i Montaż Sprzętu Integracji Sensorycznej w Ramach Projektu Centrum Usług Społecznych W Gminie MszczonówOgłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i Montaż Sprzętu Integracji Sensorycznej w Ramach Projektu Centrum Usług Społecznych W Gminie Mszczonów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MSZCZONOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00053058300028

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grójecka 45

1.5.2.) Miejscowość: Mszczonów

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-320

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cus@mszczonow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mops.mszczonow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i Montaż Sprzętu Integracji Sensorycznej w Ramach Projektu Centrum Usług Społecznych W Gminie Mszczonów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-34cd925c-cfae-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159957

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028527/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup wyposażenia do Centrum Usług Społecznych niezbędnego do uruchomienia nowych usług społecznych w Gminie Mszczonów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-34cd925c-cfae-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
3.2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3.4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3.5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie dokumentów elektronicznych”, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem KRI”, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
3.6. Wykaz poszczególnych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu oraz ich forma, sposób sporządzania i przekazywania zostały określone przez Zamawiającego w rozdz. XII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 19.1 Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
19.1.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie, ul. Grójecka 45
19.1.2 inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Usług Społecznych jest Pan Łukasz Kalinowski e-mail: lukasz.kalinowski@cbi24.pl
19.1.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Zamawiającego wskazuje się konieczność przeprowadzenia Postępowania i wykonania umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia będącego przedmiotem Postępowania, w celu:
19.1.4 związanym z Postępowaniem w ramach projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” wyłonienia Wykonawcy oraz udzielenia zamówienia publicznego poprzez zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego objętego Postępowaniem, wykonania umowy zawartej na skutek przeprowadzenia Postępowania i dochodzenia wszelkich roszczeń wynikających z przedmiotowej umowy;
19.1.5 przechowywania dokumentacji Postępowania na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty, jak również w celu posługiwania się nią w celach postępowań sądowych lub/i administracyjnych lub/i karnych i innych związanych z niniejszym Postępowaniem i umową obejmującą jego wykonanie;
19.1.6 w celu archiwizacji dokumentacji Postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego i dokumentacji związanej z wykonaniem umowy zawartej na skutek udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, a następnie jej usunięcia i zniszczenia;
19.1.7 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
19.1.8 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych, podmioty kontrolujące, które zgodnie z obowiązującymi przepisami uzyskają wgląd do dokumentacji postępowania oraz podmioty i instytucje, które mają do tego wglądu prawo w toku realizacji zamówienia, skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej oraz jej pracownicy w przypadku wniesienia odwołania oraz pełnomocnicy stron postępowania odwoławczego, skład orzekający oraz pracownicy sądu okręgowego w procesie skargowym, jeżeli ten będzie miał miejsce oraz inne podmioty, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią;
19.1.9 w przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SAiK.26.1.4.2023.IL

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i Montaż Sprzętu do Integracji Sensorycznej w Ramach Projektu Centrum Usług Społecznych W Gminie Mszczonów
5.2. Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 7 do SWZ.
5.3. Zamówienie należy dostarczyć i zamontować na adres: Centrum Usług Społecznych, ul Grójecka 45, 96 – 320 Mszczonów
5.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
5.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 15.1. Kryteria oceny ofert:
15.1.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej (w ramach każdej z części zamówienia odrębnie) Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
15.1.1.1 Cena wykonania zamówienia (K1)– waga = 60%, – będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma 60 pkt, pozostałe oferty będą oceniane wg wzoru:
K1 = (Cmin : Cx) x 60 pkt
K1 – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium cena,
Cmin – najniższa cena wykonania zamówienia w ofercie niepodlegającej odrzuceniu,
Cx – cena oferty badanej.

Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
15.1.1.2 Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (K3) –znaczenie 40% (40 pkt)

Dla celów porównawczych przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.
Oferowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy.
Oferty w kryterium okres gwarancji i rękojmi będą oceniane w następujący sposób:

1. Jeżeli zostanie zaoferowany 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady oferta otrzyma 0 pkt,
2. Jeżeli zostanie zaoferowany 48 miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady oferta otrzyma 20 pkt,
3. Jeżeli zostanie zaoferowany 60 miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady oferta otrzyma 40 pkt

Zamawiający wymaga na przedmiot zamówienia minimum 36 miesięcy gwarancji i rękojmi za wady.
W przypadku gdy:
- Wykonawca w formularzu oferty nie wpisze żadnego okresu gwarancji i rękojmi za wady Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji i rękojmi za wady tj. 36 miesięcy i taki zostanie przyjęty do umowy oraz przyzna 0 pkt (zero) pkt. za to kryterium.
- Wykonawca wpisze inny okres gwarancji i rękojmi za wady niż wymagany Zamawiający do obliczeń w zakresie okresu gwarancji przyjmie okres gwarancji zaokrąglając go w dół (do 36, 48 lub 60 w zależności od bliższej wartości).
- Wykonawca wpisze w formularzu oferty okres gwarancji i rękojmi za wady poniżej 36 miesięcy Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
- Wykonawca poda okres w niepełnych miesiącach np. 36,5 miesięcy zostanie on przeliczony przez Zamawiającego na pełne miesiące w zaokrągleniu w dół.
- Wykonawca poda okres gwarancji w innej jednostce np. godziny, minuty czy dni Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jako niezgodną z SWZ
Oferta wykonawcy może w tym kryterium uzyskać maksymalnie 20 pkt.
15.1.1.4 Zgodnie z ww. kryteriami każda oferta zostanie oceniona według wzoru:
S = K1 + K3 gdzie:
S – łączna suma punktów przyznana danej ofercie we wszystkich kryteriach,
K1 – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium cena,
K2 – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium okres gwarancji i rękojmi
Oferta wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

15.2 Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
15.3 Oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą sumę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
15.4 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
15.5 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
15.6 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo do unieważnienia postępowania.
15.7 Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.2.2. Zamawiający wymaga: Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert);

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

8.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu, albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
8.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, każdy z Wykonawców składa ”Oświadczenie z art. 125 ust 1 ustawy Pzp”. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SWZ.
8.3. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
8.4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie odpowiadają solidarnie za wykonanie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

17.1 Zamawiający, stosownie do art. 455 ust.1 Ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy, wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przepisami Ustawy Pzp, za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Warunki zmiany umowy zawarto w PPU.
17.2 Projektowane postanowienia umowy zostały określone w załączniku nr 6 do SWZ – Wzór Umowy.
17.3 Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy.
17.4 Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
17.5 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
17.6 Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-13 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-13 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.