eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piła › Kompleksowe przygotowanie oraz przeprowadzenie cyklu 19 działań edukacyjnych połączonych z warsztatami w ramach projektu "Miasto Piła z nową Energią!"Ogłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowe przygotowanie oraz przeprowadzenie cyklu 19 działań edukacyjnych połączonych z warsztatami w ramach projektu „Miasto Piła z nową Energią!”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GWDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 572051342

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Na Leszkowie 4

1.5.2.) Miejscowość: Piła

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 67 212 48 98

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@gwda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gwda.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Oczyszczalnia ścieków

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe przygotowanie oraz przeprowadzenie cyklu 19 działań edukacyjnych połączonych z warsztatami w ramach projektu „Miasto Piła z nową Energią!”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-774528c9-ce75-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159938

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gwda

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/gwda.
2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy Zakupowej jako załączniki.
4. Szczegółowe informacje związane z wymaganiami technicznymi i organizacyjnymi zawarte są w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zaleca się aby Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, posiadał konto na Platformie Zakupowej, nie jest to warunek niezbędny.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w regulaminie korzystania z Platformy Zakupowej dostępnym pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
3. Sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452).
4. Ofertę oraz oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty te powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.
5. Pozostałe warunki zostały opisane w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GWDA/ZP/2/23/AO

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia: Kompleksowe przygotowanie oraz przeprowadzenie cyklu 19 działań edukacyjnych połączonych z warsztatami w ramach projektu „Miasto Piła z nową Energią!”.
2. Postępowanie jest częścią projektu „Miasto Piła z nową energią!”, realizowanego przez Gminę Piła w ramach Programu Rozwój Lokalny. Projekt finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa na mocy umowy o dofinansowanie nr 8/2021/RL z dnia 10 grudnia 2021 r.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

79952000-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez

79951000-5 - Usługi w zakresie organizowania seminariów

79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe

79341000-6 - Usługi reklamowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy ocenie oferty będzie brał pod uwagę: wartość brutto zaoferowaną za wykonanie całości zamówienia, Koncepcję/konspekt realizacji eventów: działanie 1 oraz Koncepcja/konspekt realizacji eventów: działania od 2 do 11-19.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koncepcja/konspekt realizacji eventów (K) – działania 1

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koncepcja/konspekt realizacji eventów (K) działania od 2 do 11-19

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie
a) przesłanek wskazanych w art. 108 ust. 1;
b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
1.2. spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, tj.:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w przypadku gdy występuje jako przedsiębiorca, jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
d) zdolności technicznej lub zawodowej: Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej dwie kompleksowe usługi związane z organizacją wydarzeń o tematyce ekologicznej, takich jak festyny rodzinne, festyny szkolne lub warsztaty ekologiczne, każda o wartości min. 30.000 zł za dzień trwania wydarzenia.
W każdym z referencyjnych wydarzeń musiało brać udział co najmniej 250 osób. Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach online nie jest uwzględniana.
Jeśli Wykonawca odwołuje się do swojego doświadczenia w realizacji usług wspólnie z innymi Wykonawcami, to usługi muszą dotyczyć działań, w których Wykonawca bezpośrednio brał udział.
Uwaga:
• Dla celów niniejszego postępowania, Zamawiający definiuje jedną usługę jako kompleksową organizację jednego wydarzenia. W przypadku wykazywania kompleksowej organizacji kilku wydarzeń w ramach jednej umowy, wartość umowy musi być odpowiednio większa, tak aby każde z organizowanych wydarzeń osiągnęło wartość min. 30.000 zł za każdy dzień trwania wydarzenia, a w każdym z wydarzeń uczestniczyło co najmniej 250 osób.
• Przez kompleksową organizację wydarzenia Zamawiający rozumie zrealizowanie przez Wykonawcę wszystkich elementów składających się na dane wydarzenie, włącznie z kwestiami związanymi z organizacją wydarzenia, takimi jak zaplecze techniczne, merytoryczne, informacyjno-promocyjne oraz kreacją wydarzenia.
2) dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobą wyznaczoną do wykonania przedmiotu zamówienia – Koordynatorem Projektu, który w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert był koordynatorem co najmniej dwóch wydarzeń, każde o wartości min. 30.000,00 zł brutto za każdy dzień trwania wydarzenia, związanego z tematyką ekologiczną, takiego jak festyny rodzinne, festyny szkolne lub warsztaty ekologiczne, z udziałem co najmniej 250 osób.
Nie będą brane pod uwagę szkolenia, spotkania informacyjne ani konkursy. Liczba uczestników nie obejmuje uczestników online.
Uwaga:
• Wykonawca może wykazać kompleksową organizację kilku wydarzeń w ramach jednej umowy, pod warunkiem, że każde z organizowanych wydarzeń ma wartość min. 30.000 zł za każdy dzień trwania wydarzenia, a w każdym z nich uczestniczy co najmniej 250 osób.
• Poprzez kompleksową koordynację Zamawiający rozumie organizowanie i kierowanie działaniami wykonywanymi przez wiele osób biorących udział w całym procesie prac nad organizacją wydarzeń, w tym związanych z kompleksową organizacją, zapleczem technicznym, merytorycznym, informacyjno-promocyjnym oraz kreacją wydarzenia.
• Osoba wskazana przez Wykonawcę z imienia i nazwiska musi brać aktywny udział w realizacji zamówienia i być wyznaczona do koordynacji organizacji wydarzeń.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień ich złożenia:
1. w odniesieniu do zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – w przypadku wykonawców prowadzących działalność gospodarczą - dokument potwierdzający wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem;
2. w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej:
1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane. Wykaz należy złożyć zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy złożyć zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. w pieniądzu – przed upływem terminu do składania ofert należy dokonać wpłaty wadium – przelewem na konto 61 1500 1041 1210 4003 1323 0000 z adnotacją: „Wadium w postępowaniu GWDA/ZP/2/23/AO” (za skuteczny termin wniesienia wadium w formie pieniężnej Zamawiający przyjmie faktyczne uznanie rachunku bankowego przed terminem składania ofert - decyduje data i godzina wpływu pieniędzy na konto zamawiającego.
3.2. gwarancjach bankowych,
3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust, 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
4. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi zostać przekazane w oryginale w postaci elektronicznej.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu zostanie uznane za wniesione, jeżeli zostanie zaksięgowane przez bank na rachunku, o którym mowa w pkt 3 ppkt 3.1, przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 ppkt 3.2-3.4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 ppkt 3.2-3.4 nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności ograniczenia przyczyn zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Na podstawie art. 58 ust 1 ustawy Pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna). W tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ten sam Wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum.
2. W przypadku składania oferty wspólnej w formularzu ofertowym należy wpisać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum.
3. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu ofertowym. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w przypadkach o których mowa w Rozdz. VI pkt 1.1., a warunki udziału w postępowaniu opisane w:
4.1. Rozdz. VI, pkt 1.2. lit. a) SWZ - musi spełniać każdy z Wykonawców – dla każdej części;
4.2. Rozdz. VI, pkt 1.2. lit. d) ppkt. 1) SWZ – musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie.
4.3. Rozdz. VI, pkt 1.2. lit. d) ppkt. 2) SWZ – musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie.
UWAGA: Zamawiający nie uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdz. VI, pkt 1.2. lit. d ppkt 1 SWZ - jeżeli w wykazie Wykonawca przedstawi sumę dwóch usług zrealizowanych z osobna przez poszczególnych Wykonawców składających ofertę wspólnie.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców dokumenty,
o których mowa w Rozdz. VIII pkt 1 oraz 3 SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te winny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie – wg Załącznik nr 5 do SWZ, z którego wynika, które zadania wykonają poszczególni wykonawcy.
8. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa powyżej, zostanie wybrana, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania do wglądu przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w zakresie terminu realizacji umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj. spowodowanych:
2.1. przez okoliczności niezawinione przez Strony Umowy, które uniemożliwiają lub utrudniają realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego terminu realizacji zamówienia;
2.2. w związku z wystąpieniem sytuacji epidemicznej w kraju i obowiązujących obostrzeń i ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego na podstawie obowiązujących w danym czasie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która to sytuacja uniemożliwia lub utrudnia realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego terminu realizacji zamówienia;
2.3. siłą wyższą - rozumianą, jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej.
3. Zamawiający dokona zmiany wysokości wynagrodzenia, każdorazowo w przypadku zmiany:
3.1. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
3.2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3.3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
3.4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020r. poz. 1342 ze zm.).
4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy może być także korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia - na zasadach i w sposób określony w Projektowanych postanowieniach umowy – stanowiących załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 12:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/gwda

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 12:45

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający ograniczy liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert: do trzech wykonawców, którzy uzyskali najwyższą sumę punktów we wszystkich kryteriach oceny ofert.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Usługi objęte zamówieniem wykonywane będą sukcesywnie, w okresie do dnia 31 grudnia 2023 r. podczas wydarzeń/imprez miejskich w dniach określonych w harmonogramie zawartym w OPZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.