eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Międzyrzecz › "Konserwacja i utrzymanie odcinków uszkodzonej nawierzchni dróg leśnych gruntowych za pomocą kruszywa łamanego na terenie Nadleśnictwa Międzyrzecz- leśnictwa: Bobowicko, Chycina i Gorzyca"Ogłoszenie z dnia 2023-03-31

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
”Konserwacja i utrzymanie odcinków uszkodzonej nawierzchni dróg leśnych gruntowych za pomocą kruszywa łamanego na terenie Nadleśnictwa Międzyrzecz- leśnictwa: Bobowicko, Chycina i Gorzyca”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyrzecz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810539226

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 38

1.5.2.) Miejscowość: Międzyrzecz

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-300

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 95 741 2366

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: miedzyrzecz@szczecin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://miedzyrzecz.szczecin.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gosodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

”Konserwacja i utrzymanie odcinków uszkodzonej nawierzchni dróg leśnych gruntowych za pomocą kruszywa łamanego na terenie Nadleśnictwa Międzyrzecz- leśnictwa: Bobowicko, Chycina i Gorzyca”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fff54b0e-ceed-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159915

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zamowienia_publiczne_nadlesnictwo_miedzyrzecz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/zamowienia_publiczne_nadlesnictwo_miedzyrzecz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minim. wym. techn. dot. korzystania z Platformy:
a) przesyłane dokumenty powinny być załączone w formie plików w formacie odpowiednio . png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls,
.xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg,
b) wymagania sprzętowe dla Wykon.:
przeglądarka internetowa Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze,
Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11
 lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek,
system operacyjny Windows 7 i późniejsze,
zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalow. dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,
oprogramowanie SzafirHost w syst. operac.,
stały dostęp do sieci Internet o gwaran. przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s,
komputer klasy PC lub MAC, o nast. konfig.: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operac.
Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje,
zainstalow. program Acrobat Reader lub inny umożliw. obsługę formatów .pdf.Pozostałe wym. techn. i organizac. wysył. i odbierania dokum. elektr., elektr. kopii dokt. i ośw. oraz inf. i przekazyw. przy ich użyciu
opis. zostały w Regulam. korzyst. z Platfor. – załącznik nr 11 do SWZ.
10.8. Maksym. rozmiar plików przesył. za pośredn. dedykowanych form. do: złoż., zmiany, wycof. oferty oraz do komun. wynosi 100
MB. Za pośrednic. Systemu można przesł. wiele pojed. plików lub plik skompres. do archiwum (ZIP) zaw. wiele poj. plików. Ofertę
oraz ośw., składane na podst. art. 125 ust. 1 PZP (sporz. wg wzor. stan. odp. zał. nr 4A, 4B, 4C, 4D do SWZ), sporządza się, pod
rygorem nieważności w formie elektr. (tj. w postaci elektr. opatrz. kwalifikowanym podpisem elektron.) lub w postaci elektron. opatrz.
podpisem zaufanym lub podpis. osobistym.Złożenie oferty:
a) złoż., zmiana i wycof. ofert lub oferty następuje wył. w formie elektr. (tj. w postaci elektr. opatrzonej kwalifikow. podpisem elektr.)
lub w postaci elektr. opatrz.j podpis. zaufanym lub podpis. osob., za pośredn. Platformy.
b) ofertę, oświadcz. o zmianie oraz oświadcz. o wycof. oferty składane jest pod rygorem nieważności w formie elektr.j (tj. w postaci
elektr. opatrz.kwalifikowanym podpisem elektr.) lub w postaci elektr. opatrzonej podpis. zaufanym lub podpis. osob.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://portal.smartpzp.pl/zamowienia_publiczne_nadlesnictwo_miedzyrzecz

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozp. Parlamentu Europ. i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz. o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z
04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Skarb Państwa Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyrzecz, ul. Poznańska 38, 66-300 Międzyrzecz, tel. +48 95 741 2366
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Karolinę Kaczmarek, z którym w sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem
rodo@szczecin.lasy.gov.pl lub telefonicznie pod numerem +48 91 432 87 12

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania
dane osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w przypadku korzystania przez osobę, której dane
osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO, Zamawiający może
żądać od osoby występującej z żądaniem dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie przez osobę, której dane osobowe
są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust.
1 RODO nie ogranicza przetwarza danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W
przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie
przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia
zakończenia post. o udzielenie zam. Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych
narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 629531,25 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych drogowych obejmujących konserwację, utrzymanie oraz awaryjne naprawy odcinków uszkodzonej nawierzchni dróg leśnych gruntowych na terenie leśnictw Bobowicko, Chycina i Gorzyca – teren Nadleśnictwa Międzyrzecz – lokalizacja w zał. nr 1A i 1B do SWZ o łącznej pow. 31500 m².
Przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmuje :
• Wykorytowanie podłoża na grubości ok. 7 cm,
• Doziarnianie kruszywem łamanym naturalnym o frakcji 0-31,5 mm grubość 7 cm po zagęszczeniu,
• Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (GRC) GR. 20 CM i Rm= 2,5 MPa zagęszczeniem i pielęgnacją wykonane na miejscu,

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1) pkt. 7)PZP będą polegały na powtórzeniu podobnych robót budowlanych tj. konserwacji, remontów oraz awaryjną naprawę dróg leśnych na terenie leśnictw Bobowicko, Chycina, Gorzyca uszkodzonych w wyniku eksploatacji oraz zmiennych warunków atmosferycznych opisanych w pkt. 3.1. SWZ, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego do 50% wartości przedmiotu zamówienia podstawowego ( wartość zamówienia podstawowego wynosi 461687,50 zł netto do której doliczono 50% (230843,75 zł) zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7) PZP. Zakres rzeczowy robót, o których mowa w art. 214 ust.1) pkt. 7) PZP nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego, stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia. Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego.
Zamówienia, o których mowa w art.214 ust. 1) pkt. 7) PZP będą udzielane w przypadku udzielenia, w okresie do 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych. Miejscem realizacji zamówień , o których mowa w art. 214 ust. 1) pkt. 7) PZP będzie teren leśnictw Bobowicko, Chycina i Gorzyca.Zamówienia, o których mowa powyżej będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Zamówienie, o którym mowa w art.214 ust. 1) pkt.7) PZP zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz gdy potrzeba zmiany zakresu robót budowlanych będzie wynikała ze zmiany uwarunkowań mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Zamówienie powyższe zostanie udzielone pod warunkiem, że dotychczasowy Wykonawca realizował roboty budowlane lub usługi w ramach zamówienia podstawowego, w terminie i z najwyższą starannością oraz, że zapewni nie gorszy standard wykonywania tego zamówienia niż zamówienia podstawowego. Zamówienie, o którym mowa w art. 214 ust. 1) pkt. 7) PZP będzie realizowane na warunkach oraz zasadach określonych w umowie na zamówienie podstawowe, a wysokość wynagrodzenia i termin wykonania nowego zamówienia strony uzgodnią w wyniku przeprowadzonych negocjacji.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:
1) Cena - 100 %
16.2. Sposób obliczania punktów:
1) W ramach kryterium „Cena" wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. Ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
najniższa oferowana cena
Cena ofertowa = ---------------------------------------------------- x 100 pkt
cena rozpatrywanej oferty
Ocenie podlegać będzie łączna cena brutto wskazana na formularzu Oferty sporządzonym wg załącznika nr 2 do SWZ.
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
16.3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania określonej sytuacji ekonomicznej.
Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o wartości nie mniejszej niż 100 000, 00 zł. (słownie: sto tysięcy zł).
4) zdolności technicznej lub zawodowej
a) Warunek ten w zakresie doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 2 robót budowlanych (przez 1 robotę rozumie się wykonywanie robót na podstawie 1 umowy), których przedmiotem była robota polegająca na stabilizacji gruntu cementem , o wartości tych robót nie mniejszej niż 246 000,00 zł brutto każda.W przypadku, gdy ww. roboty będą stanowiły część jednej całkowitej roboty budowlanej (jednej umowy), to wykonawca będzie musiał wskazać jaką wartość w całej robocie budowlanej stanowiła robota obejmującego wykonanie robót z zakresu stabilizacji gruntu cementem(w rozumieniu jak w pkt a))
b) Warunek ten, w zakresie dysponowania sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w celu realizacji zmówienia następującym sprzętem:
- samojezdnym stabilizatorem gruntu,
- samojezdnym rozsypywaczem cementu,
- równiarką drogową,
- wałem wibracyjnym o masie co najmniej 15 ton.
7.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 9 SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 6 do SWZ),
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
(a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
(c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
(d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,
(e) art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.),
(f) art. 109 ust. 8 i 10 PZP,
(wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 8 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj.:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2A do SWZ,Oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowi dowód potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia te składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.Oświadczenia, o których mowa wyżej stanowią dowód potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia te składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. SWZ Zamawiający działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 7 do SWZ).
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz, o którym mowa wyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b) dowodów określających, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Dowody powyższe nie są wymagane jeżeli Wykonawca należycie zrealizował na rzecz Zamawiającego roboty budowlane wymienione w zał. nr 7 do SWZ,
c) wykazu sprzętu, którym Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w celu realizacji zamówienia – zał. nr 4 do SWZ,
d) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa wyżej w pkt. 9.2. ppkt. d) SWZ, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca składa wraz z ofertą oś.Wyk. o odbyciu wizji lokalnej – zał. nr 10 do SWZ, pod rygorem nieważności, w formie elektr.(tj. w postaci elektr. opatrzonej kwalif. podpisem elektron.) lub w postaci elektron. opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważ. do reprez.
W celu potw. braku podstaw do wyklucz. z postęp., o których mowa w pkt 6.1. - 6.3.SWZ Wykon. składa wraz z ofertą ośw., o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj.:ośw. o braku podstaw do wyklucz., sporz. zgodne ze wzorem stanow. zał. nr 2B do SWZ.Ośw., o których mowa wyżej stanowi dowód potw. brak podstaw wyklucz. , na dzień składania ofert, tymczasowo zastęp. wymagane przez Zam. podm. środki dowodowe. Ośw. te składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektr. (tj. w postaci elekt. opatrzonej kwal. podpisem elektr.) lub w postaci elektr. opatrz. podpis. zaufanym lub podpis. osobistym.
W terminie składania ofert określ. w pkt 14.1. SWZ
b- ośw., sporz. zgodnie ze wzorami stan.odpow. zał. nr 2A i 2B do SWZ, pod rygorem nieważności, w formie elekt. (tj. w postaci elektr.opatrzonej kwal. podpisem elektr.) lub w postaci elektron. opatrzonej podpis. zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważ. do reprez. podmiotu skład. ośw., złożone przez:
− Wykonawcę,
− każdego z Wykon. wspólnie ubiegających się o udziel. zam (w przyp.wspólnego ubiegania się o udziel. zam.),
c) ośw., sporz. zgodnie ze wzorami stanow. zał. nr 2C i 2D do SWZ, pod rygorem nieważności, w formie elektron.(tj. w postaci elektron.opatrz. kwal. podpis. elektron.) lub w postaci elektron. opatrz. podp. zaufanym lub podpis. osob. osoby/osób upoważ. do reprez. podmiotu udostępn. Wykon. zasoby na zasadzie określ. w art. 118 PZP, o ile dotyczy,
zob. podmiotu udost. zasoby do oddania Wykon. do dyspozycji niezb. zasobów na potrzeby realizacji zam. lub inny podm. środek dowodowy potwierdz., że Wykon. realizując zam., będzie dysponował niezb.zasobami tych podm. zgodnie z pkt 9.4. SWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postęp.polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmi; (Niewiążący wzór zobow. do oddania wykonawcy do dyspozycji niezb. zasobów na potrzeby wykonania zam. - zał.nr 5 do SWZ),
odpis lub informacja z KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru w celu potw., że osoba dział. w imieniu Wyk./podmiotu udost. zasoby na zasadach okreś. w art. 118 PZP jest umocowana do jego repr.
f- pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdz. umoc. do reprez.Wykon./podmiotu udost. zasoby na zasadach określ. w art. 118 PZP, jeżeli w imieniu Wykon./podmiotu udost. zasoby działa osoba, której umocowanie do jego repr. nie wynika z innych dok. złoż. wraz z ofertą (np. odpisu lub inf.z KRS, CEIDGlub innego właściwego rej.), sporz. pod rygorem nieważności, w postaci elektron. i opatrzone kwal. podpisem elektron., podpisem zaufanym lub podpisem osob. lub w formie opisanej w pkt 9.18 -9.20. SWZ,
g) pełnomocnictwo lub inny dok. potwier. umocowanie dla pełnomoc ustan. przez Wykon.wspólnie ubiegających się o udziel. zam. do reprezent. ich w postęp. albo do reprezent. w postęp. i zawarcia umowy w sprawie zam.publ., jeżeli ofertę składają Wykon. wspólnie ubiegający się o udziel. zam., sporządzone pod rygorem nieważności, w postaci elektron. i opatrzonej kwalif. podpisem elektr., podpisem zaufanym lub podpisem osob. lub w formie opisanej w pkt 9.18 -9.20. SWZ,
h) podm. środek dowodowy w postaci oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP – z którego wynika, które roboty budow. wykonają poszczególni Wykon., w przypadku wykon. wspólnie ubieg. się o udziel.zam.. Zamaw. zaleca złożenie tego ośw. w treści formularza Oferty (zał. nr 2 do SWZ).
-wadium w oryginale w postaci elektron., opatrz. kwalifik.podpisem elektron. osób upoważ. do jego wystaw. (tylko, gdy Wykon. wnosi wadium w formie niepieniężnej),

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5000,00 zł .
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
Wadium może być wnoszone według wyboru Wykon.w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Pekao SA I O w Międzyrzeczu nr rachunku:06 1240 3578 1111 0010 6676 5724 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Konserwację i utrzymanie odcinków uszkodzonej nawierzchni dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Międzyrzecz”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) SWZ należy przekazać Zam. wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifik. podpisem elektron.osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykon., który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP w zw. z art. 266 PZP.
11.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
11.7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SWZ) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do SWZ) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym ) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) dokumenty, o których mowa w pkt 9.3. SWZ obowiązany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający na podstawie art 455 ust. 1 pkt 1 PZP, przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy, które opisane są w zał. nr 3 - wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy (SmartPZP)ttps://portal.smartpzp.pl/zamowienia_publiczne_nadlesnictwo_miedzyrzecz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-28 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający przewiduje obowiązek odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej w dniu 21.04.2023 r. o godz. 11:00. w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca z odbytej wizji lokalnej wypełnia oświadczenie – Zał. nr 10 do SWZ, które Wykonawca składa wraz z ofertą za pomocą platformy SmartPZP. Brak oświadczenia, które powinno być złożone wraz z ofertą przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 18) ustawy PZP. Zamawiający wymaga udzielenia na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres minimum 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.