eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żagań › Wywóz odpadów komunalnychOgłoszenie z dnia 2022-05-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wywóz odpadów komunalnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W ŻAGANIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970017127

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolejowa 88

1.5.2.) Miejscowość: Żagań

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-100

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: +48684787711

1.5.8.) Numer faksu: +48684787712

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgm.zagan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.zagan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wywóz odpadów komunalnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb80a8ef-d4f5-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00159876

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00148979/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wywóz odpadów komunalnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.zgm.zagan.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji;
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu,
z którym należy się zapoznać na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl ;
Uwaga ! Miniportal nie zawiera instrukcji odnośnie sporządzenia dokumentów w formie elektronicznej oraz składania podpisu w formie elektronicznej. Kwestie te reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie( Dz.U z 2020 r. poz. 2452 );
3) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu;
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.
5) Za datę przekazania oferty, oświadczenia - o którym mowa w art.125ust.1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP;
6) W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP);
7) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@zgm.zagan.pl;
8) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: sekretariat@zgm.zagan.pl;
9) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. Korespondencja winna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, oraz zaszyfrowana.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu z siedzibą ul. Kolejowa 88, 68-100 Żagań;
 inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych jest Pani Agnieszka Sławuska, kontakt: ad@informatyk.info.pl*;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Wywóz odpadów komunalnych”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progów unijnych;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
_______________
*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 281000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywny wywóz odpadów komunalnych z terenów administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej tj. Cmentarza Komunalnego przy ul. Kożuchowskiej w Żaganiu, Cmentarza Parafialnego przy ul. Podgórnej w Żaganiu, Targowiska Miejskiego przy ul. Rybackiej 39a w Żaganiu, bazy zakładu przy ul. Bema 15 i Kolejowej 88 w Żaganiu.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Sukcesywny wywóz odpadów z terenu cmentarza komunalnego położonego przy ulicy Kożuchowskiej w Żaganiu

Rodzaj i kod odpadów:
pozostałości po sprzątaniu grobów i ich otoczenia (kod odpadu: 20 02 – odpady z ogrodów i parków, w tym z cmentarzy), a także skoszona trawa, liście i gałęzie (kod odpadu: 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji),
Wielkość i rodzaj kontenerów:
Wykonawca zobowiązany będzie w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od dnia podpisania umowy, do dostarczenia i ustawienia na terenie cmentarza w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 17 (siedemnastu) sztuk kontenerów typu KP-7 na odpady komunalne, a także na zgłoszenie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego kontenera otwartego typu KP-7 na odpady ulegające biodegradacji.
b) Sukcesywny wywóz odpadów z terenu Cmentarza Parafialnego położonego przy ulicy Podgórnej w Żaganiu
Rodzaj i kod odpadów:
pozostałości po sprzątaniu grobów i ich otoczenia (kod odpadu: 20 02 – odpady z ogrodów i parków, w tym z cmentarzy), a także skoszona trawa, liście i gałęzie (kod odpadu: 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji),
Wielkość i rodzaj kontenerów:
Wykonawca zobowiązany będzie w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od dnia podpisania umowy, do dostarczenia i ustawienia na terenie cmentarza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 1 (jednej) sztuki kontenera o pojemności 6m3 na odpady komunalne, a także na zgłoszenie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego kontenera otwartego typu KP-7 na odpady ulegające biodegradacji.
c) Sukcesywny wywóz odpadów z terenu Targowiska Miejskiego położonego przy ulicy Rybackiej 39a w Żaganiu
Rodzaj i kod odpadów:
pozostałości po sprzątaniu stoisk handlowych i ich otoczenia (kod odpadu: 20 03 02 – odpady z targowisk, 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne),
Wielkość i rodzaj kontenerów:
Wykonawca zobowiązany będzie w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od dnia podpisania umowy, do dostarczenia i ustawienia na terenie targowiska w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 1 (jednej) sztuki kontenera typu KP-7 na odpady z targowisk i komunalne.
d) Sukcesywny wywóz odpadów z terenu bazy zakładu przy ul. Bema 15 w Żaganiu
Rodzaj i kod odpadów:
inne odpady komunalne (kod odpadu: 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
gruz (kod odpadu: 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 17 01 02 – gruz ceglany, 17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych),
Wielkość i rodzaj kontenerów:
Wykonawca zobowiązany będzie w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od dnia podpisania umowy, do dostarczenia i ustawienia na terenie bazy zakładu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 1 (jednej) sztuki kontenera typu KP-7 na odpady komunalne oraz 1 (jednej) sztuki kontenera typu KP-7 na gruz betonowy, ceglany i odpady ceramiczne.
e) Sukcesywny wywóz odpadów z bazy zakładu przy ul. Kolejowa 88 w Żaganiu
Rodzaj i kod odpadów:
inne odpady komunalne (kod odpadu: 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
Wielkość i rodzaj kontenerów:
Wykonawca zobowiązany będzie w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od dnia podpisania umowy, do dostarczenia i ustawienia na terenie nieruchomości w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 1 (jednej) sztuki pojemnika o pojemności 240 litów na odpady komunalne.
Zasady realizacji przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie do wywozu napełnionych kontenerów i pojemników, dostarczenia kontenerów i pojemników z odpadami do punktów utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz po zdaniu odpadów do odstawienia pustych kontenerów i pojemników na tych samych miejscach.
b) Usługi świadczone będą każdorazowo na zgłoszenie Zamawiającego (wyjątek to nieruchomość przy ul. Kolejowej 88 w Żaganiu – wywóz z częstotliwością raz w tygodniu). Zlecenia składane będą drogą telefoniczną od poniedziałku do soboty. W przypadku braku możliwości złożenia zlecenia drogą telefoniczną (np. awaria linii, brak połączenia), zlecenia składane będą za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) lub faksem. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego potwierdzenia odebrania zlecenia drogą elektroniczną lub faksem.
c) Wykonanie usługi, winno odbyć się od poniedziałku do soboty w czasie wynikającym z przedstawionej oferty, nie dłuższym jednak, niż 48 godzin od chwili zgłoszenia zapotrzebowania wywozu odpadów.
d) Każdorazowy wywóz winien być odnotowany w rejestrze wywozów prowadzonym przez Zamawiającego i poświadczony przez Wykonawcę.
e) Wykonawca winien zabezpieczyć tabor niezbędny do realizacji zamówienia.
f) Wykonawca zobowiązany będzie przez cały okres obowiązywania umowy i wykonywania zamówienia do dysponowania stałą dostępną dla Zamawiającego łącznością telefoniczną (co najmniej 2 numery telefoniczne), faksem oraz pocztą elektroniczną do przyjmowania zleceń na usługi. Poczta elektroniczna musi być obsługiwana w programie pozwalającym na potwierdzenie odbioru otrzymanej wiadomości.
g) Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub ponoszenia kosztów napraw szkód wyrządzonych podczas lub w związku z wykonywaniem usługi. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, wobec Zamawiającego i osób trzecich, za szkody na mieniu lub zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas lub w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
h) W przypadku braku możliwości terminowego odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z uwagi na złe warunki atmosferyczne lub inne uzasadnione okoliczności Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach utrudniających prawidłowe wykonanie usługi. W przypadku zaistniałych utrudnień Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów transportu i amortyzacji pojazdów. Wykonawca ma obowiązek odebrać odpady komunalne niezwłocznie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających ich odbiór.
i) Wykonawca niezwłocznie dostarczy dodatkowy pojemnik na swój koszt, jeżeli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemnika z winy Wykonawcy.
j) Obowiązek utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym, ustawionych na nieruchomościach objętych przedmiotem zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego czyszczenia, mycia i dezynfekcji pojemników co najmniej jeden raz na dwa miesiące. W przypadku braku możliwości przystąpienia do czyszczenia, mycia i dezynfekcji pojemników z powodu wystąpienia złych warunków atmosferycznych (niskie temperatury), czynności te należy wykonać niezwłocznie po ustąpieniu przyczyn uniemożliwiających ich dokonanie.
4. Prognozowana ilość wywozu kontenerów i pojemników w okresie trwania zamówienia. Szacuje się, że w okresie wykonywania zamówienia Wykonawca dokona wywozu kontenerów i pojemników w następujących ilościach:
4.1 z terenu cmentarza komunalnego przy ul. Kożuchowskiej w Żaganiu:
kontener KP-7 – 245 wywozów – pozostałości po sprzątaniu grobów i ich otoczenia,
kontener KP-7 – 1 wywóz – odpady ulegające biodegradacji,
4.2 z terenu Cmentarza Parafialnego przy ul. Podgórnej w Żaganiu:
kontener 6m3 – 25 wywozów – pozostałości po sprzątaniu grobów i ich otoczenia,
4.3 z terenu Targowiska Miejskiego przy ul. Rybackiej 39a w Żaganiu:
kontener KP-7 – 15 wywozów, – pozostałości po sprzątaniu stoisk handlowych i ich otoczenia i odpadów komunalnych
4.4 z terenu bazy zakładu przy ul. Bema 15 w Żaganiu:
kontener KP-7 – 26 wywozów – odpady komunalne,
kontener KP-7 – 2 wywozy – gruz,
4.5 z terenu bazy zakładu przy ul. Kolejowej 88 w Żaganiu:
pojemnik 240 litrów – 52 wywozy – odpady komunalne,

UWAGA! Podane ilości wywozów są wartościami szacunkowymi, w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania odbioru odpadów w każdej (mniejszej lub większej) ilości.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin odbioru odpadów

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust.1 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym : zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej , o ile wynika to z odrębnych przepisów : Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli posiada:
wpis do BDO i aktualne zezwolenie na zbieranie i transport odpadów komunalnych.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże , że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą jak 100 000 zł.
d) zdolności technicznej lub zawodowej : Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże dysponowanie:
- dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
- dwoma pojazdami o pojemności załadunkowej min. 6,5m3,
- jednym samochodem specjalistycznym wyposażonym w urządzenie do mycia i dezynfekcji pojemników lub co najmniej jednym urządzeniem przenośnym przeznaczonym do tych czynności,
- 20 kontenerami KP-7, 1 kontenerem 6m3, 1 pojemnikiem 1100 l i 1 pojemnikiem 240 l.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą
polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których
te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienia
warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą
(załącznik nr 1) :
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3);
2) Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych
środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub
dokumentach zamówienia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków
dowodowych:
a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów( Dz.U. z 2019 r. poz. 269), z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej ( załącznik nr 5)
b) wpis do rejestru BDO (art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. O odpadach (Dz. U. Z 2019r. Poz. 701 ze zmianami) prowadzonego przez Marszałka Województwa w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, aktualne zezwolenie na zbieranie i transport odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych niebezpiecznych wydane przez organ właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów (art. 41 ust. 1 lub art. 232 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. O odpadach (Dz. U. Z 2019r. Poz. 701 ze zmianami)
c) dokument (aktualna polisa lub inny dokument) potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą jak
100 000 zł.
d) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 6);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienia
warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą
(załącznik nr 1) :
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3);
2) Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych
środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub
dokumentach zamówienia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków
dowodowych:
a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów( Dz.U. z 2019 r. poz. 269), z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej ( załącznik nr 5)
b) wpis do rejestru BDO (art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. O odpadach (Dz. U. Z 2019r. Poz. 701 ze zmianami) prowadzonego przez Marszałka Województwa w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, aktualne zezwolenie na zbieranie i transport odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych niebezpiecznych wydane przez organ właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów (art. 41 ust. 1 lub art. 232 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. O odpadach (Dz. U. Z 2019r. Poz. 701 ze zmianami)
c) dokument (aktualna polisa lub inny dokument) potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą jak
100 000 zł.
d) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 6);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (zał. nr 3). Oświadczenia te potwierdzają brak podstawy prawnych
wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których
te zdolności są wymagane;
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy;
4) Jeżeli w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa
osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów Krajowego
Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej lub
innego właściwego rejestru, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub
innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-24 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-20

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.