eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kozienice › Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice - etap IIOgłoszenie z dnia 2022-05-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice – etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOZIENICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223333

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Parkowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Kozienice

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-900

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@kozienice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozienice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice – etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b218975b-d4f3-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00159844

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025465/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kozienice w ramach Polskiego Ładu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

przetargi.pzpkozienice.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: przetargi.pzpkozienice.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
1) za pośrednictwem Platformy zamówień publicznych pod adresem: przetargi.pzpkozienice.pl (składanie ofert, wyjaśnienia treści SWZ (pytania i odpowiedzi), zmiana treści SWZ, zmiana terminu składania
i otwarcia ofert)
2) drogą elektroniczną pod adresem: przetargi@kozienice.pl (korespondencja inna niż wymieniona w pkt. 1)
10. Zgodnie z 67 ustawy Pzp., Zamawiający podaje następujące wymagania techniczne i organizacyjne związane z korzystaniem z Platformy zamówień publicznych:
1) Stały dostęp do sieci internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 10, Mac OSx10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer,
4) Włączona obsługa JavaScript,
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf,
6) Podłączony wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez użytkownika lub aplikacja komputerowa spełniająca funkcje takiego czytnika (tzw. Podpis chmurowy),
7) Dopuszczalne formaty danych tj. plików do 100 MB w formatach: .doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx,.rar,.7zip,.jpg,.jpeg,.png,.txt,.tiff,.xsades, .sig oraz inne formaty dokumentów z wyjątkiem plików wykonywalnych
8) Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: plik załączony przez Użytkownika na Platformie zamówień publicznych i zapisany, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert
9) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zamówień publicznych stanowi datę oraz dokładny czas (dd mm rrrr hh:mm:ss) generowany wg platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC.
Szczegółowe informacje - Rozdział XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Kozienice z siedzibą
w Kozienicach, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice.
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@kozienice.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym oraz w celu archiwizacji.
4) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, a także podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartych umów.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz przez okres wynikający z przepisów szczególnych dotyczących archiwizacji i wynikający z umów o dofinansowanie. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do danych osobowych Pani/Pana,
b) do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)
c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z ROD przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WI. 7011.44/4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice – etap II”. Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze Wstępną Promesą Nr 01/2021/5194/PolskiLad dot. realizacji przez Gminę Kozienice inwestycji: „Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice – etap II”.
Przedmiot postępowania przewiduje realizację z podziałem na 4 zadania. Wykonawca może złożyć oferty na wszystkie zadania (oddzielnie na każde zadanie) określone w swz lub na dowolnie wybrane zadanie tego postępowania.
2. Postępowanie obejmuje kompleksowe wykonanie wszystkich robót budowlanych i usług związanych z realizacją zadania III/1, III/2, IV/1 i IV/2, w tym robót przygotowawczych, pomocniczych, towarzyszących, opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z obsługą i inwentaryzacją geodezyjną oraz opracowanie dokumentacji projektowej – dla zadania IV/1 i IV/2.
Inwestycja obejmuję zadania z podziałem na obiekty:

1) Zadania III/1:
- Budowa drogi gminnej w m. Chinów,
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Chinów – 16 KDD,
- Budowa drogi gminnej w m. Świerże Górne,
2. Roboty będące przedmiotem zamówienia wykonawca wykona kompleksowo zgodnie z dokumentacją projektową i SST stanowiącą zał. nr 11.1/III do SWZ, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami.

3. Szczegółowe parametry techniczne oraz parametry charakterystyczne materiałów i urządzeń będących przedmiotem zamówienia określa dokumentacja projektowa i SST dla zadania pn. jw.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45247270-3 - Budowa zbiorników

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232210-7 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45247110-4 - Budowa kanałów

32520000-4 - Sprzęt i kable telekomunikacyjne

31321100-3 - Napowietrzne linie energetyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje dla zadania III/1, udzielanie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 będą polegać na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego określonego dla zadania III/1, , w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/wymiany m.in.:
- nawierzchni w tym: jezdni, chodników, zjazdów, poboczy, parkingów, azyli,
- infrastruktury wraz ze wszystkimi ich elementami, w tym oświetlenia ulicznego,
- elementów stałej organizacji ruchu,
- robót związanych z zagospodarowaniem teren, w tym wycinką i nasadzeniem drzew, obsianiem trawą.

Zamówienia dla zadań III/1, zostaną udzielone na zasadach i warunkach określonych dla zamówień podstawowych określonych w zadaniu III/1, III/2, IV/1 i IV/2, do wysokości 25% wartości zamówienia podstawowego danego zadania. Realizacja robót i usług dla danego zadania polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych lub usług będzie następować w taki sam sposób i na warunkach jak zamówienie podstawowe danego zadania, określonych w dokumentach postępowania dla danego zadania.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryteriów i na zasadach określonych w SWZ (rozdział XXI)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa nw. dróg na terenie Gminy Kozienice w następującym zakresie:
1) Budowa drogi gminnej w m. Nowiny gmina Kozienice wraz z budowa oświetlenia.
2) Budowa drogi gminnej – ul. Łąkowa w m. Aleksandrówka gmina Kozienice.
3) Budowa drogi gminnej nr 04KDD w miejscowości Śmietanki.
4) Rozbudowa drogi gminnej – ul. Nowy Świat na odcinku od DK 79 do ronda z ul. Hamernicką w m. Kozienice.

2. Roboty będące przedmiotem zamówienia wykonawca wykona kompleksowo zgodnie z dokumentacją projektową i SST stanowiącą zał. nr 11.2/III do SWZ, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami.

3. Szczegółowe parametry techniczne oraz parametry charakterystyczne materiałów i urządzeń będących przedmiotem zamówienia określa dokumentacja projektowa i SST dla zadania pn. jw.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

31321100-3 - Napowietrzne linie energetyczne

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232210-7 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 11. Zamawiający przewiduje dla zadania III/1, III/2, IV/1 i IV/2 udzielanie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 będą polegać na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego określonego dla zadania III/1, III/2, IV/1 i , IV/2, w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/wymiany m.in.:
- nawierzchni w tym: jezdni, chodników, zjazdów, poboczy, parkingów, azyli,
- infrastruktury wraz ze wszystkimi ich elementami, w tym oświetlenia ulicznego,
- elementów stałej organizacji ruchu,
- robót związanych z zagospodarowaniem teren, w tym wycinką i nasadzeniem drzew, obsianiem trawą,
oraz dla zadania IV/1 i IV/2 udzielenie zamówień o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego określonego dla zadania IV/1 i IV/2 w zakresie prac projektowych dot. budowy/przebudowy/rozbudowy/wymiany dróg/ulic
i infrastruktury drogowej, w tym sieci i urządzeń związanych z funkcjonowaniem tych dróg/ulic, oraz stalych organizacji ruchu.

Zamówienia dla zadań III/1, III/2, IV/1 i IV/2 zostaną udzielone na zasadach i warunkach określonych dla zamówień podstawowych określonych w zadaniu III/1, III/2, IV/1 i IV/2, do wysokości 25% wartości zamówienia podstawowego danego zadania. Realizacja robót i usług dla danego zadania polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych lub usług będzie następować w taki sam sposób i na warunkach jak zamówienie podstawowe danego zadania, określonych w dokumentach postępowania dla danego zadania.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryteriów i na zasadach określonych w SWZ (Rozdział XXI)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów drogowych (liniowych) zlokalizowanych na terenie Gminy Kozienice wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, warunków i decyzji o pozwoleniu na ich budowę/ zgłoszenia wykonania robót i na ich podstawie budowa, rozbudowa, przebudowa dróg określonych w pkt. 2 ppkt. 4 oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych.
Roboty budowlane oznaczają pełny zakres robót budowlanych wszelkich branż, robót rozbiórkowych, robót montażowych oraz dostaw urządzeń dotyczących obiektów wraz
z infrastrukturą techniczną w zakresie opisanym w dokumentacjach projektowych wykonanych
w ramach realizacji umowy
Zadania IV/1 dotyczy obiektów:
- Rozbudowa drogi gminnej nr 170512W w m. Ruda – I etap,
- Budowa drogi gminnej w m. Wólka Tyrzyńska B,
- Budowa drogi gminnej ul. Uroczej nr 44 KDD w m. Nowiny,
- Budowa drogi gminnej ul. Wygodnej nr 41 KDD w m. Nowiny,
- Rozbudowa ul. Rodzinnej w m. Kozienice,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 170548W w m. Samwodzie,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiącego zadanie IV/1 i IV/2, założenia programowe, standard wykonania określony został w Programach Funkcjonalno-Użytkowych – stanowiących Załączniki nr 11/1 IV i 11.2/IV do SWZ w zakresie dot. danego zadania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232452-5 - Roboty odwadniające

45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 11. Zamawiający przewiduje dla zadania III/1, III/2, IV/1 i IV/2 udzielanie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 będą polegać na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego określonego dla zadania III/1, III/2, IV/1 i , IV/2, w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/wymiany m.in.:
- nawierzchni w tym: jezdni, chodników, zjazdów, poboczy, parkingów, azyli,
- infrastruktury wraz ze wszystkimi ich elementami, w tym oświetlenia ulicznego,
- elementów stałej organizacji ruchu,
- robót związanych z zagospodarowaniem teren, w tym wycinką i nasadzeniem drzew, obsianiem trawą,
oraz dla zadania IV/1 i IV/2 udzielenie zamówień o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego określonego dla zadania IV/1 i IV/2 w zakresie prac projektowych dot. budowy/przebudowy/rozbudowy/wymiany dróg/ulic
i infrastruktury drogowej, w tym sieci i urządzeń związanych z funkcjonowaniem tych dróg/ulic, oraz stalych organizacji ruchu.

Zamówienia dla zadań III/1, III/2, IV/1 i IV/2 zostaną udzielone na zasadach i warunkach określonych dla zamówień podstawowych określonych w zadaniu III/1, III/2, IV/1 i IV/2, do wysokości 25% wartości zamówienia podstawowego danego zadania. Realizacja robót i usług dla danego zadania polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych lub usług będzie następować w taki sam sposób i na warunkach jak zamówienie podstawowe danego zadania, określonych w dokumentach postępowania dla danego zadania.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryteriów i na zasadach określonych w SWZ (Rozdział XXI)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla 10 obiektów drogowych (liniowych) zlokalizowanych na terenie Gminy Kozienice wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, warunków i decyzji o pozwoleniu na ich budowę/ zgłoszenia wykonania robót i na ich podstawie budowa, rozbudowa, przebudowa dróg określonych w pkt. 2 ppkt. 4 oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych.
Roboty budowlane oznaczają pełny zakres robót budowlanych wszelkich branż, robót rozbiórkowych, robót montażowych oraz dostaw urządzeń dotyczących obiektów wraz
z infrastrukturą techniczną w zakresie opisanym w dokumentacjach projektowych wykonanych
w ramach realizacji umowy. Zadanie obejmuje obiekty:
- Budowa drogi w gminie Kozienice – 4 Kopce,
- Budowa drogi gminnej w m. Łuczynów do torów,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 170540W w m. Chinów,
- Rozbudowa drogi gminnej w m. Chinów – Niwa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232452-5 - Roboty odwadniające

45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 11. Zamawiający przewiduje dla zadania III/1, III/2, IV/1 i IV/2 udzielanie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 będą polegać na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego określonego dla zadania III/1, III/2, IV/1 i , IV/2, w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/wymiany m.in.:
- nawierzchni w tym: jezdni, chodników, zjazdów, poboczy, parkingów, azyli,
- infrastruktury wraz ze wszystkimi ich elementami, w tym oświetlenia ulicznego,
- elementów stałej organizacji ruchu,
- robót związanych z zagospodarowaniem teren, w tym wycinką i nasadzeniem drzew, obsianiem trawą,
oraz dla zadania IV/1 i IV/2 udzielenie zamówień o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego określonego dla zadania IV/1 i IV/2 w zakresie prac projektowych dot. budowy/przebudowy/rozbudowy/wymiany dróg/ulic
i infrastruktury drogowej, w tym sieci i urządzeń związanych z funkcjonowaniem tych dróg/ulic, oraz stalych organizacji ruchu.

Zamówienia dla zadań III/1, III/2, IV/1 i IV/2 zostaną udzielone na zasadach i warunkach określonych dla zamówień podstawowych określonych w zadaniu III/1, III/2, IV/1 i IV/2, do wysokości 25% wartości zamówienia podstawowego danego zadania. Realizacja robót i usług dla danego zadania polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych lub usług będzie następować w taki sam sposób i na warunkach jak zamówienie podstawowe danego zadania, określonych w dokumentach postępowania dla danego zadania.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiajacy dokona oceny ofert na podstawie kryteriów i na zasadach określonych w SWZ (Rozdział XXI)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie danego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie danego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
4) zdolności technicznej lub zawodowej: dla zadania III/1, III/2, IV/1 i IV/2 - warunek dotyczy każdego z 4 zadań:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże:

a. że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane, gdzie przedmiotem każdej była budowa lub rozbudowa drogi/ulicy, o nawierzchni utwardzonej jezdni
i powierzchni co najmniej 6 000 m2 obejmując zakresem co najmniej nawierzchnie drogowe .

b. dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia tj. min. 1 osobą pełniącą funkcje kierownika budowy:
a) posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie robót objętych niniejszym zamówieniem,
b) posiadającymi co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności, liczone od momentu uzyskania uprawnień budowlanych,
Uwaga:
1) Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21.03.1985r
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z późn. zm.).
2) Osoby, o których mowa powyżej powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi oraz być zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r poz. 1117) lub spełniać warunki, o których mowa w art. 12a ustawy Prawo budowlane tj. jej odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniać wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
3) Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności, nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art.12a ustawy Prawo budowlane oraz zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) dot. zadania III/1, III/2, IV/1, IV/2 - W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu niezależnie do innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
– załącznik nr 7.1/III, 7.2/III, 7.1/IV i 7.2/IV do SWZ w zakresie dot. danego zadania.

b) Odpis lub Informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) dot. zadania III/1, III/2, IV/1, IV/2 - W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, ilości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 5.1/III, 5.2/III, 5.1/IV i 5.2/IV do SWZ w zakresie dot. danego zadania.

b) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6.1/III, 6.2/III, 6.1/IV i 6.2/IV do SWZ w zakresie dot. danego zadania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie danego zadania. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8.1/III, 8.2/III, 8.1/IV i 8.2/IV do SWZ w zakresie dot. danego zadania.

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. W przypadku złożenia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, dokument ten powinien być wystawiony na wszystkich współpartnerów łącznie, a nie na pełnomocnika lub jednego ze współpartnerów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

trakcie realizacji umowy, postanowienia umowy mogą ulec zmianom pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zakres zmian określono w w załączniku do SWZ (wzór umowy)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-31 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: przetargi.pzpkozienice.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-31 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-29

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający wskazuje, iż do negocjacji ofert danego zadania zaprosi 3 wykonawców którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu i które zawierają najniższe ceny spośród cen ofert złożonych w danym zadaniu.

Jeżeli liczba wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie złożyli a danym zadaniu oferty niepodlegające odrzuceniu jest mniejsza niż 3, Zamawiający kontynuuje postępowanie.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Planowane finansowanie inwestycji obejmującej zadania – III/1, III/2, IV/1 i IV/2:
1) Ze środków własnych Budżetu Gminy Kozienice,
2) Ze środków pochodzących z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
– etap II.
Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia danego zadania zostanie wypłacona
w częściach, po zakończeniu i odbiorze wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji według zasad Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – etap II na podstawie określonego
i uzgodnionego przez strony umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego prac. Ramowy harmonogram płatności stanowi załącznik do SWZ

1) Pierwsza płatność wynagrodzenia Wykonawcy po uzyskaniu zaawansowania finansowego realizacji zakresu objętego daną umowy w wysokości min. 5% wartości wynagrodzenia umownego Wykonawcy, zgodnie
z ustalonym na etapie realizacji harmonogramem rzeczowo – finansowym.
2) Kolejne płatności po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji wg zasad określonych w umowie.
Szczegółowe płatności – określi harmonogram rzeczowo finansowy sporządzany po podpisaniu umów.
Do obowiązku Wykonawcy należy zapewnienie finansowania danego zadania na zasadach wskazanych we wzorach umów stanowiących Załączniki nr 9.1/III, 9.2/III, 9.1/IV i 9.2/IV do SW w zakresie dot. danego zadania.
1. Przedmiotem zamówienia jest „Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice – etap II”. Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze Wstępną Promesą Nr 01/2021/5194/PolskiLad dot. realizacji przez Gminę Kozienice inwestycji: „Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice – etap II”.
Przedmiot postępowania przewiduje realizację z podziałem na 4 zadania. Wykonawca może złożyć oferty na wszystkie zadania (oddzielnie na każde zadanie) określone w swz lub na dowolnie wybrane zadanie tego postępowania.
2. Postępowanie obejmuje kompleksowe wykonanie wszystkich robót budowlanych i usług związanych z realizacją zadania III/1, III/2, IV/1 i IV/2, w tym robót przygotowawczych, pomocniczych, towarzyszących, opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z obsługą i inwentaryzacją geodezyjną oraz opracowanie dokumentacji projektowej – dla zadania IV/1 i IV/2.
1. Termin realizacji zamówienia:
1) zadanie III/1 - w terminie do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy lecz nie później niż do dnia 30.09.2023r.
2) zadanie III/2 - w terminie do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy lecz nie później niż do dnia 30.09.2023r.
3) zadanie IV/1 - w terminie do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy lecz nie później niż do dnia 30.09.2023r. przy czym:
etap I – obejmujący wykonanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji
o pozwoleniu na budowę lub ZRID w terminie do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy,
etap II – wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w terminie do
9 miesięcy od dnia przekazania placów budów. Zamawiający przekaże Wykonawcy tereny budów w ciągu 3 dni po odebraniu bez zastrzeżeń dokumentacji projektowych wraz z pozwoleniami na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót,
4) zadanie IV/2 - w terminie do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy lecz nie później niż do dnia 30.09.2023r. przy czym:
etap I – obejmujący wykonanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji
o pozwoleniu na budowę lub ZRID w terminie do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy,
etap II – wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w terminie do
9 miesięcy od dnia przekazania placów budów. Zamawiający przekaże Wykonawcy tereny budów w ciągu 3 dni po odebraniu bez zastrzeżeń dokumentacji projektowych wraz z pozwoleniami na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.