eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Cz.1.Zaproj. i wykon. remontu mostu i kładki dla pieszych przez rz.Dulcza w m.Pilzno w ciągu DK nr 73a w km 0+773. Cz.2.Zaproj. i wykon. remontu przepustu w ciągu DK nr 94 w m.Duńkowice w km 670+728.Ogłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Cz.1.Zaproj. i wykon. remontu mostu i kładki dla pieszych przez rz.Dulcza w m.Pilzno w ciągu DK nr 73a w km 0+773. Cz.2.Zaproj. i wykon. remontu przepustu w ciągu DK nr 94 w m.Duńkowice w km 670+728.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD Oddział w Rzeszowie

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01751157500122

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Legionów 20

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-959

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Cz.1.Zaproj. i wykon. remontu mostu i kładki dla pieszych przez rz.Dulcza w m.Pilzno w ciągu DK nr 73a w km 0+773. Cz.2.Zaproj. i wykon. remontu przepustu w ciągu DK nr 94 w m.Duńkowice w km 670+728.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-64e62ee9-cee6-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159843

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00122567/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Zaprojektowanie i wykonanie remontu Cz1. mostu i kładki dla pieszych przez rz. Dulcza w m. Pilzno w ciągu DK nr 73a, Cz2. przepustu w ciągu DK nr 94 w m. Duńkowice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gddkia.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gddkia.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W przypadku posiadania konta na Platformie - zgłoszenie do postęp. wymaga zalogowania Wyk. do Platformy; po wprowadzeniu danych użytkownika, tj. adresu e-mail oraz hasła, zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę; gdy Wyk. nie posiada konta na Platformie–należy w zakładce „Postępowania”, „Lista postępowań otwartych” wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia „zgłoś się do udziału w postępowaniu” przejść do Formularza rejestracyjnego; - po wypełnieniu Form. Rejestr. Wyk. otrzymuje e-mail informujący, że może dokonać pierwszego logowania. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może potrwać do 24h (8h roboczych). Kwalifikowany podpis elektroniczny: dla dok. w „pdf” zaleca się podpis PAdES, dla dok. w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpis XAdES. Podpis osobisty:- w przypadku wykorzystywania aplikacji eDO App (obsługuje tylko dok. w pdf) na telefonach z obsługą technologii NFC wielkość dok. nie może przekraczać 5 MB,- dla dok. w „pdf” zaleca się podpis wew. (otoczony),- dok. w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zew. lub otaczającym. Podpis zaufany: wielkość plików nie może przekraczać 10 MB,- dla dok. w „pdf” zaleca się podpis PAdES (podpisany plik ma rozszerzenie.pdf), dok. w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać XAdES (podpisany plik ma rozszerzenie .xml).W przypadku korzystania z wariantu składania podpisów zew. konieczne jest załączenie na Platformę odpowiedniej pary plików, tj. pliku podpisywanego oraz pliku zawierającego
podpis. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 Mb/s;- komputer klasy PC lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugerujemy nie starsze niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania) zainstalowana dowolna wersja przeglądarki internetowej –sugerujemy najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera;- włączona obsługa
JavaScript;- zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie „pdf”).Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawatj.m.in.:.doc, .docx, .txt,.xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, przy czym Zamawiający zaleca wykorzystywanie plików w formacie.pdf. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 250 MB, a w przypadku dokumentów
podpisanych podpisem zaufanym do 10 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Kodowanie i czas odbioru danych: pliki Oferty załączone przez Wyk. na Platformie i zapisane, widoczne są w Platformie jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zam. po upływie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dok. elektr. datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dok. w „Data przesłania”. Dokumentacja postęp. dostępna jest na Platformie w zakładce „Załączniki organizatora”. Pobranie dok. następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”. Pozostałe informacje w pkt 14.10 - 14.12 IDW

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00 874 Warszawa, tel. (022) 3758888,email:kancelaria@gddkia.gov.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, począwszyod1stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z prawem dostępu do danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz Ogłoszenie pkt. RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: O/RZ.D-3.2411.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Część 1. Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu i kładki dla pieszych w ciągu DK 73a w m. Pilzno w km 0+773.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych poniżej kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji Umowy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Część 2. Zaprojektowanie i wykonanie remontu przepustu w ciągu DK nr 94 w m. Duńkowice w km 670+728.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych poniżej kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji Umowy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
„Nie dotyczy”
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
„Nie dotyczy”
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca musi wykazać:
Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż:
Część 1: 1 220 000,00 PLN
Część 2: 305 000,00 PLN;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków w pkt 8.2.3) IDW Wykonawcy wykazują łącznie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) dotyczącej Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

Dla części 1:
1 zadania lub 2 zadań obejmującego/-cych przebudowę, budowę obiektu/-ów mostowego/-ych lub remont obiektu/-ów mostowego/-ych, zlokalizowanego/-ych w ciągu drogi klasy min. G, o łącznej wartości przebudowy lub budowy lub remontu obiektu/-ów co najmniej:
1 220 000,00 PLN netto,

Dla części 2:
1 zadania lub 2 zadań obejmującego/-cych przebudowę, budowę, remontu obiektu/-ów mostowego/-ych lub przepustu/-ów, zlokalizowanego/-ych w ciągu drogi klasy min. G, o łącznej wartości przebudowy lub budowy lub remontu obiektu/-ów co najmniej:
305 000,00 PLN netto

Za obiekt mostowy Zamawiający uzna obiekt mostowy w rozumieniu Ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

„Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie Świadectwa Przejęcia (wydanego zgodnie z Subklauzulą 10.1 dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie końcowego Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).”
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku
w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (wydanego zgodnie z Subklauzulą 10.1 dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania końcowego Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
Zgodnie z art. 117 ust 1. Ustawy PZP, Zamawiający zastrzega, że warunek opisany w punkcie 8.2.4)a) IDW nie podlega sumowaniu, oznacza to, że
w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeden z wykonawców musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem.

b) dotyczącej osób:

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:
Osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektanta Mostowego:
• Wymagana liczba osób: 1
Wymagania:
Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w branży mostowej lub równoważne uprawnienia konstrukcyjno-budowlane
Doświadczenie zawodowe:
Dla części 1:
Osoba, która opracowała (była autorem lub współautorem) co najmniej:
− dwie dokumentacje projektowe (projekt budowlany + projekt wykonawczy) budowy/przebudowy,
lub
− dwa projekty wykonawcze remontu;
mostu stałego/wiaduktu/estakady/kładki, zlokalizowanego/-ych w ciągu drogi klasy min. G, dla obiektu o długości całkowitej min. 15,0 mb, na podstawie których uzyskano pozwolenie na budowę, decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji lub zgłoszenie robót budowlanych,
na stanowisku: projektanta branży mostowej lub sprawdzającego branży mostowej.
Dla części 2:
Osoba, która opracowała (była autorem lub współautorem) co najmniej:
− dwie dokumentacje projektowe (projekt budowlany + projekt wykonawczy) budowy/przebudowy,
lub
− dwa projekty wykonawcze remontu;
mostu stałego/wiaduktu/estakady/kładki, zlokalizowanego/-ych w ciągu drogi klasy min. G, dla obiektu o długości całkowitej min. 6,0 mb, lub przepustu o świetle poziomym min. 2,0 mb, na podstawie których uzyskano pozwolenie na budowę, decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji lub zgłoszenie robót budowlanych, na stanowisku: projektanta branży mostowej lub sprawdzającego branży mostowej.

Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Robót Mostowych:
• wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe:
Dla części 1:
Doświadczenie w realizacji 1 zadania lub 2 zadań obejmującego/-cych przebudowę, budowę obiektu/-ów mostowego/-ych lub remont obiektu/-ów mostowego/-ych, zlokalizowanego/-ych w ciągu drogi klasy min. G, od rozpoczęcia robót do wykonania zadania o łącznej wartości budowy lub przebudowy obiektu/-ów co najmniej:
1 220 000,00 PLN netto,

Doświadczenie zawodowe:
Dla części 2:
Doświadczenie w realizacji 1 zadania lub 2 zadań obejmującego/-cych przebudowę, budowę/remont obiektu/-ów mostowego/-ych lub przepustu/-ów, zlokalizowanego/-ych w ciągu drogi klasy min. G, od rozpoczęcia robót do wykonania zadania o łącznej wartości budowy, przebudowy lub remontu obiektu/-ów co najmniej:
305 000,00 PLN netto

od rozpoczęcia robót do wykonania zadania na stanowisku/stanowiskach:
Kierownik Budowy
lub
Kierownik Robót Mostowych
lub
Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej

Za okres trwania robót budowlanych należy rozumieć okres od daty wpisu do Dziennika Budowy o rozpoczęciu robót budowlanych do daty wystawienia Świadectwa Przejęcia (wydanego zgodnie z Subklauzulą 10.1 dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisania końcowego Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

Za obiekt mostowy Zamawiający uzna obiekt mostowy w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień zawarcia Umowy/-ów na realizację zadania/zadań wykazanego/wykazanych w ramach warunku opisanego powyżej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków w zakresie Osób, Wykonawcy wykazują łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca składa:
oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
• art. 108 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp,
• art. 108 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
• art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
• art. 108 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp,
• art. 109 ust. 1 pkt 4), 5) i 7) ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu Wykonawca składa:
a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Okres 5 lat liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Część 1: 36 500,00 PLN (słownie – trzydzieści sześć tysięcy pięćset złotych 00/100);
Część 2: 9 100,00 PLN (słownie – dziewięć tysięcy sto złotych 00/100);

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego, oraz w przypadkach, o których mowa w pkt 9.2. IDW, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu
Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 8.2. IDW.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.2 IDW
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego:
1) w pkt. 8.2.4) IDW wykazuje co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
2) w pkt. 8.2.4) IDW wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego
złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 10 IDW, przy czym:
1) podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 10.8. IDW składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy,
który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 8.2 IDW;
2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 10.7. IDW składa każdy z nich

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami PPU

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-17 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty powinny by złożone za pośrednictwem Platformy zakupowej https:// gddkia.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-17 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Kodeks cywilny , ustawie Prawo
zamówień publicznych, ustawie Prawo Budowlane . Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania usług projektowych oraz robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. 3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Pozostałe
wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SWZ. 4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. 5. Wraz z Ofertą Wykonawca zobowiązany jest
złożyć za pośrednictwem Platformy: 1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca w Formularzu Oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w
odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby; w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww.
dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może
żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego
dokumentów; 2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub
podmiotu udostępniającego zasoby chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa
wpkt16.6. ppkt1) IDW; 3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarciaumowy;4) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z
uwzględnieniem postanowień pkt 18.3. IDW; 5) zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 11.3. IDW, w przypadku gdy
Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu wraz z pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z
dokumentów, o których mowa wpkt.16.6.ppkt 1) IDW; 6) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, o którym mowa wart. 117ust. 4 ustawy Pzp; 7) oświadczenie wymagane postanowieniami pkt 10.2.,11.9. i 13.3.
IDW. 6. Wykonawca jest zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. TERMIN
WYKONANIA ZAMÓWIENIA Dla części 1 i 2: 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
8. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w
stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art.
7ust.1ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego .

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.