eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbrówno › Budowa Sali gimnastycznej z pracowniami dydaktycznymi przy Publicznej Szkole Podstawowej w Elgnowie wraz z wyposażeniemOgłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa Sali gimnastycznej z pracowniami dydaktycznymi przy Publicznej Szkole Podstawowej w Elgnowie wraz z wyposażeniem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DĄBRÓWNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743210

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 21

1.5.2.) Miejscowość: Dąbrówno

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-120

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@dabrowno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dabrowno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa Sali gimnastycznej z pracowniami dydaktycznymi przy Publicznej Szkole Podstawowej w Elgnowie wraz z wyposażeniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a67791f6-cfa9-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159801

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027334/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa Sali gimnastycznej z pracowniami dydaktycznymi przy PSP Elgnowie wraz z wyposażeniem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamowienia/5b8afe5f-60c3-4b68-85ff-6af3093458dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-dabrowno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej określono w § 14 i § 16 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zostały określone w § 30 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zostały określone w § 30 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DRZ.271.2.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sali gimnastycznej z pracowniami dydaktycznymi przy Publicznej Szkole Podstawowej w Elgnowie wraz z wyposażeniem oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie i/lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wydanego na podstawie przepisu art. 54 ust. 2 ustawy Prawo budowlane lub wydanego na wniosek Wykonawcy po upływie terminu do wniesienia sprzeciwu, wydanej/nych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie zamówienia.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w celu realizacji inwestycji pn.: „Budowa sali gimnastycznej z pracowniami dydaktycznymi przy PSP Elgnowie wraz z wyposażeniem”, obejmującej budowę budynku sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami zaplecza oraz łącznika z istniejącym budynkiem szkoły. W budynku poza salą sportową oraz pomieszczeniami zaplecza znajdą się również dodatkowe sale dydaktyczne oraz łazienki. Istniejąca infrastruktura techniczna zostanie dostosowana w zakresie występujących kolizji. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu zostaną ograniczone do minimum i obejmą takie elementy jak: wykonanie nawierzchni utwardzonych na dojściach do projektowanego budynku, wykonanie nawierzchni placu z podbudową spełniającą wymagania drogi przeciwpożarowej, odtworzenie nawierzchni uszkodzonych podczas realizacji prac, rekultywację terenów zielonych wokół projektowanego budynku.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia jest podzielona na 2 etapy opisane jako Etap I oraz Etap II:
1) ETAP I – wykonanie dokumentacji projektowej, w tym budowlanej oraz wykonawczej sporządzonej w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z koncepcją architektoniczną i wytyczne Zamawiającego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę/zaświadczenia/ń o przyjęciu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
2) ETAP II – wykonanie robót budowlanych wraz ze wszystkimi innymi towarzyszącymi pracami oraz uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i/lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wydanego na podstawie przepisu art. 54 ust. 2 ustawy Prawo budowlane lub wydanego na wniosek Wykonawcy po upływie terminu do wniesienia sprzeciwu, wydanej/nych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie zamówienia oraz pełnienie nadzoru autorskiego na budowie podczas realizacji zadania.
3. Roboty budowlane należy wykonać z uwzględnieniem następujących uwag:
1) Zamawiający wymaga prowadzenia robót budowlanych na terenie nieruchomości czynnego obiektu użyteczności publicznej oraz w czynnym obiekcie przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich warunków higieniczno-sanitarnych, dostawy ciepła oraz energii elektrycznej w celu możliwości normalnego funkcjonowania placówki oświatowej.
2) Wykonawca zobowiązany jest do:
a) zapewnienia ciągłości w dostawie ciepłej wody w okresie funkcjonowania placówki oświatowej tj. od dnia podpisania umowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy w celu możliwości użytkowania przez Użytkownika placówki w bezpieczny i prawidłowy sposób podczas prowadzenia przez Wykonawcę robót.
b) zapewnienia ciągłości w dostawie ciepła w okresie funkcjonowania placówki oświatowej tj. od dnia podpisania umowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, w celu możliwości użytkowania przez Użytkownika placówki w bezpieczny i prawidłowy sposób podczas prowadzenia przez Wykonawcę robót.
c) zapewnienia ciągłości w dostawie energii elektrycznej w okresie funkcjonowania placówki oświatowej tj. od dnia podpisania umowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy w celu możliwości użytkowania przez Użytkownika placówki w bezpieczny i prawidłowy sposób podczas prowadzenia przez Wykonawcę robót.
d) zapewnienia ciągłości w dostawie zimnej wody i funkcjonowania instalacji kanalizacji sanitarnej w okresie funkcjonowania placówki oświatowej tj. od dnia podpisania umowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy w celu możliwości użytkowania przez Użytkownika placówki w bezpieczny i prawidłowy sposób podczas prowadzenia przez Wykonawcę robót.
e) uzgodnienia terminów ewentualnych przerw w dostawie mediów nie powodujących braku możliwości normalnego funkcjonowania placówki oświatowej, z odpowiednimi służbami oraz przedstawicielami placówki.
f) zapewnienia bezpiecznego, wygodnego dojścia do budynku szkoły, boisk sportowych w okresie funkcjonowania placówki oświatowej tj. od dnia podpisania umowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy w celu możliwości użytkowania przez Użytkownika placówki w bezpieczny i prawidłowy sposób podczas prowadzenia przez Wykonawcę robót.
g) Wykonawca obejmie, w ramach niniejszego zamówienia, serwisem zamontowane urządzenia przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, liczony od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Serwis winien obejmować wszelkie wytyczne producenta w tym m.in. częstotliwość serwisowania urządzeń, wymianę elementów objętych serwisem, w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji zamontowanych urządzeń oraz zapewniania utrzymania warunków gwarancji.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ.
5. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub/i podwykonawcę i/lub dalszego podwykonawcę wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 6, określone w Opisie przedmiotu zamówienia. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych, Wykonawca będzie zobowiązany zatrudnić na czas realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 5, zwane dalej pracownikami, na podstawie umowy o pracę pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6. Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) prace rozbiórkowe, prace montażowe, murowanie, tynkowanie, malowanie, prace porządkowe – sprzątanie terenu, przygotowanie terenu, roboty instalacyjne oraz pozostałe roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne,
2) operatorzy maszyn sprzętu i urządzeń (obsługa sprzętu, maszyn i urządzeń), obejmujące cały zakres rzeczowy zamówienia wskazany w SWZ, dokumentacji technicznej oraz niniejszej umowie
– których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
7. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedłożył oświadczenie, iż osoby skierowane do realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 5, są zatrudnione na umowę o pracę. Oświadczenie powinno być złożone najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy i powinno zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj zawartej umowy o pracę, okres zatrudnienia, stanowisko i zakres obowiązków pracownika, dla każdej osoby skierowanej do realizacji zamówienia. Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia może żądać kopii umów o pracę i/lub innych dokumentów, o których mowa w art. 438 ust. 2 ustawy, z których jednoznacznie będzie wynikać, iż skierowane do realizacji zamówienia osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
8. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumentów, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SWZ wzorze umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, umową cywilnoprawną.
9. Powyższe wymogi dotyczą również podwykonawców i dalszych podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45000000-7 - Roboty budowlane

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45233140-2 - Roboty drogowe

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert określono szczegółowo w § 22 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie prawnym - Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w niniejszym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w niniejszym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 000 000,00 zł,
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:
Wykonawca wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, w formule zaprojektuj i wybuduj, sali gimnastycznej o kubaturze nie mniejszej niż 4 000 m3, której wartość wyniosła co najmniej 3 000 000,00 zł brutto.
lub
b) co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu projektu sali gimnastycznej o kubaturze nie mniejszej niż 4 000 m3, który został zrealizowany, a budynek oddany do użytkowania oraz co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sali gimnastycznej o kubaturze nie mniejszej niż 4 000 m3, której wartość wyniosła co najmniej 3 000 000,00 zł brutto
Uwaga
W przypadku wykazywania spełniania warunku, w zakresie określonym w pkt 4, przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) warunek określony w lit. a musi w całości spełniać jeden z wykonawców (członek konsorcjum).
Wykonawca, który wykaże doświadczenie nabyte w ramach kontraktu realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) będzie zobowiązany wykazać, że faktycznie osobiście realizował wykazywany zakres prac. Wykonawca będzie zobowiązany wykazać dokumenty jednoznacznie wskazujące jakie roboty wykonywał osobiście.
Ponadto:
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
1) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę Izbę z określonym w niej terminem ważności, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa,
2) co najmniej jedną osobą, pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa,
3) co najmniej jedną osobą, pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą doświadczenie w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
4) co najmniej jedną osobą, pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną bez ograniczeń, wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą doświadczenie w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
5) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta - osoba posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
6) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta - osoba posiada uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
7) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta - osoba posiada uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
8) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta - osoba posiada uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
Uwaga:
Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w ust. 3, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdza spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo,
2) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8. W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego aktualny na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:
1) oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi, że przygotowanie oferty w postępowaniu było niezależne od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 3 stosuje się.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty określone w ust. 1 i 2 obowiązują oddzielnie każdego z Wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
3) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy,
4) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

2. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą,
w wysokości 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100)
W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza w tytule przelewu należy wpisać wadium i numer postępowania.
3. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Nie jest dopuszczalna bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. w banku.
5. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego:
Nr 75 8823 0007 2001 0100 1847 0004
tytuł: „Wadium DRZ.271.2.4.2023”
6. Wadium wniesione przelewem na konto uznane będzie za wniesione w terminie, jeżeli przed terminem składania ofert konto Zamawiającego będzie uznane kwotą wadium.
7. Wykonawca wnoszący wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy występujący wspólnie winni spełniać łącznie warunki udziału w postępowaniu, lecz żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
3. Spółka cywilna (wspólnicy spółki cywilnej) będzie uważana za Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Przez spółkę cywilną należy rozumieć spółkę,
o której mowa w art. 860-875 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SWZ, są obowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w §11 i §12 SWZ przy czym:
1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w §12 SWZ składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w SWZ.
2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w §11 SWZ składa każdy z nich.
3) Postanowienia niniejszej SWZ dotyczące „Wykonawcy” stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Zamawiający może skorzystać z prawa żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta złożona przez takich Wykonawców zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
5) Zaleca się, aby w przypadku, gdy Wykonawcy występujący wspólnie wnoszą wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, w treści gwarancji lub poręczenia w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, zostały wskazane, jako wykonawcy zamówienia publicznego, wszystkie podmioty występujące wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określono szczegółowo we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-21 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-dabrowno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-21 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-20

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1) Cena ofertowa (C) – znaczenie 60%, maksymalnie 60 pkt,
2) Okres udzielonej gwarancji (G) – znaczenie: 20%, maksymalnie 20 pkt,
3) Doświadczenie projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (D) – znaczenie: 20%, maksymalnie 20 pkt

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.