eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW MIESZKLANYCH WIELRODZINNYCH PRZY UL. WŁOCŁAWSKIEJ 179 I 181 W TORUNIUOgłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW MIESZKLANYCH WIELRODZINNYCH PRZY UL. WŁOCŁAWSKIEJ 179 I 181 W TORUNIU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870485050

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Watzenrodego 17

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ttbs@ttbs.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ttbs.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW MIESZKLANYCH WIELRODZINNYCH PRZY UL. WŁOCŁAWSKIEJ 179 I 181 W TORUNIU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-62c60d5c-cfaa-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159770

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https:??ttbs.ezamawiający.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https:??ttbs.ezamawiający.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: wg SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https:??ttbs.ezamawiający.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 4/LW/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1/ Remont i przebudowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Włocławskiej 179 i 181 w Toruniu o następujących parametrach:
a/ istniejąca powierzchnia zabudowy - 728,60m2
b/ Charakterystyczne parametry budynku przy Włocławskiej 179 – 14 mieszkań:
 powierzchnia użytkowa mieszkań - 1668,98 m2
c/ Charakterystyczne parametry budynku przy ul. Włocławskiej 181 – 18 mieszkań:
 powierzchnia użytkowa mieszkań ` - 708,70 m2
d/ powierzchnia komórek lokatorskich - 167,38 m²
2/ Przedmiot zamówienia obejmuje również przygotowanie wszystkich dokumentów w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i świadectw charakterystyk energetycznych, w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 11 do SWZ.
3/ Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany na podstawie dokumentacji opracowanej w poszczególnych branżach – sporządzonej przez firmę: P.U.I. BUDOPROJEKT Sp. z o.o. ul. Szosa Chełmińska 119, 87-100 Toruń – projekt budowlany i wykonawczy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45211340-4 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 93

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin

4.3.6.) Waga: 2

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postepowaniu wg SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100 000,00zł ( słownie: sto tysięcy złotych 00/100)
1. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
2. Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu nr
93 1130 1075 8100 0000 0001 2775.
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.
3. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postepowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego paragrafu.
6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą), zobowiązany jest przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 450 ust. 2 ustawy.
5. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na konto:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu
nr 93 1130 1075 8100 0000 0001 2775
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w ustawie oraz w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (załącznik nr 10 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.

Zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, tj. np.: - konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, - wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji zamówienia, - okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej, tj. kolizje z sieciami infrastruktury utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, a także warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów - działania organów administracji, np. przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień,
2) zmiana sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku zaistnienia warunków faktycznych na terenie budowy, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy, takich jak: warunki, kolizje z sieciami infrastruktury, warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych, wystąpienie istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to realizację określonego rodzaju robót, lub spowoduje wadliwe ich wykonanie,
3) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane – wynikających z przyczyn losowych na wniosek Wykonawcy, z wadliwie wykonywanych obowiązków na wniosek Zamawiającego oraz pracowników fizycznych wskazanych w załączniku nr 11 do Umowy na wniosek Wykonawcy,
4) zmiana podmiotów trzecich, na zasobach których Wykonawca opierał się wskazując, na podstawie art. 118 ust. 2 Pzp, spełnienie warunków udziału w postępowania, pod warunkiem spełnienia przez te podmioty warunków określonych w specyfikacji warunków zamówienia,
5) zmiany podwykonawców wskazanych w umowie na skutek zdarzeń losowych lub wypowiedzenia umowy przez Generalnego Wykonawcę, przy czym powierzenie robót kolejnym wykonawcom może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego,
6) zmiany, które są korzystne dla Zamawiającego, np. modyfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny za wykonanie zamówienia, zamiana materiałów na inne o parametrach nie gorszych niż projektowane,
7) zmiana obowiązującej stawki VAT - w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie brutto będzie ustalone w oparciu o nową stawkę VAT,
8) zmiany wynagrodzenia. W przypadku niewykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze zobowiązaniem lub zmniejszenia zakresu robót przez Zamawiającego, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone o wartość robót niewykonanych, zgodnie z zasadami ustalonymi w § 12 ust. 6.
9) zmiany wynagrodzenia – w przypadku konieczności zwiększenia zakresu robót przez Zamawiającego, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie powiększone o wartość robót wykonanych, zgodnie z zasadami ustalonymi w § 12 ust. 6.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-17 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ttbs.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-17 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-16

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.