eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Remont dachu bry造 g堯wnej budynku Szko造 Podstawowej nr 2 w Olsztynie przy ul. Ko軼iuszki 70Og這szenie z dnia 2023-03-31

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Remont dachu bry造 g堯wnej budynku Szko造 Podstawowej nr 2 w Olsztynie przy ul. Ko軼iuszki 70

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Olsztyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742362

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Pl. Jana Paw豉 II 1

1.5.2.) Miejscowo嗆: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-101

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: warmi雟ko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olszty雟ki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://umolsztyn.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Remont dachu bry造 g堯wnej budynku Szko造 Podstawowej nr 2 w Olsztynie przy ul. Ko軼iuszki 70

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-5adfb3e0-cef6-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00159705

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-03-31

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00031934/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.4 Przebudowa dachu na budynku SP nr 2 w Olsztynie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://zamowienia.olsztyn.eu/

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.olsztyn.eu/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Szczeg馧owe wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania dokument闚 elektronicznych, elektronicznych kopii dokument闚 i o鈍iadcze oraz informacji przekazywanych przy ich u篡ciu opisane zosta造 pod linkiem https://zamowienia.olsztyn.eu/#/help w nast瘼uj帷ym zakresie:
a) regulamin korzystania z Platformy zam闚ie publicznych Gminy Olsztyn,
b) instrukcja dla Wykonawcy,
c) help desk Platformy zam闚ie publicznych Gminy Olsztyn: hd@zeto.lublin.pl

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego s przetwarzane dane osobowe podlegaj帷e ochronie zgodnie z przepisami Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE.L. z 2016r. Nr 119, stron. 1) (dalej jako: „RODO”) oraz przepisami krajowymi. Dane te mog dotyczy tak samego Wykonawcy (osoby fizycznej prowadz帷ej dzia豉lno嗆 gospodarcz), jego pe軟omocnika (osoby fizycznej), jak te informacji o osobach, kt鏎e w swojej ofercie Wykonawca przedk豉da celem wykazania spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania, jak i potwierdzenia wymog闚 Zamawiaj帷ego dotycz帷ych wykonania przedmiotu zam闚ienia. Szczeg馧owo o obowi您ku informacyjnym RODO opisano w Rozdziale XXX SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Administratorem danych osobowych w zakresie dotycz帷ym zarz康zania Platform zam闚ie publicznych Gminy Olsztyn wobec danych Wykonawc闚 zarejestrowanych na Platformie zwi您anych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach funkcjonowania Platformy jest Zak豉d Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o. o. z siedzib w Lublinie przy ul. Diamentowej 2. Szczeg馧owo o ograniczeniach stosowania RODO opisano w Rozdziale XXX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest wykonanie rob鏒 maj帷ych na celu remont konstrukcji dachowej oraz poszycia dachu i u這瞠nie dach闚ki, wraz z wykonaniem instalacji odgromowej na bryle g堯wnej budynku Szko造 Podstawowej nr 2 w Olsztynie, ul. Ko軼iuszki 70.
2. Zakres rob鏒 obejmuje w szczeg鏊no軼i:
1) roboty bran篡 budowlanej:
a) roboty rozbi鏎kowe i przygotowawcze,
b) uzupe軟ienie element闚 konstrukcyjnych,
c) prace impregnacyjne,
d) roboty izolacyjne,
e) roboty blacharsko-dekarskie,
f) roboty murowe,
g) roboty z p造t g-k,
2) roboty bran篡 elektrycznej:
a) roboty demonta穎we,
b) instalacja odgromowa,
c) pomiary i badania.
3. Szczeg馧owy zakres rob鏒 zosta豉 zawarty w rozdziale nr III SWZ oraz w dokumentacji technicznej stanowi帷ej za陰czniknr 7 do SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45260000-7 - Roboty wzakresie wykonywania pokry ikonstrukcji dachowych iinne podobne roboty specjalistycze

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 3 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja jako軼i i r瘯ojmi za wady

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Zamawiaj帷y wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – to w tym okresie wykaza si do鈍iadczeniem polegaj帷ym na nale篡tym zrealizowaniu: jednej roboty budowlanej polegaj帷ej na budowie i/lub remoncie i/lub przebudowie dachu o ca趾owitej warto軼i wykonanych rob鏒 nie mniejszej ni 500 000,00 z /brutto/, obejmuj帷ych m.in. roboty bran篡 budowlanej.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: o鈍iadczenie w zakresie okre郵onym w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym Wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert albo o鈍iadczenie o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi, 瞠 przygotowanie oferty nast徙i這 niezale積ie od innego Wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: w celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, Wykonawca sk豉da:
a) wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane,
b) dowody okre郵aj帷e, czy roboty wskazane w wykazie, o kt鏎ym mowa w pkt. a) zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li Wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Wykonawca wraz z FORMULARZEM OFERTY sporz康zonym wg za陰cznika nr 1 do SWZ sk豉da:
1) pe軟omocnictwo upowa積iaj帷e do z這瞠nia oferty, o ile ofert sk豉da pe軟omocnik,
2) pe軟omocnictwo dla pe軟omocnika do reprezentowania w post瘼owaniu Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia – dotyczy ofert sk豉danych przez Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia,
3) o鈍iadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu za陰cznik nr 2 do SWZ, spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu za陰cznik nr 3 do SWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiaj帷ego,
4) zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚 - za陰cznik nr 4 do SWZ - je瞠li dotyczy,
5) o鈍iadczenie w przypadku z這瞠nia oferty przez Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, z kt鏎ego powinno wynika, kt鏎e roboty budowlane wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy wyst瘼uj帷y wsp鏊nie – Za陰cznik nr 5 do SWZ - je瞠li dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1. Ka盥y Wykonawca zobowi您any jest zabezpieczy sw ofert wadium w wysoko軼i: 25.000,00 z.
2. Wadium musi by wniesione przed up造wem terminu sk豉dania ofert w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach, w zale積o軼i od wyboru Wykonawcy:
1) pieni康zu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Handlowy SA, numer konta: 77 1030 1508 0000 0008 2300 1003 (w tytule przelewu nale篡 wpisa nazw post瘼owania i NIP Wykonawcy),
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i.
3. Wadium wniesione w pieni康zu przelewem na rachunek bankowy musi wp造n望, najp騧niej przed up造wem terminu sk豉dania ofert. Zamawiaj帷y b璠zie uwa瘸 za skuteczne wniesienie wadium tylko w闚czas, gdy bank prowadz帷y rachunek Zamawiaj帷ego potwierdzi, 瞠 otrzyma taki przelew przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
4. Wadium wnoszone w formie por璚ze lub gwarancji powinno by z這穎ne w postaci dokumentu elektronicznego i musi obejmowa ca造 okres zwi您ania ofert.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie niniejszego zam闚ienia, a oferta taka spe軟ia musi nast瘼uj帷e wymagania:
1) Wykonawcy musz ustanowi Pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania ich w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego,
2) pe軟omocnictwo mo瞠 by udzielone w szczeg鏊no軼i:
a) 陰cznie przez wszystkich Wykonawc闚 (jeden dokument),
b) oddzielnie przez ka盥ego z nich (tyle dokument闚 ilu Wykonawc闚).
W ka盥ym jednak przypadku w tre軼i dokumentu / Pe軟omocnictwa zaleca si wymieni wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia i wskaza ich Pe軟omocnika,
3) Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia solidarnie odpowiadaj za podpisanie umowy, wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy,
4) w ofercie powinien by podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z Pe軟omocnikiem Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia,
5) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania post瘼owania), Wykonawcy sk豉daj帷y ofert wsp鏊n (zwani dalej konsorcjum) b璠 mieli obowi您ek przedstawi Zamawiaj帷emu umow reguluj帷 wsp馧prac, kt鏎a powinna zawiera:
a) okre郵enie cz這nk闚 konsorcjum, poprzez podanie nazw podmiot闚, siedzib, numer odpowiedniej ewidencji (dzia豉lno軼i gospodarczej, wpisu do w豉軼iwego rejestru, etc.),
b) wskazanie celu gospodarczego ustanowienia konsorcjum, w spos鏏 precyzyjny wskaza nazw zam闚ienia, okre郵enie Zamawiaj帷ego,
c) okre郵enie udzia逝 stron umowy w realizacji przedmiotu zam闚ienia,
d) szczeg馧owy podzia prac, kt鏎y jasno okre郵i punkty styku mi璠zy konsorcjantami podczas realizacji przedmiotu zam闚ienia,
e) okre郵enie lidera Konsorcjum, jego praw i obowi您k闚,
f) postanowienia dotycz帷e wyga郾i璚ia umowy konsorcjum, okre郵enie czasu obowi您ywania umowy, kt鏎y nie mo瞠 by kr鏒szy, ni okres obejmuj帷y realizacj zam闚ienia oraz czas trwania gwarancji jako軼i i r瘯ojmi. Dat rozpocz璚ia funkcjonowania konsorcjum mo瞠 by dzie podpisania umowy lub wskazana w umowie inna data. Istotne jest, aby konsorcjum by這 powo豉ne najp騧niej w dniu up造wu terminu sk豉dania ofert,
6) w odniesieniu do wymaga postawionych przez Zamawiaj帷ego ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia oddzielnie musi udokumentowa, 瞠 nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczno軼i wskazanych w rozdz. X SWZ,
7) wsp鏊nicy sp馧ki cywilnej s traktowani jak Wykonawcy sk豉daj帷y ofert wsp鏊n i maj do nich zastosowanie zasady okre郵one w ust. 3 niniejszego rozdzia逝. Sp馧ka cywilna ubiegaj帷a si o zam闚ienie musi wyznaczy pe軟omocnika do jej reprezentowania. Ustawowe zasady reprezentacji sp馧ki cywilnej zezwalaj帷e ka盥emu wsp鏊nikowi na jej reprezentowanie w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw, nie spe軟iaj bowiem wymogu z art. 58 ust. 2 ustawy,
8) w przypadku sp馧ki cywilnej art. 58 ust. 2 ustawy nie b璠zie mia zastosowania, je瞠li oferta zostanie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wszystkich wsp鏊nik闚 sp馧ki cywilnej,
9) stosownie do tre軼i art. 117 ust. 4 ustawy, Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie- za陰cznik nr 5 do SWZ, z kt鏎ego powinno wynika, kt鏎e roboty budowlane wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy okre郵a 16 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-04-18 11:30

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert wraz z wymaganymi za陰cznikami nale篡 z這篡 drog elektroniczn za po鈔ednictwem Platformy zam闚ie publicznych Gminy Olsztyn : https://zamowienia.olsztyn.eu/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-18 12:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-05-17

8.5.) Zamawiaj帷y przewiduje wyb鏎 najkorzystniejszej oferty z mo磧iwo軼i negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza stosowa w celu ograniczenia liczby wykonawc闚:

Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 ograniczenia liczby Wykonawc闚, kt鏎ych zaprosi do negocjacji, tj. maksymalnie 3 Wykonawc闚, kt鏎ych niepodlegaj帷e odrzuceniu oferty uzyskaj najwy窺z 陰czn liczb punkt闚 wed逝g kryteri闚 oceny ofert okre郵onych w Rozdziale XVI SWZ.

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je瞠li ma lub mia interes prawny w uzyskaniu zam闚ienia oraz poni鏀 lub mo瞠 ponie嗆 szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj帷ego przepis闚 ustawy, przys逝guj 鈔odki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy: 字odki ochrony prawnej.
2. Odwo豉nie przys逝guje na:
1) niezgodn z przepisami ustawy czynno嗆 Zamawiaj帷ego podj皻 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynno軼i w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia, do kt鏎ej Zamawiaj帷y by obowi您any na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo 瞠 Zamawiaj帷y by do tego obowi您any.
3. Odwo豉nie wnosi si do Prezesa Izby wraz z dowodem uiszczenia wpisu.
4. Terminy na wniesienie odwo豉nia wynosi 5 dni od dnia przekazania informacji
o czynno軼i Zamawiaj帷ego stanowi帷ej podstaw jego wniesienia, je瞠li informacja zosta豉 przekazana przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej.
5. Odwo豉nie wobec tre軼i og這szenia wszczynaj帷ego post瘼owanie o udzielenie zam闚ienia lub wobec tre軼i dokument闚 zam闚ienia wnosi si w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia og這szenia w Biuletynie Zam闚ie Publicznych lub dokument闚 zam闚ienia na stronie internetowej.
6. Odwo豉nie wobec czynno軼i innych ni okre郵one w ust. 4 i 5 wnosi si w terminie 5 dni od dnia, w kt鏎ym powzi皻o lub przy zachowaniu nale篡tej staranno軼i mo積a by這 powzi望 wiadomo嗆 o okoliczno軼iach stanowi帷ych podstaw jego wniesienia.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.