eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawy sprzętu do iniekcji RZP-16/IM/2023Ogłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy sprzętu do iniekcji RZP-16/IM/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ

1.3.) Oddział zamawiającego: Szpital Dziecięcy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000297359

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niekłańska 4/24

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-924

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@nieklanska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieklanska.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy sprzętu do iniekcji RZP-16/IM/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d8577b0b-ce0a-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159612

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00074954/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Sprzęt do iniekcji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://nieklanska.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://nieklanska.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
platformy MarketPlanet1) Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego: a. dokumenty w
formacie pdf należy podpisywać tylko formatem PAdES; b. Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż
,,pdf",wtedy należy użyć formatu XadES.2) Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo –aplikacyjne umożliwiające pracę
w Systemie: a. stały dostęp do sieci Internet; b. zainstalowana przeglądarka internetowa: • Chrome w wersji 45 lub późniejsze –
zalecana; • Firefox w wersji 46 lub późniejsze;• Opera w wersji 37 lub późniejsze; c. włączona obsługa JavaScript; d.
oprogramowanie Szafir Host zainstalowane w systemie peracyjnym; e. zainstalowany program Acrobat Reader lub inny
umożliwiający obsługę formatów pdf; f. dopuszczalny format przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB – pdf, doc, docx,
xls, xlsx; g. zainstalowany dodatek Szafir SDK Web do przeglądarek; h. zainstalowane środowisko Java w wersji minimum 1.8
(jre).Pozostałe informacje odnośnie środków komunikacji elektronicznej znajdują się w SWZ, Rozdział XIII "Informacje o sposobie
porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także odbierania
korespondencji." na stronie https://nieklanska.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje dostępne są w SWZ pod adresem
https://nieklanska.ezamawiajacy.pl

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje dostępne są w SWZ pod adresem
https://nieklanska.ezamawiajacy.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP-16/IM/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem są „Dostawy sprzętu do iniekcji ” w asortymencie i ilościach określonych w Załączniku nr 2 - Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym integralną część SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141310-6 - Strzykawki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141320-9 - Igły medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 uPzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

UWAGA:
Dokument z KRK w postaci papierowej musi zostać złożony w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym Wykonawcy. W przypadku składania informacji otrzymanej za pomocą systemu informatycznego e-KRK Wykonawca składa na Platformie wszystkie pliki jakie otrzymał w formacie ZIP, który zawiera plik pdf., plik xml oraz xml.xades. Wykonawca nie podpisuje otrzymanego pliku.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane produkty zakwalifikowane, jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 974) posiadają odpowiedni Certyfikat CE, Deklarację zgodności lub Deklarację zgodności ze znakiem CE oraz dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ;
b) Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu odpowiednich dokumentów w przypadku, gdy następuje pierwsze udostępnienie na terytorium państwa członkowskiego wyrobu gotowego do użycia w celu jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem (wprowadzenie do używania) - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ;
c) Oświadczenie Wykonawcy, że posiada odpowiednie dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania, w przypadku jeśli nie podlegają w/w przepisom - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ
d) Oświadczenie Wykonawcy, że asortyment w poz. 14 i 15 posiada opublikowane badania kliniczne udawadniające, że zastosowanie zaoferowanych fabrycznie napełnionych strzykawek pozwala znacząco obniżyć częstość występowania odcewnikowych zakażeń krwi - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.
e) Oświadczenie Wykonawcy, że asortyment w poz. 1, 2, 3, 4, 8 jest zgodny z PN-EN ISO 80369-7:2017-08 potwierdzoną oznakowaniem na opakowaniu jednostkowym - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.
f) Katalogi z opisami oferowanego asortymentu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane produkty zakwalifikowane, jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 974) posiadają odpowiedni Certyfikat CE, Deklarację zgodności lub Deklarację zgodności ze znakiem CE oraz dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ;
b) Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu odpowiednich dokumentów w przypadku, gdy następuje pierwsze udostępnienie na terytorium państwa członkowskiego wyrobu gotowego do użycia w celu jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem (wprowadzenie do używania) - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ;
c) Oświadczenie Wykonawcy, że posiada odpowiednie dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania, w przypadku jeśli nie podlegają w/w przepisom - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ
d) Oświadczenie Wykonawcy, że asortyment w poz. 14 i 15 posiada opublikowane badania kliniczne udawadniające, że zastosowanie zaoferowanych fabrycznie napełnionych strzykawek pozwala znacząco obniżyć częstość występowania odcewnikowych zakażeń krwi - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.
e) Oświadczenie Wykonawcy, że asortyment w poz. 1, 2, 3, 4, 8 jest zgodny z PN-EN ISO 80369-7:2017-08 potwierdzoną oznakowaniem na opakowaniu jednostkowym - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.
f) Katalogi z opisami oferowanego asortymentu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3) Oświadczenie dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art.
117 ust. 4 ustawy Pzp stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ (o ile dotyczy);
4) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów w Oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
5) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o
których mowa w punkcie poprzedzającym - Wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający
umocowanie do reprezentowania w jego imieniu, a także o ile dotyczy, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 125
ust. 1 uPzp, składa każdy z tych Wykonawców, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowe informacje dostępne są we Wzorze umowy Załącznik nr 5 do SWZ pod adresem
https://nieklanska.ezamawiajacy.pl

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-21 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://nieklanska.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-21 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.