eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wejherowo › Świadczenie usług ratownictwa wodnego w Centrum Integracji Społecznej Wodne Ogrody w WejherowieOgłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług ratownictwa wodnego w Centrum Integracji Społecznej Wodne Ogrody w Wejherowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych

1.3.) Oddział zamawiającego: WZNK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192985797

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana III Sobieskiego 251, 84-200 Wejherowo

1.5.2.) Miejscowość: Wejherowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wznk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wznk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług ratownictwa wodnego w Centrum Integracji Społecznej Wodne Ogrody w Wejherowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-277ebd8f-c974-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159153

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038133/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług ratownictwa wodnego w Centrum Integracji Społecznej Wodne Ogrody w Wejherowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wznk.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wznk.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania się Wykonawcy do Systemu na subdomenie WZNK; https://wznki.ezamawiajacy.pl,
Wykonawca po wybraniu opcji „PRZYSTĄP DO POSTĘPOWANIA” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego:
a) Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta.
b) Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exceptionsite list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze.
c) Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę.
d) Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą kryptograficzną do komputera.
Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://wznk.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
2. W związku z rozpoczęciem obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że:
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Wejherowskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych jest Pani Patrycja Falkowska, ul. 12 Marca 195 84-200 Wejherowo, e-mail: iod@um.wejherowo.pl, tel.: 58 677 71 37
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Remont dwóch lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa z podziałem na części.
▪ Pani/Pana dane mogą zostać przekazane osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, dostawcom usługi IT w zakresie obsługi systemu informatycznego, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierom, osobom występującym z zapytaniem o udzielenie informacji publicznej, instytucjom prowadzącym postępowania kontrolne.
▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa.
▪ Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

▪ Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
▪ W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
▪ Nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. I lit. c RODO.
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. Dla podmiotów, których dane zostaną umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych administratorem jest Urząd Zamówień Publicznych. ul. Postępu 17a. 02-676 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZP.2.U.TPBN.AF.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług ratownictwa wodnego rozumianych jako zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, przebywających i korzystających z basenów w Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody” w Wejherowie oraz prowadzenie działań ratowniczych na terenie obiektu, w tym udzielanie pomocy przedmedycznej osobom przebywającym na ternie basenów.
2. Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługę, o której mowa w ust. 1, za pomocą osób posiadających uprawnienia ratownika wodnego zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz aktów wykonawczych do niej.
3. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia polegającego na świadczeniu usług ratownictwa wodnego zobowiązany będzie w szczególności do:
1) obsługi ratowniczej basenów odkrytych, w skład których wchodzą:
 basen rekreacyjny o wymiarach nieregularnych 20,95 m x 43,90 m, o powierzchni lustra wody 764,00 m2 i głębokości 1,20-1,70 m;
 basen hamowny zjeżdżalni o wymiarach 20,25 m x 12,7 m, o powierzchni lustra wody 201,00 m2 i głębokości 1,00 m;
 brodzik dla dzieci o powierzchni 196,00 m2 i głębokości do 0,50 m z wodnym placem zabaw o średnicy 9,50 m i powierzchni lustra wody 68,00 m2;
 wanna z hydromasażem (3 szt.) o łącznej powierzchni 15,00 m2 i głębokości 0,80 m.
2) udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w godzinach otwarcia obiektu (basenów);
3) zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z basenów stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 147) wraz z aktami wykonawczym

4.2.6.) Główny kod CPV: 75252000-7 - Służby ratownicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71317200-5 - Usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-06-01 do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny:
KRYTERIUM 1 – Cena całkowita brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – [waga 60%]
Oferty oceniane będą na podstawie ceny ofertowej brutto, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załączniknr1 do niniejszej SWZ i obliczane według wzoru podanego poniżej.
Cn
C = -------------- x 100 pkt x 60%
Cb

gdzie:
C - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie
Cn - oznacza najniższa cena ofertowa spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb - oznacza cenę całkowitą brutto badanej oferty Wg - oznacza wagę kryterium (w %) = 60 %
Najtańsza oferowana cena, spośród ważnych ofert otrzyma 60 pkt. Pozostałe oferowane ceny, spośród ważnych ofert otrzymają odpowiednio mniej punktów, stosownie do obliczeń wynikających ze wzoru powyżej.
KRYTERIUM 2 – Doświadczenie zawodowe – kierowników zmiany skierowanych do realizacji zamówienia – [waga 40%]:
D – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w w/w kryterium, zgodnie z poniższą tabelą:

5 lat doświadczenia zawodowego 0 pkt

6 - 7 lata doświadczenia zawodowego 20 pkt

8 lat doświadczenia zawodowego i więcej 40 pkt

Ocenie podlegać będzie uśrednione doświadczenie osób skierowanych do wykonywania funkcji kierowników zmiany. Zamawiający przy kryterium Doświadczenie zawodowe – kierowników zmiany skierowanych do realizacji zamówienia przyzna:
- 0 punktów Wykonawcy, który w ofercie oświadczy, że osoby przewidziane do realizacji zamówienia na stanowisku kierownika zmiany posiadają doświadczenie, którego średnia arytmetyczna wynosi 5 lat doświadczenia zawodowego (przy zachowaniu kryterium o którym mowa w rozdziale XIII ust. 2 pkt. 4 lit. b)
- 20 punktów Wykonawcy, który w ofercie oświadczy, że osoby przewidziane do realizacji zamówienia na stanowisku kierownika zmiany posiadają doświadczenie, którego średnia arytmetyczna wynosi 6-7 lata doświadczenia zawodowego (przy zachowaniu kryterium o którym mowa w rozdziale XIII ust. 2 pkt. 4 lit. b)
- 40 punktów Wykonawcy, który w ofercie oświadczy, że osoby przewidziane do realizacji zamówienia na stanowisku kierownika zmiany posiadają doświadczenie, którego średnia arytmetyczna wynosi 8 lat i więcej doświadczenia zawodowego (przy zachowaniu kryterium o którym mowa w rozdziale XIII ust. 2 pkt. 4 lit. b)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe - kierowników zmianyskierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, nie podlegają wykluczeniu na zasadach określnych w Rozdziale XIV SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
- decyzję administracyjną Ministra Spraw Wewnętrznych ze zgodą na wykonywanie ratownictwa wodnego, wydaną na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 147)
- wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM), o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1720 z późn. zm.)
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia min. 500 000,00 PLN.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej
W zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe tj.:
a) co najmniej 6 osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych – ratownicy wodni posiadający wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia a w szczególności:
- ważne uprawnienie ratownika wodnego nadane przez uprawniony podmiot zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz aktami wykonawczymi do tej, że ustawy;
- ukończony kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) umożliwiający wykonywanie czynności określonych art. 14 pkt. 1 – 9 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
- aktualne badanie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na stanowisku ratownika wodnego potwierdzone zaświadczeniem z poradni medycyny pracy o zdolności pracy na stanowisku ratownik wodny oraz której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z art. 13 ust 4 o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410),
- aktualne badania lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych,
b) co najmniej 2 osobami z minimum 5 letnim doświadczeniem o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych – kierownicy zmiany posiadający wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia a w szczególności:
- ważne uprawnienie ratownika wodnego nadane przez uprawniony podmiot zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz aktami wykonawczymi do tej, że ustawy;
- ukończony kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) umożliwiający wykonywanie czynności określonych art. 14 pkt. 1 – 9 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
- aktualne badanie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na stanowisku ratownika wodnego potwierdzone zaświadczeniem z poradni medycyny pracy o zdolności pracy na stanowisku ratownik wodny oraz której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z art. 13 ust 4 o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410),
- aktualne badania lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ;
- odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:
a) dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający żąda następujących dokumentów:
- ważne uprawnienie ratownika wodnego nadane przez uprawniony podmiot zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych oraz aktami wykonawczymi do tej, że ustawy;
- ukończony kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) umożliwiający wykonywanie czynności określonych art. 14 pkt. 1 – 9 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym ratownictwie Medycznym;
- aktualne badanie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na stanowisku ratownika wodnego potwierdzone zaświadczeniem z poradni medycyny pracy o zdolności pracy na stanowisku ratownik wodny oraz której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z art. 13 ust 4 o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410);
- aktualne badania lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych;
b) dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:
- Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
c) dot. - zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
- wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 1 500,00 zł
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach, określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą - z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:
· wnoszone w formie pieniądza zostało zaksięgowane na rachunku bankowym wskazanym przez Zamawiającego.
· wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia zostały przekazane w oryginale w postaci elektronicznej.
4. Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie – Bank Millennium O/Wejherowo nr 84 1160 2202 0000 0000 7646 4877. Wadium musi wpłynąć na wskazany na rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 5 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 462).
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo.
8. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
9. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1—5 ustawy Pzp.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XV ust.1 lit. b SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku o którym mowa w ust. 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.
2. Projektowane postanowienia umowy przed zawarciem zostaną uzupełnione o niezbędne informacje dotyczące w szczególności danych Wykonawcy, wynagrodzenia Wykonawcy, wysokości i formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy i innych niezbędnych do zwarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://wznk.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-17 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.