eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zblewo › Dostawa mebli, pomocy dydaktycznych, wyposażenia kuchni i sprzętu IT, w ramach programu "Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Zblewo"Ogłoszenie z dnia 2023-03-31

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mebli, pomocy dydaktycznych, wyposażenia kuchni i sprzętu IT, w ramach programu "Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Zblewo"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZBLEWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675729

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Główna 40

1.5.2.) Miejscowość: Zblewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-210

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: (58) 588 44 06

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@bozp.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mebli, pomocy dydaktycznych, wyposażenia kuchni i sprzętu IT, w ramach programu "Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Zblewo"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-88e08b5f-cf25-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159150

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024039/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa mebli, pomocy dydaktycznych, wyposażenia kuchni i sprzętu IT, w ramach programu "Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Zblewo"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

"Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Zblewo, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Projektu „Kompleksowy program rozwoju OWP w Gminie Zblewo”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo
Nr identyfikacyjny postępowania na Platformie: 747389
2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami
odbywa się przy użyciu Platformy oraz poczty elektronicznej: biuro@bozp.com.pl.
Link do postępowania dostępny jest również na stronie internetowej zamawiającego:
https://bip.zblewo.pl/m,155,zamowienia-powyzej-130000-zl.html?page=1

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu (Platformy) - kontakt z Centrum
Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 1010202, cwk@platformazakupowa.pl .
2. Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl
(https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin )
3. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z
włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”
2) łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s
3) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
4) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf
4. Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty - do 10 plików lub
spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.
W przypadku większych plików zaleca się skorzystać z instrukcji pakowania plików:
https://docs.google.com/document/d/1kdC7je8RNO5FSk_N0NY7nv1Xj1WYJza-CmXvYH8evhk/edit
5. Instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o
wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla
Wykonawców" pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
6. Ofertę oświadczenia z art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej (t.j. w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Do zachowania elektronicznej formy oferty i oświadczenia wystarcza ich złożenie w postaci
elektronicznej i opatrzenie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny, w którym prawdziwość danych posiadacza
podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego w e dowodzie.
7. Formaty plików:
1) Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr
2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
2) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze
szczególnym wskazaniem na .pdf
8. Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, innych niż oferta i oświadczenia
z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za
pośrednictwem dedykowanego formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, dostępnego na
https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo, na stronie postępowania, lub pocztą elektroniczną na adres:
biuro@bozp.com.pl.
9. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
pośrednictwem Platformy lub poczty elektronicznej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania,
zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
Platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy do konkretnego wykonawcy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zblewo reprezentowana przez Wójta
Gminy (o ile wskazują na to przepisy szczegółowe)
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. f i g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty związane z Administratorem
umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z
instrukcją kancelaryjną
5) posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
- dostępu do danych osobowych,
- prawo do ich sprostowania,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem),
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne8) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
- drogą elektroniczną: iod@zblewo.pl
- telefonicznie: +48 58 588 43 81 w.38
- osobiście w siedzibie Urzędzie Gminy w Zblewie przy ul. Głównej 40, 83-210 Zblewo.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W przypadku korzystania przez osobę, której dane
osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3
RODO, (dostępu do danych osobowych) zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem
wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia.
Korzystanie z prawa do sprostowania danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RO.271.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Dostawa mebli i wyposażenia przedszkolnego:
1) stoły (zestaw blat + 4 nogi) – 8 zestawów
2) krzesło rozmiar 1 – 10 sztuk
3) krzesło rozmiar 2 – 20 sztuk
4) krzesło rozmiar 3 – 20 sztuk
5) szafa na pościel – 1 sztuka
6) łóżeczko z materacem – zestaw – 25 sztuk
7) Szafka duża – 6 sztuk
8) Szafka wysoka – 2 sztuki,
9) Szafa średnia – 4 sztuki
10) Szafa mała - 4 sztuki
11) Szafa mała na pojemniki – 2 sztuki
12) Szafa średnia na pojemniki – 3 sztuki
13) Szafa duża na pojemniki – 1 sztuka
14) Szafka wysoka z półkami – 5 sztuk
15) Szafka duża z półkami – 2 sztuki
16) Szafka średnia z półkami - 2 sztuki
17) Szafka mała z półkami – 2 sztuki
18) pojemniki do szaf różnej wielkości – łącznie 77 sztuk
19) drzwi do szaf – łącznie 8 zestawów
20) szuflady do szaf – łącznie 66 sztuk
21) Biurko dla nauczyciela – 2 sztuki
22) Krzesło obrotowe do biurka – 2 sztuki
23) Szafa ubraniowa – 1 sztuka
24) Zestaw szatniowy z miejscem dla 5 dzieci – 3 zestawy
25) Narożny zestaw szatniowy z miejscem dla 4 dzieci – 1 zestaw
26) Drzwi duże i małe do zestawów szatniowych – 2x 19 sztuk
27) Szafa gospodarcza metalowa – 2 sztuki
28) Ławeczka mobilna – 2 sztuki
29) Siedziska piankowe – 2 zestawy po 12 poduszek
30) Gablota - 2 sztuki
31) Wózek do sprzątania – 1 sztuka
32) Tablica magnetyczna – 2 sztuki
33) Magnesy do tablicy – 2 komplety po 120 sztuk
34) Tablica korkowa- 10 sztuk
35) Parawan korkowy – 1 sztuka
36) Półka łazienkowa na kubki – 3 sztuki
37) Dozownik do mydła – 4 sztuki
38) Pojemnik na papier toaletowy – 6 sztuk

4.2.6.) Główny kod CPV: 39161000-8 - Meble przedszkolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek:
1) Domek z materacem – 2 zestawy
2) Kącik dydaktyczny kuchnia:
a) Kuchnia – 4 zestawy
b) Zestaw naczyń do zabawy – 2 zestawy
3) Kącik dydaktyczny sklep/ stragan :
a) sklep/ stragan – 2 zestawy
b) Żywność do zabawy - 2 zestawy
c) waga sklepowa: 3 zestawy
4) Kącik dydaktyczny warsztat – 2 zestawy,
5) Kącik dydaktyczny parking z akcesoriami - 2 zestawy
6) Kącik dydaktyczny teatr:
a) parawan – 1 sztuka
b) pacynki – 14 sztuk
c) pacynki – 6 sztuk
7) Kącik plastyczny:
a) Szafka na materiały plastyczne: 1 sztuka
b) niezbędnik plastyczny – 4 zestawy, w tym:
- Wkłady z papieru rysunkowego A4 – łącznie 3 opak.;
- Papier wycinankowy nabłyszczany A3 - 1 opak.;
- Brystol A3/100 ark. biały 1 opak.;
- Brystol mix A4/ 100 ark. 10 kolorów - 1 opak.;
- Klej czarodziejski 500 ml;
- Plastelina mix - 1 opak.;
- Tempery 6 kolorów - 1 kpl.;
- Krepina mix, 15 kolorów - 1 kpl.;
- Kredki - zestaw stolikowy 12 kol. x 6 - 1 kpl.;
- Nożyczki przedszkolne 10 szt. - 1 kpl.;
- Mix pędzli 25 szt. - 1 kpl.
c) suszarka na prace plastyczne – 3 sztuki
8) Kącik Muzyczny:
a) zestaw 17 rodzajów instrumentów dla 26 dzieci – 3 zestawy:
-dzwonki diatoniczne 1 szt.;
- trójkąt muzyczny 2 szt.;
- drewniane jajka 1 para;
- tamburyn 2 szt.;
- pałeczka z dzwoneczkami 2 szt.;
- drewniane jingle - 2 szt.;
- taneczna łyżeczka - 1 szt.;
- dzwoneczki na rękę 4 szt.;
- dzwoneczki na pas 1 szt.;
- talerze małe 2 pary;
- bębenek 1 szt.;
- harmonijka 1 szt.;
- tonblok 1 szt.;
- tarka guiro 1 szt.;
- kastaniety z rączką - 2 szt.;
- plastikowe marakasy - 1 para;
- maxi guiro meksykańskie - 1 szt.
b) Zestaw 14 rodzajów instrumentów dla 17 dzieci w walizce – 3 zestawy:
- tamburyn - 1 szt,
-tamburyn z membraną - 1 szt
- marakasy plastikowe - 1 para
-talerze - 1 para
- kastaniety - 8 szt.
- kastaniety z rączką - 1 para
- trójkąt z pałeczką - 1 szt
- rączka z 5 dzwoneczkami - - 1 szt
- drewniane single - 1 para
-cymbałki z pałeczkami - - 1 szt
-podwójny tonblok z tarką - - 1 szt
-dzwoneczki na drewnianej rączce - - 1 szt
-tonblok z pałeczką, dł. 19 cm -- 1 szt
- małe dzwoneczki - - 1 szt
9) Kącik ruchowy:
a) Drążki gimnastyczne: szt. 4 – 6 zestawów,
b) ringo: 6 szt. obręczy – 6 zestawów
c) szafa na sprzęt sportowy – 1 sztuka,
d) Składany kosz na piłki – 2 zestawy,
e) Piłka siatkowa – 8 sztuk,
10) Klocki piankowe – 4 zestawy
11) Klocki magnetyczne, 4 zestawy
12) mata - 2 sztuki
13) Materac – 4 sztuki

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – dostawa wyposażenia kuchni:
1) Wózek gastronomiczny - 2 sztuki.
2) Termos cateringowy – 1 sztuka
3) Zestaw 2 garnków – 1 komplet
4) Mikser ręczny - 1 sztuka
5) Pojemnik termoizolacyjny – 1 sztuka
6) Warnik - 1 sztuka
7) zestaw talerzy po 12 szt. z 3 asortymentów razem 36 szt. – 4 komplety
8) zestaw sztućców po 12 szt. z 4 asortymentów, razem 48 szt. – 4 komplety
9) Odkurzacz piorący – 2 sztuki
10) Parownica – 2 sztuki

4.2.6.) Główny kod CPV: 39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 – dostawa sprzętu IT:
1) Laptop – 11 sztuk
2) Oprogramowanie biurowe – 11 sztuk
3) Monitor informacyjny wraz z oprogramowaniem - 1 sztuka
4) Monitor interaktywny – 10 sztuk
5) Wielofunkcyjne urządzenie laserowe A4 – 5 sztuk
6) Wielofunkcyjne urządzenie laserowe A3 – 1 sztuka

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W zakresie części 4 (dostawa sprzętu IT), w celu potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu dostawy z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca złoży wraz z ofertą następujące dokumenty:
- Karty katalogowe producentów oferowanych urządzeń lub specyfikację techniczną/opis techniczny oferowanych urządzeń, umożliwiający Zamawiającemu jednoznaczne ustalenie, jaki konkretnie przedmiot jest oferowany w ramach złożonej przez Wykonawcę oferty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

wszystkie wymienione powyżej

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, jeżeli w umowie nie przewidziano inaczej.
2. Istotne zmiany umowy, mogą dotyczyć:
1) warunków płatności,
2) poszczególnych elementów dostawy
3) sposobu dostawy,
4) terminu dostawy.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą być dokonane w przypadku:
1) przeszkód technicznych uniemożliwiających zastosowanie przyjętych w SWZ lub ofercie rozwiązań, w szczególności: wycofania danego produktu z produkcji i zastąpienia go modelem nowszym, lub braku produktu na rynku i zastąpienia go produktem równoważnym; w przypadku wystąpienia konieczności takiej zmiany, do zachowania formy pisemnej wystarczający jest pisemny wniosek do Zamawiającego z opisem proponowanego produktu i uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na zmianę, z zachowaniem postanowień ust. 4.
2) wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają wprowadzenie zmian do umowy, przez co rozumie się: epidemie, akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy, katastrofy budowlane i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze stron i którym żadna ze stron nie mogła zapobiec,
3) zmian w zakresie dofinansowania Projektu ze środków zewnętrznych,
4) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),
5) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron.
4. Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.
5. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że żaden z powyższych zapisów nie obliguje Zamawiającego do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany a jedynie wprowadza taką możliwość.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać wyłącznie na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo, na stronie dotyczącej postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.2. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835), zwaną dalej „ustawą o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę” z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykluczy również:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 269/2014”, albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę.
Wykluczenie, o którym mowa w pkt. 1-3 następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.
Weryfikacji braku zaistnienia podstaw wykluczenia wskazanych w pkt. 1 -3 powyżej, w stosunku do wykonawcy zamawiający może dokonać za pomocą wszelkich dostępnych środków.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.