eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Świadczenie usług kurierskich polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek w obrocie krajowym dla Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.Ogłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług kurierskich polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek w obrocie krajowym dla Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PODKARPACKI ZESPÓŁ PLACÓWEK WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385631788

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Romana Niedzielskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-036

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pzpw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pzpw.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pcen.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Jednostki organizacyjne administracji samorządowej nieposiadające osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług kurierskich polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek w obrocie krajowym dla Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52436c5b-c4ad-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159086

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00061785/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługi kurierskie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-3211/5/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 113580 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kurierskich polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek w obrocie krajowym dla Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług kurierskich polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek w obrocie krajowym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie przy PZPW w Rzeszowie i jej filii, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Przemyślu przy PZPW w Rzeszowie i jej filii, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Krośnie przy PZPW w Rzeszowie i jej filii oraz Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu przy PZPW w Rzeszowie i jej filii transportem drogowym oraz w trybie (od drzwi do drzwi) wdrożone w ramach projektu Podkarpackie e biblioteki pedagogiczne książek i/lub kserokopii do wybranego przez nich miejsca na terenie województwa podkarpackiego.
3. Dane dotyczące ilości przesyłek mają charakter szacunkowy i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do nadawania przesyłek w podanych ilościach. Określone rodzaje i liczba poszczególnych rodzajów przesyłek może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie ilości przesyłek kurierskich nie stanowi zmiany umowy. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w przypadku, gdy szacunkowe ilości przesyłek nie zostaną w pełni wykorzystane w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko i wyłącznie za usługi faktycznie wykonane.
4. Zamawiający gwarantuje realizację usług stanowiących przedmiot zamówienia, na poziomie nie niższym niż 80% łącznego wynagrodzenia przysługującego wykonawcy na podstawie umowy, która zostanie zawarta w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania.
5. Zamawiający nie przewiduje doręczenia przesyłek wyznaczając określony dzień do określonej godziny.
6. Zamawiający nie przewiduje nadawania przesyłek w opakowaniach niestandardowych.
7. Zamawiający nie przewiduje usługi powiadomienia telefonicznego przed dostarczeniem.
8. W przypadku jeżeli Wykonawca przewiduje dodatkową opłatę za tzw. podjazd, opłatę tę należy wliczyć w opłatę jednostkową za doręczenie przesyłki, przyjmując szacunkową liczbę podjazdów, stanowiącą 50% łącznej liczby przesyłek przewidzianych do nadania w okresie obowiązywania umowy.
9. Dodatkowe koszty przewidywane przez Wykonawcę nie wymienione w dokumentacji postępowania Wykonawca winien uwzględnić w cenie jednostkowej doręczenia przesyłki.
10. Uzupełnienie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia stanowią postanowienia projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz Opis przedmiotu zamówienia, stanowiące załączniki do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 64120000-3 - Usługi kurierskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W odpowiedzi na ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu, w terminie wyznaczonym na składanie ofert tj. do dnia 30 marca 2023 r. do godz. 09:00 nie wpłynęła żadna oferta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.