eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żelechów › Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŻELECHÓW

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582204

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.4.2.) Miejscowość: Żelechów

1.4.3.) Kod pocztowy: 08-430

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@zelechow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zelechow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159031

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00155634

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postepowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
4. zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową:

a) doświadczenie Wykonawcy:
Uruchomienie e-usług publicznych
Zamawiający uzna warunek za spełniony po wykazaniu przez Wykonawcę, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał w sposób należyty:
- co najmniej umowę polegającą na dostarczeniu i wdrożeniu systemów informatycznych (portalu podatkowego zintegrowanego z ePUAP, lub sytemu finansowo-księgowego), o wartości minimum 60.000,00 zł brutto.
- co najmniej jedną umowę polegającą na dostawie fabrycznie nowego serwera, o wartości minimum 50.000,00 zł brutto

b) Kwalifikacja zawodowa osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony po wykazaniu przez Wykonawcę, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w tym:
- co najmniej jedną osobą Kierownika Projektu – posiadającą min. 3 letnie doświadczenie w kierowaniu projektami wrażania systemów informatycznych;
- co najmniej jedną osobą na stanowisku Programisty – posiadającą min. 3 letnie doświadczenie w zakresie pisania i integracji systemów informatycznych;
- co najmniej jedną osobą na stanowisku Wdrożeniowca systemów informatycznych – posiadającej min. 3 letnie doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych.

Po zmianie:
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postepowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
4. zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową:

a) doświadczenie Wykonawcy:
Uruchomienie e-usług publicznych
Zamawiający uzna warunek za spełniony po wykazaniu przez Wykonawcę, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał w sposób należyty:
- co najmniej jedną umowę polegającą na dostarczeniu i wdrożeniu systemów informatycznych (portalu podatkowego zintegrowanego z ePUAP, lub sytemu finansowo-księgowego), o wartości minimum 60.000,00 zł brutto.
- co najmniej jedną umowę polegającą na dostawie fabrycznie nowego serwera, o wartości minimum 50.000,00 zł brutto

b) Kwalifikacja zawodowa osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony po wykazaniu przez Wykonawcę, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w tym:
- co najmniej jedną osobą Kierownika Projektu – posiadającą min. 3 letnie doświadczenie w kierowaniu projektami wrażania systemów informatycznych;
- co najmniej jedną osobą na stanowisku Programisty – posiadającą min. 3 letnie doświadczenie w zakresie pisania i integracji systemów informatycznych;
- co najmniej jedną osobą na stanowisku Wdrożeniowca systemów informatycznych – posiadającej min. 3 letnie doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.