eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrowiec Świętokrzyski › zakup i dostawy materiałów szewnychOgłoszenie z dnia 2022-05-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
zakup i dostawy materiałów szewnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000311473

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: K. Szymanowskiego 11

1.5.2.) Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-400

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zoz.ostrowiec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

zakup i dostawy materiałów szewnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-40411e5e-9b9e-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00158945

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00075767/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Sprawa ZP/08/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szew syntetyczny wchłanialny, jednowłóknowy, okres podtrzymywania tkanki ok 3,4 tyg,okres wchłaniania do 120 dni

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.5.5.) Wartość części: 2464,99 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szew syntetyczny, niewchłanialny, nylonowy, jednowłóknowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.5.5.) Wartość części: 48426,34 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szew syntetyczny, niewchłanialny, nylonowy, jednowłóknowy pakowany na mokro w celu ograniczenia chłonności i zmniejszenia pamięci skrętu

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.5.5.) Wartość części: 3638,39 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szew jedwabny, pleciony, niewchłanialny wykonany z naturalnych białkowych włókien jedwabiu nazywanych fibroiną. Nici powlekane jednolitą warstwą sylikonu lub specjalną mieszaniną wosku w celu zwiększenia powierzchniowej lepkości, co poprawia łatwość ich zakładania, przechodzenia przez tkankę oraz zaciskania węzła

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.5.5.) Wartość części: 15254,88 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szew syntetyczny, wchłanialny, antybakteryjny, jednowłókninowy, polidwuoksanonowy, okres efektywnego podtrzymywania tkankowego po 42 dniach okło 60%, wchłanialność 182-238 dni.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.5.5.) Wartość części: 38590,93 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szew syntetyczny, wchłanialny, antybakteryjny, jednowłókninowy, polidwuoksanonowy, okres efektywnego podtrzymywania tkankowego po 42 dniach okło 60%, wchłanialność 182-238 dni.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.5.5.) Wartość części: 12733,20 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Siatki

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.5.5.) Wartość części: 53025,84 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szew syntetyczny, wchłanialny, wykonany z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego
Okres podtrzymywania tkankowego 30-35 dni; czas wchłaniania 56-70 dni

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.5.5.) Wartość części: 112461,70 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szew syntetyczny, wchłanialny, wykonany z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego z powleczeniem antybakteryjnym.
Okres podtrzymywania tkankowego 30-35 dni; czas wchłaniania 56-70 dni

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.5.5.) Wartość części: 18931,06 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szew syntetyczny, wchłanialny, wykonany z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego lub z kwasu poliglikolowego (PGA), powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia. Okres podtrzymywania tkankowego 30-35 dni; czas wchłaniania 56-70 dni

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.5.5.) Wartość części: 68024,45 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szew syntetyczny wchłanialny, wykonany z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego.
Szew syntetyczny wchłanialny, jednowłóknowy, okres podtrzymywania tkanki ok 3,4 tyg,okres wchłaniania do 120 dni
Okres podtrzymywania tkankowgo 10-14 dni; czas wchłaniania 42 dni .

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.5.5.) Wartość części: 417,57 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Siatki polipropylenowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.5.5.) Wartość części: 38718 PLN

Część 13

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Materiały hemostatyczne

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.5.5.) Wartość części: 4204,87 PLN

Część 14

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szew antyewentracyjny, niewchłanialny, w silikonowej osłonie z 2 podkładkami

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.5.5.) Wartość części: 6843,96 PLN

Część 15

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szew do szycia ścięgien, niewchłanialny, poliester powlekany polietylenem z octanem winylu

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.5.5.) Wartość części: 1405,12 PLN

Część 16

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szew niewchłanialny, jednowłóknowy, polipropylenowy z dodatkiem substancji uplastyczniającej poli-ethylene-glicolu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.5.5.) Wartość części: 21251,68 PLN

Część 17

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Oksydowana regenerowana celuloza ph 2,5-3,0 w wilgotnym środowisku. Potwierdzona klinicznie bakteriobójczość wobec MRSA,PRST,VRE,MRSE

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.5.5.) Wartość części: 6316,70 PLN

Część 18

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Syntetyczny niewchłanialny pleciony szew poliestrowy, zbudowany z rdzenia oplecionego 16 mikrowłóknami, powlekany polibutylanem

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.5.5.) Wartość części: 596,16 PLN

Część 19

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Akcesoria do urządzenia monitorującego przebieg nerwów krtaniowych Aparat C2 Nerve Monitor

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 34263 PLN

Część 20

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ostrza do dermatomu

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 1223,64 PLN

Część 21

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

siatki do dermatomu

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 1188,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2799,36 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5270,18 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2799,36 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Peters Surgical Polska Sp. o o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5242786834

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2799,36 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-04-14 do 2024-04-13

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 37191,96 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 91115,93 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 37191,96 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: YAVO Sp. z o. o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 769-19-25-826

7.3.4) Miejscowość: Bełchatów

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 37191,96 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-04-14 do 2024-04-13

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3800,13 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3800,13 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3800,13 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Johnson&Johnson Poland Sp. z o. o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 113-00-20-467

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3800,13 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-04-14 do 2024-04-13

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 15254,88 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 15254,88 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 15254,88 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Medtronic Poland Sp. z o. o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 952-10-00-289

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 15254,88 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-04-14 do 2024-04-13

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11030,26 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 23869,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11030,26 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: YAVO Sp. z o. o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 769-19-25-826

7.3.4) Miejscowość: Bełchatów

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11030,26 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-04-14 do 2024-04-13

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 33652,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 33652,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 33652,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Johnson&Johnson Poland Sp. z o. o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 113-00-20-467

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 33652,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-04-14 do 2024-04-13

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 55840,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 55840,32 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 55840,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ANMAR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 646-25-38-085

7.3.4) Miejscowość: Tychy

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 55840,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-04-14 do 2024-04-13

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 78202,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 172569,66 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 78202,84 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: YAVO Sp. z o. o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 769-19-25-826

7.3.4) Miejscowość: Bełchatów

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 78202,84 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-04-14 do 2024-04-13

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 17061,33 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 17061,33 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 17061,33 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Johnson&Johnson Poland Sp. z o. o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 113-00-20-467

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 17061,33 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-04-14 do 2024-04-13

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 61231,46 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 105307,78 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 61231,46 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Peters Surgical Polska Sp. o o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5242786834

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 61231,46 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-04-14 do 2024-04-13

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 902,02 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 981,85 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 902,02 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 11)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: YAVO Sp. z o. o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 769-19-25-826

7.3.4) Miejscowość: Bełchatów

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 11)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 902,02 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-04-14 do 2024-04-13

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 38718,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 38718,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 38718,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 12)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Medtronic Poland Sp. z o. o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 952-10-00-289

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 12)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 38718,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-04-14 do 2024-04-13

Część 13

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 13)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5922,42 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6447,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5922,42 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 13)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MEDICUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 646-28-75-090

7.3.4) Miejscowość: Tychy

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 13)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5922,42 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-04-14 do 2024-04-13

Część 14

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 14)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie wpłynęła żadnej oferta

Część 15

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 15)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie wpłynęła żadnej oferta

Część 16

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 16)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 16)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7132,54 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16974,22 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7132,54 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 16)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: YAVO Sp. z o. o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 769-19-25-826

7.3.4) Miejscowość: Bełchatów

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 16)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7132,54 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-04-14 do 2024-04-13

Część 17

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 17)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 17)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6528,08 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7667,14 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6528,08 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 17)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ARNO-MED Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 894-25-63-463

7.3.4) Miejscowość: Mietków

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 17)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6528,08 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-04-14 do 2024-04-13

Część 18

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 18)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 18)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 574,13 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 574,13 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 574,13 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 18)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Johnson&Johnson Poland Sp. z o. o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 113-00-20-467

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 18)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 574,13 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-04-14 do 2024-04-13

Część 19

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 19)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie wpłynęła żadnej oferta

Część 20

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 20)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 20)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1101,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1101,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1101,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 20)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zimmer Biomet Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP – 5272697561

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 20)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1101,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-04-14 do 2024-04-13

Część 21

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 21)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie wpłynęła żadnej oferta

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.