eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Raków › Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków poprzez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu GminyOgłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków poprzez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RAKÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010642

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: OGRODOWA 1

1.5.2.) Miejscowość: Raków

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-035

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 35-35-018

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@rakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rakow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f15058e0-9e45-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków poprzez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f15058e0-9e45-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158940

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060249/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków poprzez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00065082

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IPM.IK.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2176972,44 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie celowej dokumentacji projektowej wielobranżowej, wraz z uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień, pozwoleń itp., ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia we właściwym organie administracji, oraz wykonanie robót budowlanych wskazanych w tej dokumentacji.

Parametry obiektu budowlanego.
Obiekt użyteczności publicznej o funkcji administracyjno-biurowej – siedziba Urzędu Gminy. Rok budowy – ok. 1980.
Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, na planie prostokąta, z przybudówką (kotłownia). Komunikacja pionowa w obiekcie realizowana przy użyciu jednej klatki schodowej. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, z elementami prefabrykacji (stropy). Posadowienie budynku bezpośrednie na ławach fundamentowych. Ściany zewnętrzne z bloczków gazobetonowych. Ściany wewnętrzne i ścianki działowe z cegły silikatowej. Konstrukcja stropów z płyt kanałowych. Stolarka okienna PCV i drewniana, Stolarka drzwiowa zewnętrzna z PCV. Budynek wyposażony jest w instalacje wod-kan., CO, elektryczną, teletechniczne, odgromową, wentylację grawitacyjną.
Dane geometryczne:
Długość – 30,40 m, (wraz z przybudówką – 40,50 m) Szerokość – 10,45 m, (wraz z przybudówką – 12,35 m) Wysokość ok. 7,60 m.n.p.t. Powierzchnia zabudowy – 423,60 m2 Powierzchnia netto – 574,00 m2 Powierzchnia ogrzewana – 574,00 m2 Kubatura części ogrzewanej – 1685,20 m3

Zakres planowanych robót:
1) Wymiana okien. Okna z nawiewnikami sterowanymi automatycznie.
2) Wymiana drzwi zewnętrznych na energooszczędne. Drzwi wejścia głównego dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
3) Montaż rolet okiennych zewnętrznych na parterze budynku. Montaż rolet wewnętrznych antywłamaniowych dla 2 otworów.
4) Wymiana drzwi wewnętrznych w kotłowni.
5) Modernizacja parapetów wewnętrznych.
6) Niezbędne naprawy i uzupełnienia tynków wewnętrznych – po robotach montażowych stolarki i ślusarki oraz instalacji. Malowanie wszystkich sufitów i ścian wewnętrznych, wraz z przygotowaniem powierzchni.
7) Demontaż pokrycia z eternitu i konstrukcji daszku na przybudówce przy kotłowni.
8) Nowa konstrukcja daszku i poszycie połaci z płyty OSB (pod projektowane pokrycie styropapą) na przybudówce przy kotłowni.
9) Docieplenie stropodachu przy użyciu styropapy gr. 19 cm. Wykonanie wierzchniej warstwy papy termozgrzewalnej pokrycia dachu wraz z obróbkami, dla zabezpieczenia izolacji termicznej. Wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich.
10) Wykonanie rynien i rur spustowych dla zabezpieczenia izolacji dachu i ścian.
11) Demontaż istn. i montaż nowej drabiny do komunikacji między dachem budynku głównego i dachem kotłowni.
12) Niezbędne naprawy kominów ponad dachem i ich ocieplenie, wraz z obróbkami.
13) Docieplenie ścian zewnętrznych przy użyciu styropianu gr. 13 cm. Wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich, w tym parapetów zewnętrznych.
14) Rozbiórka opaski przyściennej i nawierzchni dla wykonania izolacji ścian fundamentowych oraz ich odtworzenie/wykonanie po zakończeniu robót przy ścianach fundamentowych.
15) Wykopy dla odkrycia ścian fundamentowych oraz zasypanie wykopów po wykonaniu robót.
16) Ocieplenie ścian fundamentowych styropianem XPS o gr. min. 8 cm, wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i ułożeniem folii ochronnej.
17) Odtworzenie i wykończenie podestu, schodów, daszku nad wejściem. Schody z oznaczeniami i pasami ostrzegawczymi.
18) Wykonanie balustrad przy schodach zewnętrznych.
19) Przebudowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z barierkami i pochwytami.
20) Odtworzenie/wykonanie instalacji odgromowej oraz pozostałych instalacji zlokalizowanych na elewacjach i dachu budynku.
21) Wymiana źródła ciepła instalacji c.o. na kocioł kondensacyjny na biomasę.
22) Wymiana orurowania instalacji c.o. z uwzględnieniem izolacji.
23) Wymiana grzejników c.o. na grzejniki panelowe z zaworami termostatycznymi.
24) Montaż armatury instalacji c.o. – zawory podpionowe oraz licznik ciepła.
25) Montaż armatury wodooszczędnej w instalacji ciepłej wody użytkowej - nowe podgrzewacze elektryczne w standardzie niskoenergetycznym.
26) Wykonanie instalacji klimatyzacji.
27) Demontaż istniejących opraw i montaż nowych energooszczędnych opraw oświetleniowych.
28) Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej.
29) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej (PV) na potrzeby eksploatacyjne obiektu.
30) Wykonanie systemu alarmowego w Urzędzie Gminy w Rakowie.
31) Wykonanie monitoringu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2084000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3860926,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2690150,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Sansolar sp. z. o o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Innovative Future sp. z.o o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 384013373

7.3.3) Ulica: 1-go Maja 191,

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-646

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i inne roboty budowlane i termomodernizacyjne, projektowanie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2690150,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.