eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Niemcza › Rozbudowa i modernizacja strażnicy OSP w Gilowie poprzez zwiększenie kubatury obiektu w celu umożliwienia garażowania ciężkiego wozu bojowegoOgłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa i modernizacja strażnicy OSP w Gilowie poprzez zwiększenie kubatury obiektu w celu umożliwienia garażowania ciężkiego wozu bojowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NIEMCZA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717881

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 10

1.5.2.) Miejscowość: Niemcza

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-230

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 748376265

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@um.niemcza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gmniemcza.e-zp.finn.pl/, https://bip.um.niemcza.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i modernizacja strażnicy OSP w Gilowie poprzez zwiększenie kubatury obiektu w celu umożliwienia garażowania ciężkiego wozu bojowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d40a139-cf8a-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158923

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041032/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa i modernizacja strażnicy OSP w Gilowie poprzez zwiększenie kubatury obiektu w celu umożliwienia garażowania ciężkiego wozu bojowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gmniemcza.e-zp.finn.pl/, https://bip.um.niemcza.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gmniemcza.e-zp.finn.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: Systemu e-ZP https://gmniemcza.e-zp.finn.pl
2. Korzystanie z Systemu e-ZP przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. W celu korzystania z Systemu e-ZP konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet.
4. Korzystanie z Systemu e-ZP możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez urządzenie teleinformatyczne, z którego korzysta użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze,
b) system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple macOS 10.14 i późniejsze.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach
przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Niemcza, reprezentowany
przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza, ul. Rynek 10, 58-230 Niemcza, tel. 748376265, tel.
748376107, e-mail: sekretariat@um.niemcza.pl.
2. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie
działania FINN E-Zamówienia Publiczne - Gmina Niemcza, a także przysługujących praw, odpowiedzi
udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych w następujący sposób:
a) poprzez email: : iod2@synergiaconsulting.pl;
b) listownie na adres siedziby Administratora;
3. Administrator danych osobowych – Zamawiający - przetwarza dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonych zgód.
4. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Zamawiającego;
c) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na
dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych takich m.in. jak udzielanie
odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa, w tym wypadku
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne do świadczenia usług zgodnie
z Regulaminem. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z
Administratorem. Jednak obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy PZP.
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami danych
osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zamawiającym przetwarzają
dane osobowe dla których Administratorem jest Zamawiający.
c) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu
o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019);
7. Dane osobowe będą przechowywane od momentu utworzenia konta użytkownika zarejestrowanego
(od momentu poprawnego zakończenia procesu rejestracji). Przechowywane będą przez okres
niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, przy czym Zamawiający przechowuje protokół
postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, Zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy.
8. Dane osobowe mogą być przechowywane do momentu realizacji żądania o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile nie stoi to w sprzeczności do pkt 7.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BRL.271.12.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja strażnicy OSP w Gilowie poprzez zwiększenie kubatury obiektu w celu umożliwienia garażowania planowanego do zakupu ciężkiego wozu bojowego”. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje rozbudowę i modernizację budynku strażnicy OSP - położonego w miejscowości Gilów, działka nr 198/4.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą (art. 112 ust. 2 ustawy Pzp) zdolności technicznej lub zawodowej (art. 116 ustawy Pzp).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał przynajmniej roboty budowlane polegające na budowie dwóch budynków, każdy o kubaturze co najmniej 800m3,
2) Zamawiający wymaga, aby wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
2.1) Zespół Projektowy do realizacji I i II etapu zamówienia, w tym co najmniej:
a) Projektant w specjalności architektonicznej konstrukcyjno-budowlanej, posiadający
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie projektowania o tej specjalności,
- doświadczenie zawodowe: wykonana co najmniej jedna dokumentacja projektowa (wraz
z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych) na budowę i/ lub przebudowę (rozbudowę) budynku o kubaturze co najmniej 800m3 ,
b) Projektant branży sanitarnej, posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) Projektant branży elektrycznej, posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
2.2) Kierownika budowy, posiadającego od co najmniej 5 lat uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą. Wszelkie dopuszczalne zmiany postanowień Umowy oraz określenie rodzaju, zakresu i warunków zmian zawarte są w Projektowanych Postanowieniach Umowy (załącznik nr 9).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gmniemcza.e-zp.finn.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.