eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Milówka › Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej na rzecz wskazanego opiekuna zamieszkałego na terenie Gminy MilówkaOgłoszenie z dnia 2022-05-14

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej na rzecz wskazanego opiekuna zamieszkałego na terenie Gminy Milówka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MILÓWCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072353685

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Kazimierza 121

1.5.2.) Miejscowość: Milówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-360

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gopsmilowka@milowka.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gopsmilowka.naszops.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej na rzecz wskazanego opiekuna zamieszkałego na terenie Gminy Milówka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-53aa6fe7-b0f4-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00158891

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zgodnie z założeniami Programu „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 opiekun osoby niepełnosprawnej sprawujący bezpośrednią i stałą opiekę ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć dla nich usługi. Warunek taki wyklucza możliwość wyboru konkretnego, wskazanego przez osobę niepełnosprawna lub jej opiekuna prawnego wykonawcy usługi w trybach konkurencyjnych. Całkowita szacowana wartość usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej na rok 2022 dla wszystkich uczestników Programu zamieszkujących teren gminy Milówka przekracza kwotę 130 000 złotych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GOPS.272.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 9600 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej na rzecz wskazanego z imienia i nazwiska opiekuna zamieszkałego na terenie Gminy Milówka, który wymaga wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, lub osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wsparcie realizowane w ramach realizowanego Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022” .
Liczba godzin do zrealizowania 240. Przy czym godzina pracy wynosi 60 minut.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Zaproszenia.
3. Zamawiający do wykonania powyższego zamówienia nie wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia, w stosunku do których wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy.
4. Zamawiający, działając na podstawie art. 96 ustawy pzp, określa wymagania związane z realizacją zamówienia, które obejmują aspekty społeczne, związane z zatrudnieniem. Z tego względu Zamawiający wymaga, aby osoba biorąca udział w realizacji została zatrudniona jako:
1) bezrobotny w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
2) osoba poszukująca pracy, niepozostająca w zatrudnieniu lub niewykonująca innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
3) osoba usamodzielniana, o której mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) młodociany, o którym mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego,
5) osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
6) inna osoba niż określona w pkt 1) – 5), o której mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
7) osoba do 30. roku życia bez zatrudnienia,
8) osoba po ukończeniu 50. roku życia bez zatrudnienia,
przy czym, wymagane jest spełnienie co najmniej jednego z powyższych warunków.
5. Osoba biorąca udział w realizacji zamówienia, spełniająca jeden z wymogów wskazanych w pkt 5 powyżej, winna zostać zatrudniona przez cały okres realizacji zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

85312100-0 - Usługi opieki dziennej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 8 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Działając zgodnie z art. 255 pkt 8) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli (…) w trybie zamówienia z wolnej ręki negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Negocjacje, które miały być przeprowadzone z wykonawcą Magdalena Majer, zam. w Milówce w dniu 08 kwietnia 2022 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milówce nie doprowadziły do zawarcia umowy.
W związku z powyższym postępowanie podlega unieważnieniu.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.