eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Susz › Zakup (dostawa) w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika i pługa odśnieżnego na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o.Ogłoszenie z dnia 2022-05-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup (dostawa) w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika i pługa odśnieżnego na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 280052586

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kajki 9

1.5.2.) Miejscowość: Susz

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-240

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zuksusz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zuksusz.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/555596

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup (dostawa) w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika i pługa odśnieżnego na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7ed71914-6987-11ec-ae77-fe331fedffdc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00158878

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00341542/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.3.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem jest zakup (dostawa) w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika i pługa odśnieżnego na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie ciągnika i pługa odśnieżnego oraz minimalne parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 1 do SWZ. Dokumenty finansowe Zamawiającego (sprawozdania finansowe) stanowią załącznik nr 6 do SWZ.
3. Warunki leasingu operacyjnego:
1) waluta PLN,
2) oprocentowanie zmienne w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 3M,
3) okres umowy leasingu:
a) fabrycznie nowy ciągnik 84 miesiące,
b) fabrycznie nowy pług odśnieżny 60 miesięcy,
4) opłaty leasingowe:
a) opłata wstępna 20% wartości przedmiotu leasingu,
b) ilość rat:
o 83 równych miesięcznych rat leasingowych dla fabrycznie nowego ciągnika,
o 59 równych miesięcznych rat leasingowych dla fabrycznie nowego pługa odśnieżnego,
c) wartość wykupu (wartość końcowa) 1% wartości przedmiotu leasingu,
d) terminy płatności:
o pierwsza rata leasingowa płatna w terminie 30 dni po opłaceniu opłaty wstępnej,
o zapłata kolejnych rat leasingowych na podstawie harmonogramu finansowego będącego integralną częścią umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu harmonogram spłat w dacie odbioru przedmiotu umowy,
o opłata wstępna płatna następnego dnia roboczego po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego,
o wartość wykupu płatna wraz z ostatnią ratą leasingową. Zamawiający nie przewiduje możliwości nieskorzystania z opcji wykupu oraz pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu,
o za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5) Zapłata opłaty wstępnej, rat leasingowych i kwoty wykupu wyczerpuje wszelkie zobowiązania pieniężne wobec Leasingodawcy z tytułu należytego wykonania umowy leasingu. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT Zamawiający dopuszcza zmianę wartości podatku VAT począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła ustawowa zmiana.
6) Zamawiający akceptuje zawarcie przyszłej umowy leasingowej na standardowych wzorach stosowanych przez Wykonawcę z zastrzeżeniem wymogu uwzględnienia wszystkich zapisów SWZ, w szczególności załącznika nr 5 – istotnych postanowień umowy leasingu operacyjnego oraz załącznika nr 1 – w którym zawarto opis przedmiotu zamówienia.
7) Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu umowy leasingu w tym terminowej spłaty rat leasingowych w szczególności w postaci np. weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną na rzecz Wykonawcy, wszelkiego rodzaju poręczeń.

4.5.3.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

43313100-1 - Pługi odśnieżające lemieszowe

66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.