eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piotrkowice Małe › Przeprowadzenie kursów carving'u, baristy, kelnerskiego dla uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach MałychOgłoszenie z dnia 2022-05-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przeprowadzenie kursów carving'u, baristy, kelnerskiego dla uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. E. GODLEWSKIEGO W PIOTRKOWICACH MAŁYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000098418

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PIOTRKOWICE MAŁE, 87/d

1.5.2.) Miejscowość: Piotrkowice Małe

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-104

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zs@piotrkowice.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zspiotrkowice.iaw.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Zespół Szkół

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie kursów carving'u, baristy, kelnerskiego dla uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0497b970-b143-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00158870

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00047756/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Przeprowadzenie kursów carving'u, baristy, kelnerskiego dla uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

projekt „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych” RPO WM na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencja, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00105900/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Z.S.271.08.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów carving'u, baristy, kelnerskiego dla uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych w ramach projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych” RPO WM na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencja, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR.

Rodzaj kursów oraz liczba uczestników:
 Warsztaty carrving'u, – liczba godz. warsztatów – 10,
liczba spotkań – 2 lub więcej, liczba uczestników – 40, dwie grupy po 20 uczestników.

 Kurs baristy I stopnia – liczba godz. kursu – 26,
liczba spotkań – 4 lub więcej, liczba uczestników – 40, dwie grupy po 20 uczestników.

 Kurs kelnerski – liczba godz. kursu – 30,
liczba spotkań – 5 lub więcej, liczba uczestników – 40, dwie grupy po 20 uczestników.

Uczestnicy kursów otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19280,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 59300,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 19280,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EDUKATOR Limanowski Ośrodek Szkoleniowy Paweł Dudczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 737-179-62-96

7.3.4) Miejscowość: Męcina 970

7.3.5) Kod pocztowy: 34-654

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19280,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.