eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług ochrony i mienia w budynku Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st Warszawy mieszczącego się przy ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa.Ogłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług ochrony i mienia w budynku Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st Warszawy mieszczącego się przy ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA Dzielnica Bemowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Śląskich 70

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-381

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bemowo.wzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bemowo.um.warszawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług ochrony i mienia w budynku Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st Warszawy mieszczącego się przy ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-01553315-ced5-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158867

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022030/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Ochrona budynku Urzędu Dzielnicy Bemowo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Stały dostęp do sieci Internet o
gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
• Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
• Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB;
• Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,
wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL,
XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc
• Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość
otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
• Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar
1. W przypadku składania wniosku lub oferty w formie elektronicznej (podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem
elektronicznym), Wykonawca musi posiadać:
• Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie;
• Włączona w przeglądarce obsługa JavaScript;
• Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej –
do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla
systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do
oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)
• Zainstalowana aplikacja Szafir Host
• Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik kart podpisu elektronicznego.
Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku
„SPRAWDŹ PODPIS”
2. W przypadku składania wniosku lub oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów podpisem osobistym),
Wykonawca musi posiadać (dotyczy postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne):
• E-dowód osobisty osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie;
• Włączona w przeglądarce opcja obsługi JavaScript;
• Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej –
do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla
systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do
oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)
• Zainstalowana aplikacja Szafir Host;
• Zainstalowane oprogramowanie do obsługi e-dowodu E-dowód menadżer dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/e-dowod;
• Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik karty e-dowód.
Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku
„SPRAWDŹ PODPIS”.
3. W przypadku składania wniosku lub oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów profilem zaufanym), Wykonawca
musi posiadać (dotyczy postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne):
• Profil zaufany osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie.
Pozostałe wymagania zawarte są w Rozdziale X ust. 3 pkt 2 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić
sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
Kto administruje moimi danymi?
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z
siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na
adres: iod@um.warszawa.pl Dlaczego moje dane są przetwarzane? • Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz
aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy
publicznej.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować
Pana/Pani sprawy .
Jak długo będą przechowywane moje dane?
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez okres wynikający z przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią
do archiwum zakładowego.
Kto może mieć dostęp do moich danych?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych w szczególności:
• podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe;
• każdy zainteresowany odbiorca - informacje o Wykonawcach, którzy uczestniczyli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego są jawne na podstawie ustawy oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.
• podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?
3. Ma Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
• nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
• wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
• Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
• Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
Ciąg dalszy klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych zawarty jest w Rozdziale XXIV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UD-I-WZP.271.18.2023.TBA

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony i mienia w budynku Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st Warszawy mieszczącego się przy ul. Powstańców Śląskich 70,
01-381 Warszawa.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia znajdują
się w Opisie przedmiotu zamówienia, oraz w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załączniki do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do kwoty 585 581,00 zł.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie oceniał oferty niepodlegające odrzuceniu na podstawie poniższych kryteriów, przypisując im wagę procentową

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu grupy interwencyjnej P(I)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje pracownika ochrony w systemie 12 godzinnym P(K)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.: posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1995 ze zm.).
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o którym mowa w pkt 2, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej
jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia, o których mowa powyżej i będzie realizował usługi, do których realizacji ww. uprawnienia są wymagane.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej
500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) w okresie nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada dokument potwierdzający,
że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę minimum 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum dwie usługi,
o wartości minimum 600 000,00 zł brutto każda, polegających na bezpośredniej ochronie fizycznej budynku użyteczności publicznej przez Wykonawcę. Przez jedną usługę trzeba rozumieć zamówienie wykonane w ramach jednej umowy trwającej nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy.
Przez budynek użyteczności publicznej rozumiany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony
do wykonywania podobnych funkcji. Za budynek użyteczności publicznej uznaje
się także budynek biurowy lub socjalny;
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji umowy jedenastu pracowników posiadających ważną legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r.
o ochronie osób mienia (Dz. U. z 2021 poz. 1995 z późn. zm.), oraz zatrudnionych
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2022, poz. 1510 z późn. zm.), zgodnie z art. 95 ust.1 ustawy PZP, w tym osobę o której mowa w Rozdziale XVIII ust. 1 pkt 3 lit a) lub b) SWZ.
Kwalifikacje pracownika ochrony w systemie 12 godzinnym wskazanego do realizacji usługi stanowi jednocześnie kryterium oceny ofert zgodnie z Rozdziałem XVIII ust. 1 pkt 3 lit. a) lub b).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) Oświadczenie Wykonawcy stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie art. 108 ust. 1 ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 5 i 7 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ;
3) Oświadczenie Wykonawcy stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – wg wzoru określonego
w załączniku nr 6 do SWZ;
4) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów, załączenie do Oferty w systemie: Oświadczenia, o którym mowa
w Rozdziale VIII pkt 2) oraz 3) SWZ dotyczące każdego Podmiotu;
5) Zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z Podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp
do tych zasobów - wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SWZ.
6) w przypadku, gdy Oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, Wykonawca musi załączyć dowody, o których mowa w Rozdziale XIII ust. 4 SWZ,
7) dokument wniesienia wadium, (w przypadku, gdy było wymagane),
8) ewentualnie pełnomocnictwo(-a) – w postaci pliku,
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie
do Oferty w systemie:
1) Oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VIII ust 2 pkt. 2) oraz 3) SWZ dotyczące każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
UWAGA:
Oferta składana przez spółki cywilne (ustawowo zdefiniowane w Tytule XXXI Księgi Trzeciej kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 934 ze zm.) oraz zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.)
jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 58 ustawy Pzp) i solidarnie za nie odpowiadających
4) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego
lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłat tych należności.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
Aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej
lub doraźnej, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
(tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1995 ze zm.).
2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy
w wysokości 500 000,00 zł , w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed
jej złożeniem;
b) Dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia
na kwotę co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100)
3) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) Wykazu usług, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt 4) lit a) SWZ, wykonanych,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane,
oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających
się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
b) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami, które potwierdzą spełnienie warunku opisanego
w Rozdziale VII ust. 2 pkt 4) lit b) SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 17 000,00 PLN (siedemnaście tysięcy złotych i 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (data i godzina), określonym w Rozdziale XIV ust. 4.
3. Za wadium wniesione w terminie uważa się:
1) dla wadium wnoszonego w pieniądzu - uznanie rachunku bankowego przez bank Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (data i godzina);
2) dla wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna - złożenie razem z ofertą
na platformie zakupowej Zamawiającego (data i godzina).
4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą.
5. Wadium można wnieść w jednej lub kilku niżej wymienionych formach (w zależności
od wyboru Wykonawcy):
1) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy, nr 03 1030 1508 0000 0005 5000 2043
2) gwarancjach bankowych
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 poz. 319,836 i 1572), zwanej dalej PARP.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest,
aby gwarancja lub poręczenie:
1) obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp;
2) nie zawierały postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do Gwaranta/Poręczyciela;
3) jednoznacznie wskazywały podmiot, który złożył ofertę.
Nieuwzględnienie powyższego w treści gwarancji/poręczenia spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinno być wniesione w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez Gwaranta/Poręczyciela.
8. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu PARP musi zawierać stwierdzenie, że gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z zapisów SWZ dotyczących wadium, do wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze żądanie Zamawiającego przedstawione gwarantowi w formie pisemnej w okresie obowiązywania poręczenia (gwarancji).
9. Ww. gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych.
10. Przedłużenia ważności wadiów w formie innej niż pieniądz, w sytuacjach określonych w ustawie oraz z zachowaniem postanowień ust. 6-9 niniejszego Rozdziału, należy wnosić
za pośrednictwem platformy https://zamowienia.um.warszawa.pl/servlet/HomeServlet.
11. Zwrot/zatrzymanie wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 98 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w ust. 2 pkt 4) lit. a) dotyczący doświadczenia w wykonaniu usług musi zostać spełniony przez jednego z Wykonawców, warunek określony w ust. 3a) oraz 3b) dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej może zostać spełniony łącznie, warunek określony
w ust. 2 pkt 4) lit. b) dotyczący zdolności technicznej może zostać spełniony łącznie.
5. Wstępnym potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania będzie złożone wraz z ofertą Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SWZ.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby składa,
wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
7. W celu dokonania oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny,
czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp
do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, z których wynikać będzie co najmniej:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
8. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
9. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, Zamawiający zbada czy nie zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 5 i 7 ustawy Pzp, oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 5 i 7 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego , Zamawiający żąda,
aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
2) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie
do Oferty w systemie:
1) Oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VIII ust 2 pkt. 2) oraz 3) SWZ dotyczące każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
UWAGA:
Oferta składana przez spółki cywilne (ustawowo zdefiniowane w Tytule XXXI Księgi Trzeciej kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 934 ze zm.) oraz zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.)
jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 58 ustawy Pzp) i solidarnie za nie odpowiadających.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 13
Zmiany umowy


1. Dopuszczalna jest zmiana Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia :
1) jeżeli konieczność zmiany Umowy, w tym w szczególności zmiany wysokości ceny spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru Umowy, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej Umowy,
2) dopuszczalne są również zmiany Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania
o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej Umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru Umowy.
2. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany, z wyłączeniem sytuacji określonej w § 9 ust. 12 oraz w § 10.
3. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, która to zmiana zacznie obowiązywać po dniu zawarcia niniejszej Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy brutto ulegnie odpowiedniej zmianie poprzez zastosowanie zmienionej stawki podatku od towarów i usług. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie Umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku. Powyższe zmiany wymagają podpisania aneksu do Umowy.
4. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy;
2) danych teleadresowych;
3) danych rejestrowych;
4) zmian w imiennej liście pracowników, o której jest mowa w § 3 ust. 3 umowy.
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany warunków Umowy na etapie jej realizacji w następujących sytuacjach:
1) zmiany kadry, tj. osób które będą uczestniczyły wykonywaniu zamówienia, w szczególności
z powodu zdarzeń losowych, tj. śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, przy czym nowe osoby skierowane do realizacji Umowy muszą posiadać co najmniej kwalifikacje zgodne z wymaganiami określonymi w § 3 ust. 3 Umowy;
2) zmniejszenia wynagrodzenia z tego powodu, że wykonanie części zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia Umowy lub z powodu rezygnacji z wykonania części zamówienia;
3) zmiany wewnętrznych przepisów Zamawiającego wpływających na treść załączników nr 1-12 do wzoru umowy, tj. zmiany treści Tabeli Służby Ochrony Urzędu, instrukcji kontroli ruchu osobowo-materiałowego, instrukcji alarmowej, instrukcji dotyczącej zasad gospodarki kluczami w Urzędzie m.st. Warszawy-Dzielnicy Bemowo oraz procedury działania grupy interwencyjnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.